Posolstvo prezidentov SRC ku Svätodušným sviatkom 2016

Drahí bratia a sestry vo viere,

V mene Trojjediného Boha a v  mene predsedu Svetovej rady cirkví,pozdravujeme vás všetkých, ktorí slávime narodeniny cirkvi na Turíce.

Ohromení a prekvapení, pýtali sa, “či, hľa, všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci? Ako ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili ?”(Skutky 2, 7-8)

Ako kresťania sme zjednotení v pevnej viere, že jeden Boh je Stvoriteľ, ktorý dáva život všetkému, čo je. Ten Boh je tiež Spasiteľom všetkého života. Vieme to a  chceme zdieľať túto dobrú správu všetkým. Spasiteľ nám dáva pádne dôvody na nádej – pre tento svet a pre svet budúci.

Ale znalosť nestačí. Musí byť tiež inšpiráciou a záväzkom, ktorý bol uvedený na Turíce podľa Trojjediného Boha skrze Ducha Svätého, keď  apoštoli hovorili ku všetkým  ľuďom zhromaždeným v Jeruzaleme, z veľmi rôznych prostredí, kultúr a jazykov. A poslucháči počuli, každý z nich vo svojom “rodnom jazyku”!

Dnes, kedy slávime Turíce, modlíme sa za Ducha, aby nás napĺňal. Keď Duch prichádza k nám, môžeme zdieľať, vzdelávať a viesť ostatných, aby to, čo je väčšie ako my, a všetky veci dobré nakoniec trojjediný Boh, ktorého Duch môže spojiť rozbitý svet a obnoviť každú kultúru.

Hoci nedôvera a strach vládnu svetu, buďme zakotvení v našom poznaní Boha a otvorení Duchu za účelom výkonu skutočnej cesty spravodlivosti a mieru – v našich osobných životoch a  medzi našimi krajinami! To je naša úloha ako kresťanov a ako cirkví.

Vaši v Kristovi,

Prezidenti Svetovej rady cirkví

• Rev. Dr. Marie-Anne Plaatjies van Huffel, Spojená reformovaná cirkev v južnej Afrike
• Rev. Prof. Dr. Sang Chang, Presbyteriánska cirkev v Kórejskej republike
• arcibiskup Anders Wejryd,  Švédska cirkev
• Rev. Gloria Nohemy Ulloa Alvarado, Presbyteriánska cirkev v Kolumbii
• Biskup Mark MacDonald, Anglikánska cirkev Kanady
• Rev. Dr. Mele’ana Pulok, Slobodná Wesleyanska cirkev  Tonga
•  John X. patriarcha Gréckej pravoslávnej cirkvi z Antiochie a celého Východu
•  Karekin II. najvyšší patriarcha a katolikos všetkých Arménov

(www.oikoumene.org)

Navrhnúť úpravu
Vrátiť úpravy späť
Váš príspevok sa použije na zlepšenie kvality prekladu a môže byť anonymne zobrazený používateľom.
Prispieť
Zavrieť
Dear sisters and brothers in faith, In the name of the triune God and on behalf of the presidents of the World Council of Churches, I greet you all as we celebrate the birthday of the church on Pentecost. Amazed and astonished, they asked, “Are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear, each of us, in our own native language?” (Acts 2:7-8). As Christians, we are unified in a firm belief that the one God is the Creator who gives life to all that is. The one God is also the Saviour of all life. We know this, and we want to share this good news with all. The Saviour gives us solid grounds for hope – for this world and for the world to come. But knowing is not enough. There must also be inspiration and commitment. That was given on Pentecost by the triune God through the Holy Spirit, when the apostles spoke to all those people assembled in Jerusalem, with their very different backgrounds, cultures and languages. And the listeners heard, each of them in their “own native language”! Of course, it is only by using our experiences and our cultures that we can orient ourselves in life. Yet at the same time, that knowledge gives rise to prejudice and misunderstandings. Humanity can only survive with more focus on what unifies rather than on what divides. Today, as we celebrate Pentecost, we pray for the Spirit to fill us. When the Spirit comes to us, we can share, educate, and guide others to what is more than us and to all things good—ultimately to the triune God, whose Spirit can unite a broken world and renew every culture. Though mistrust and fear rule the world, let us be grounded in our knowledge of God and open to the Spirit in order to pursue a true pilgrimage of justice and peace – in our personal lives and in and between our lands! That is our task as Christians and as churches. Yours in Christ, The presidents of the World Council of Churches • Rev. Dr Mary-Anne Plaatjies van Huffel, Uniting Reformed Church in Southern Africa • Rev. Prof. Dr Sang Chang, Presbyterian Church in the Republic of Korea • Archbishop Anders Wejryd, Church of Sweden • Rev. Gloria Nohemy Ulloa Alvarado, Presbyterian Church in Colombia • Bishop Mark MacDonald, Anglican Church of Canada • Rev. Dr Mele’ana Puloka, Free Wesleyan Church of Tonga • H.B. John X, Patriarch of the Greek Orthodox Church of Antioch and All the East • H.H. Karekin II, the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians

