4. generálna synoda ELKRAS

Rok 2016 je pre dejiny evanjelikov v Rusku  veľmi významný. Uplynulo 440 rokov od jestvovania luteranizmu v Rusku. Aj napriek všeličomu, čo sa za toto obdobie udialo, zvesť Božieho slova trvá dodnes. Tento rok bol v tejto cirkvi vyhlásený ako Rok rodiny pod heslom Iz 66,13.

22. apríla t.t. sa v katedrále  sv.Petra a sv. Pavla konala generálna synoda tretieho volebného obdobia ELKRAS. 20 delegátov schválilo jednomyseľne rozhodnutie o zavedení zmien do štatútu ELKRAS. Zmeny sa týkajú štruktúry ELKRAS, zloženia generálneho konzistória, nového pomenovania teologického seminára a nového názvu cirkvi , ako aj používanie emblému Lutherovej ruže a sošky anjela s krížom, ktorá je na priečelí budovy  luteránskej katedrály  v Petrohrade. Okrem iných rozhodnutí synody boli aj otázky využívania a udržania nehnuteľností. Nový názov cirkvi je Evanjelicko-luteránska cirkev Ruska.

(www.elkras.ru)

   Delegáti generálnej synody

Komentovať