Vítame vzkrieseného Pána

Vítame vzkrieseného Pána

Zj 1, 4 – 8: “Ján siedmim cirkevným zborom v Ázii: Milosť vám a pokoj od Toho,ktorý je, ktorý bola ktorý príde, aj od siedmich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom, (5) a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov (6) a učinil kráľovským kňazstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, Jemu sláva a vláda na veky vekov! Amen. 

Milí bratia a sestry v Pánovi!

Dovoľte mi na úvod položiť vám otázku: Ako ste slávili Veľkonočné sviatky? Rozveselila, potešila vás Veľkonočná zvesť o Víťazovi nad smrťou? Rozjasalo vaše srdce evanjelium o vzkriesení Krista Pána? Posilnila Veľká noc našu vieru vo vzkriesenie? Alebo zostávame pri Tomášovom vyhlásení: “Dokiaľ neuvidím …a nedotknem sa… neuverím”?  Kiež by sme sa dostali aj my k Ježišovmu hodnoteniu:“Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili”.

Pýtal som sa v škole detí, ako oni trávili Veľkonočné sviatky. Všetci sa zúčastnili možnosti šibať a oblievať vodou dievčatá, či už v rodine, alebo u známych. To nie je prekvapujúce. Prekvapilo ma iba to, že mnohí pri týchto návštevách už nehovoria vôbec nič! Že už iba mlčia a používajú šibák. Niektorí použili pri tom iba obligátne spojenie: “šibi-ryby…”, ale už ani tú ľudovú veršovanku nepoznajú.

V dvoch prípadoch som však bol aj milo prekvapený! Jedna prváčka odpovedala, že jej riekanka sa začínala asi takto: “Ja som malá panna, vítam Krista Pána…”.  Je to veršík skôr vianočný, ale – oveľa lepšie ako nepovedať nič. K tomu možno ešte dodať, že takýto veršík apoň naznačuje súvis Veľkej Noci s Kristom Pánom. Vyložme si to na dobrú stránku takto: Vítam Toho, ktorý bol Ukrižovaný, ale ktorý sa vrátil zo smrti a z ríše mŕtvych ako Víťaz! On si naozaj zasluhuje našu pozornosť, naše privítanie i dobrorečenie. V druhom prípade to bolo moje prekvapenie ešte milšie. Jeden piatak sa z vlastnej iniciatívy naučil zo starého Svetielka Rázusovu báseň a túto aj povedal pri šibaní:

Víťazný Kriste, buď Ti večná chvála,
že Tvoja sila aj smrť prevládla:
nedeľa svitla po Velikom piatku
a mení horké slzy v nádej sladkú!

I v našom srdci čistá radosť jasá,
žes´vstal a zloba sveta utiahla sa,
to nalieva nám sily k žitia boju
za pravdu Tvoju a za vieru svoju. Amen.

Obávam sa, že takýto verš pri šibačke zaznel len ojedinele, hoci je to naozaj  škoda nevyužiť aj takúto príležitosť k pretlmočeniu posolstva radostnej zvesti  evanjelia. My aj v dnešnú nedeľu, prvú vo veľkonočnom období:

 

Vítame vzkrieseného Krista Pána!

pretože nás

  1. milosťou, pokojom a láskou obdarováva
  2. k účasti na svojej vláde ponúka
  3. za svojich svedkov, kňazov a kráľov povoláva.

 

Milí bratia a sestry v Kristu Pánu!

 

Pripájame sa k slávnostnej aklamácii a volaniu celej kresťanskej cirkvi: “Jemu sláva a vláda na veky vekov!Amen.”

Zemské panstvá a vlády je dobre zmeniť aj vtedy, keď dobre robia. Tým viac, keď zle robia, alebo nerobia nič. Ale vláda a panovanie Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde je dobré pre každého, je dobré po všetky časy a pre všetkých. Pán Ježiš dokázal Božiu moc nielen nad tými, čo sú v nebi, ale aj v ríši mlčania. Smrť ako panovníčku si podmanil a podrobil si ju, aby Mu slúžila. Hriech a diabla porazil. Toto víťaztvo môže každý s radosťou prijať každý človek na zemi. Každý z nás môže mať z neho úžitok a oprávnenú radosť.

Prvým veľkým darom a dosahom tohto Kristovho víťazného diela je milosť. Milosť pre všetkých, ktorí počnúc od Adama a Evy milosť Božiu stratili, ktorí sa stali po páde do hriechu Božími nepriateľmi a najatými  služobníkmi pokušiteľa, otca lži a každého zla. Ak nás niekto hrubým spôsobom podvedie a oklame, nemal by mať našu dôveru a ani by nám nemal byť ľahostajný jeho údel. Pán Ježiš Kristus nad každým zlom a hriechom vyslovil svoj ortieľ odsúdenia a pozval nás tak k pokoju a radosti. Dostali sme milosť byť Jeho spojencami a priateľmi.

Uvediem k tomu príklad z našich dejín. Slovenský štát zo 14.marca 1939, ktorý dodnes chcú niektorí naši spoluobčania oslavovať, sa stal spojencom hitlerovského Nemecka a vyhlásil vojnu spojencom i USA. Keď Hitlerova koalícia vojnu prehrala, musela niesť následky. Súčasne mala byť navždy morálne odsúdená a biľagovaná. Slovensko však pre účasť v SNP bolo z tejto obludnej koalície vyňaté a pripočítané k víťazným mocnostiam. Dostali sme teda milosť – a to malo a má svoj veľký význam..