Definície výrazu Dear sisters and brothers in faith, In the name of the triune God and on behalf of the presidents of the World Council of Churches, I greet you all as we celebrate the birthday of the church on Pentecost. Amazed and astonished, they asked, “Are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear, each of us, in our own native language?” (Acts 2:7-8). As Christians, we are unified in a firm belief that the one God is the Creator who gives life to all that is. The one God is also the Saviour of all life. We know this, and we want to share this good news with all. The Saviour gives us solid grounds for hope – for this world and for the world to come. But knowing is not enough. There must also be inspiration and commitment. That was given on Pentecost by the triune God through the Holy Spirit, when the apostles spoke to all those people assembled in Jerusalem, with their very different backgrounds, cultures and languages. And the listeners heard, each of them in their “own native language”! Of course, it is only by using our experiences and our cultures that we can orient ourselves in life. Yet at the same time, that knowledge gives rise to prejudice and misunderstandings. Humanity can only survive with more focus on what unifies rather than on what divides. Today, as we celebrate Pentecost, we pray for the Spirit to fill us. When the Spirit comes to us, we can share, educate, and guide others to what is more than us and to all things good—ultimately to the triune God, whose Spirit can unite a broken world and renew every culture. Though mistrust and fear rule the world, let us be grounded in our knowledge of God and open to the Spirit in order to pursue a true pilgrimage of justice and peace – in our personal lives and in and between our lands! That is our task as Christians and as churches. Yours in Christ, The presidents of the World Council of Churches • Rev. Dr Mary-Anne Plaatjies van Huffel, Uniting Reformed Church in Southern Africa • Rev. Prof. Dr Sang Chang, Presbyterian Church in the Republic of Korea • Archbishop Anders Wejryd, Church of Sweden • Rev. Gloria Nohemy Ulloa Alvarado, Presbyterian Church in Colombia • Bishop Mark MacDonald, Anglican Church of Canada • Rev. Dr Mele’ana Puloka, Free Wesleyan Church of Tonga • H.B. John X, Patriarch of the Greek Orthodox Church of Antioch and All the East • H.H. Karekin II, the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians
Synonymá výrazu Dear sisters and brothers in faith, In the name of the triune God and on behalf of the presidents of the World Council of Churches, I greet you all as we celebrate the birthday of the church on Pentecost. Amazed and astonished, they asked, “Are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear, each of us, in our own native language?” (Acts 2:7-8). As Christians, we are unified in a firm belief that the one God is the Creator who gives life to all that is. The one God is also the Saviour of all life. We know this, and we want to share this good news with all. The Saviour gives us solid grounds for hope – for this world and for the world to come. But knowing is not enough. There must also be inspiration and commitment. That was given on Pentecost by the triune God through the Holy Spirit, when the apostles spoke to all those people assembled in Jerusalem, with their very different backgrounds, cultures and languages. And the listeners heard, each of them in their “own native language”! Of course, it is only by using our experiences and our cultures that we can orient ourselves in life. Yet at the same time, that knowledge gives rise to prejudice and misunderstandings. Humanity can only survive with more focus on what unifies rather than on what divides. Today, as we celebrate Pentecost, we pray for the Spirit to fill us. When the Spirit comes to us, we can share, educate, and guide others to what is more than us and to all things good—ultimately to the triune God, whose Spirit can unite a broken world and renew every culture. Though mistrust and fear rule the world, let us be grounded in our knowledge of God and open to the Spirit in order to pursue a true pilgrimage of justice and peace – in our personal lives and in and between our lands! That is our task as Christians and as churches. Yours in Christ, The presidents of the World Council of Churches • Rev. Dr Mary-Anne Plaatjies van Huffel, Uniting Reformed Church in Southern Africa • Rev. Prof. Dr Sang Chang, Presbyterian Church in the Republic of Korea • Archbishop Anders Wejryd, Church of Sweden • Rev. Gloria Nohemy Ulloa Alvarado, Presbyterian Church in Colombia • Bishop Mark MacDonald, Anglican Church of Canada • Rev. Dr Mele’ana Puloka, Free Wesleyan Church of Tonga • H.B. John X, Patriarch of the Greek Orthodox Church of Antioch and All the East • H.H. Karekin II, the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians
