Pastiersky list Zboru biskupov  ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2016

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2016

Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Prvými očitými svedkami Ježišovho vzkriesenia boli veriace ženy, ktoré Ho nasledovali.
V nedeľné ráno, keď sa ponáhľali ku hrobu, ani netušili, že uvidia vzkrieseného Pána.
Vo svojich srdciach prežívali strach a veľkú radosť zároveň. Pán Boh si práve tieto
obyčajné veriace ženy vyvolil^ a urobil ich schopnými niesť takú radostnú zvesť o
vzkriesenom Ježišovi Kristovi. „Nebojte sa! Choďte, zvestujte to mojim bratom…” S takýmto
poverením od svojho Pána sa ponáhľali zvestovať, čo im bol povedal. Ani na chvíľu o tom
nezapochybovali. Ich úprimná, živá viera vo Vzkrieseného im dala silu svedčiť o Ňom aj
svojim najbližším.
Naplnili sa nielen proroctvá zo Starej zmluvy, ale aj Ježišove slová, keď hovoril, že na
tretí deň vstane z mŕtvych. Tak je každá nedeľa pre nás svedectvom o tom, že Kristus
vstal z mŕtvych.
Svedčiť o tom máme nielen účasťou na službách Božích, ale i na každom mieste, kde sa
nachádzame. To znamená v práci, vo svojej vlastnej rodine, medzi priateľmi, pri návšteve
chorých – vlastne všade. Svedčiť máme svojimi postojmi, rozhodnutiami a konaním.
Naše kresťanské svedectvo však bude dôveryhodné iba vtedy, ak ho bude
dosvedčovať náš kresťanský život. Nie je jednoduché svedčiť o vzkriesenom Kristovi
v dobe, keď mnohí ľudia majú existenčné problémy, keď prišli o zamestnanie, keď
je veľa manželstiev rozvedených a mnohé rodiny sú v kríze, keď v našej spoločnosti
nebezpečne silnejú hlasy extrémizmu, ku ktorému nemôžeme byť ľahostajní, keď
sa môžeme cítiť ohrozovaní terorizmom, keď sa mnohí aj proti svojej vôli stali
utečencami, lebo ich vyhnali neutíchajúce vojnové konflikty či mnohých kresťanov
kruté prenasledovanie v ich krajinách. Mnohí prichádzajú do Európy v nádeji, že tu
budú môcť pracovať a žiť v mieri.
Vzkriesený Pán Ježiš nám hovorí: „Nebojte sa! Choďte, zvestujte to mojim bratom…”
My kresťania máme byť tu na zemi predĺženými Kristovými rukami, máme každý
pomôcť tak, ako vieme. Modlime sa, čítajme si Božie slovo a utvrdzujme sa vo viere
vo Vzkrieseného Pána Ježiša Krista vo svojich rodinách i v rodine cirkevného zboru.
Žime a konajme v tejto viere! Trojjediný Pán Boh nám dá múdrosť i silu zvládnuť aj tie
najťažšie životné skúšky.
Bratia a sestry, prajeme Vám Božou láskou a radosťou z víťazstva Pána Ježiša Krista nad
smrťou pokojné a požehnané veľkonočné sviatky!
Milan Krivda Miloš Klátik Slavomír Sabol
biskup ZD generálny biskup

Komentovať