Oveľa väčšiu milosť dostávame vtedy, ak sa pripájame k víťaznému Pánovi Ježišovi Kristovi! Lebo ide o milosť, ktorá rozhoduje o našom bytí, či nebytí, o našej spáse a vyslobodzuje nás od večného zatratenia. Je samozrejmé, že prijatie tejto milosti a Kristových zásluh vierou nám prináša  potom pokoj a radosť. Nech sa už čokoľvek deje, Ten, ktorý bol verný svojej službe, až po opustenie Bohom Otcom v okamihu smrti, kto bol tak veľký a dokonalý v láske nás chce zahrnúť svojou večnou láskou. Chce nás objať a privítať vo svojej ríši a v spoločenstve oslobodených  ľudí. Preto máme dôvod na radosť, na oslavu, na plesanie a volanie: “Jemu sláva a vláda na veky vekov”!

 

2. Bratia a sestry!

Ježiš Kristus, ktorý dokázal vernosť a dokonalé spojenie v láske s Otcom nebeským i s Duchom Svätým, nás pozýva do svojho kráľovstva ktoré bude trvať naveky nie ako druhoradých občanov, ale dáva nám plnú účasť na svojej vláde. Na vláde dokonalej lásky Otca, Syna i Ducha svätého. Chce nás “vtiahnúť do silového poľa  lásky “/Pleijel/ a ponúka nám život v láske. Tento život je možný vtedy, keď prijímame Jeho účasť v našom živote. Jeho prítomnosť v slove a vo sviatostiach. On nás svojou krvou oslobodil z moci našich hriechov a z ich zväzujúceho jarma. Hriech tak nemusí panovať. Staré štruktúry hriechu nás nemusia stále vydierať a tváriť sa, že sa nič nové neudialo. Nemôžu tvrdiť, že keď sme raz boli hriešni, takými sme a musíme zostať a slúžiť hriechu ďalej.

Kristov duch je moc a pomoc. Kde Kristus – tam sloboda! Tam nový život a posvätenie. Ak sa aj objavuje recidíva hriechu a predesí to nás, naše okolie, našich blízkych –  nezabudnime, že Kristovo prijatie a ponúknutá účasť na vláde s ním trvá a nič ju nezmení. Takúto koalíciu nič nezničí, ak  Jemu plne veríme, ak sa k Nemu utiekame a so všetkými vernými kresťanmi vyznávame: “Jemu sláva a vláda na veky vekov”!

3. Milí bratia a sestry!

Vernosť tejto novej zmluve, novej koalícii s Kristom Pánom máme dokázať slovom i skutkom. Predovšetkým nás má inšpirovať a viesť to, že sám náš Pán, Ježiš Kristus bol verným Božím svedkom na tejkto zemi. Neprijal žiadnu ponuku na koalíciu so zlom, s diablom, alebo s hriechom. Diabla vždy demaskoval, hriech označil vždy za hriech, ale človeka, hrišenika – miloval. Bol verným svedkom Božím aj v umieraní i smrti a preto nielen uvidel slávu neba, ale aj vošiel do slávy svojej a svojho Otca.

My máme byť tiež vernými svedkami Božími. To znamená byť svedkami Ježiša Krista. On nás – počnúc od dvanástich učeníkov – povoláva k svedeckej službe a k neseniu Jeho evanjelia svetu. Cirkvi Kristovej nesmie chýbať prorocký hlas, ktorý je súčasne hlasom apoštolským, lebo je hlasom Božím a Kristovým. Nesmieme sa nechať ani zastrašiť, ani odradiť v snahe byť hlasom nášho Pána. Byť Jeho svedkom a svedkom pre nás získanej slobody. Apoštol Ján svedčí a pripomína, že On, prvorodený z mŕtvych chce, aby sme vykonávali aj Jeho kráľovský a kňazský úrad. V prácach nášho povolania, v našom vzťahu k blížnym počnúc od najbližších, všetci máme svedeckú úlohu. Úlohu kráľovskú – totiž úlohu káľovskej obrany pred každým hriechom, zlom, neslobodou a mocnosťami zla. Zároveň máme i úlohu kňazskú – úlohu modliť sa jedeni za druhých a trvalo dobrorečiť nášmu Pánovi.

Bratia sestry!

V úvode som spomenul dve krátke ukážky, ako je to možné robiť. Je dôležité nemlčať a hovoriť. Je v nich  poukaz na to, ako byť Kristovým svedkom aj vtedy, keď mnohí ostatní okolo nás aj na Veľkú Noc buď mlčia, alebo sa iba nechávajú strhávať prúdom novopohanstva. Preto dnes i vždycky volajme: Jemu –  vernému Božiemu služobníkovi a svedkovi, prvorodenému z mŕtvych, Pánovi pánov a Kráľovi kráľov sláva a vláda naveky, vekov! Amen.

1.nedeľa po Veľkej Noci – Sobotište 2008  –  Mgr. Ľubomír Batka

Komentovať