Príklady výrazu Dear sisters and brothers in faith, In the name of the triune God and on behalf of the presidents of the World Council of Churches, I greet you all as we celebrate the birthday of the church on Pentecost. Amazed and astonished, they asked, “Are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear, each of us, in our own native language?” (Acts 2:7-8). As Christians, we are unified in a firm belief that the one God is the Creator who gives life to all that is. The one God is also the Saviour of all life. We know this, and we want to share this good news with all. The Saviour gives us solid grounds for hope – for this world and for the world to come. But knowing is not enough. There must also be inspiration and commitment. That was given on Pentecost by the triune God through the Holy Spirit, when the apostles spoke to all those people assembled in Jerusalem, with their very different backgrounds, cultures and languages. And the listeners heard, each of them in their “own native language”! Of course, it is only by using our experiences and our cultures that we can orient ourselves in life. Yet at the same time, that knowledge gives rise to prejudice and misunderstandings. Humanity can only survive with more focus on what unifies rather than on what divides. Today, as we celebrate Pentecost, we pray for the Spirit to fill us. When the Spirit comes to us, we can share, educate, and guide others to what is more than us and to all things good—ultimately to the triune God, whose Spirit can unite a broken world and renew every culture. Though mistrust and fear rule the world, let us be grounded in our knowledge of God and open to the Spirit in order to pursue a true pilgrimage of justice and peace – in our personal lives and in and between our lands! That is our task as Christians and as churches. Yours in Christ, The presidents of the World Council of Churches • Rev. Dr Mary-Anne Plaatjies van Huffel, Uniting Reformed Church in Southern Africa • Rev. Prof. Dr Sang Chang, Presbyterian Church in the Republic of Korea • Archbishop Anders Wejryd, Church of Sweden • Rev. Gloria Nohemy Ulloa Alvarado, Presbyterian Church in Colombia • Bishop Mark MacDonald, Anglican Church of Canada • Rev. Dr Mele’ana Puloka, Free Wesleyan Church of Tonga • H.B. John X, Patriarch of the Greek Orthodox Church of Antioch and All the East • H.H. Karekin II, the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians
Pozrite tiež
Preklady výrazu: Dear sisters and brothers in faith, In the name of the triune God and on behalf of the presidents of the World Council of Churches, I greet you all as we celebrate the birthday of the church on Pentecost. Amazed and astonished, they asked, “Are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear, each of us, in our own native language?” (Acts 2:7-8). As Christians, we are unified in a firm belief that the one God is the Creator who gives life to all that is. The one God is also the Saviour of all life. We know this, and we want to share this good news with all. The Saviour gives us solid grounds for hope – for this world and for the world to come. But knowing is not enough. There must also be inspiration and commitment. That was given on Pentecost by the triune God through the Holy Spirit, when the apostles spoke to all those people assembled in Jerusalem, with their very different backgrounds, cultures and languages. And the listeners heard, each of them in their “own native language”! Of course, it is only by using our experiences and our cultures that we can orient ourselves in life. Yet at the same time, that knowledge gives rise to prejudice and misunderstandings. Humanity can only survive with more focus on what unifies rather than on what divides. Today, as we celebrate Pentecost, we pray for the Spirit to fill us. When the Spirit comes to us, we can share, educate, and guide others to what is more than us and to all things good—ultimately to the triune God, whose Spirit can unite a broken world and renew every culture. Though mistrust and fear rule the world, let us be grounded in our knowledge of God and open to the Spirit in order to pursue a true pilgrimage of justice and peace – in our personal lives and in and between our lands! That is our task as Christians and as churches. Yours in Christ, The presidents of the World Council of Churches • Rev. Dr Mary-Anne Plaatjies van Huffel, Uniting Reformed Church in Southern Africa • Rev. Prof. Dr Sang Chang, Presbyterian Church in the Republic of Korea • Archbishop Anders Wejryd, Church of Sweden • Rev. Gloria Nohemy Ulloa Alvarado, Presbyterian Church in Colombia • Bishop Mark MacDonald, Anglican Church of Canada • Rev. Dr Mele’ana Puloka, Free Wesleyan Church of Tonga • H.B. John X, Patriarch of the Greek Orthodox Church of Antioch and All the East • H.H. Karekin II, the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians

Komentovať