Konfirmácie v Evanjelickej cirkvi vo Wuerttembersku

Konfirmácia je v tejto cirkvi trvalou kazuáliou. Vyše 90% cirkevných zborov máva konfirmácie v nedeliach po Veľkej noci. V tomto roku 2016 bude v cirkvi konfirmovaných do 22 tisíc mladých chlapcov a dievčat. Je to 90% z tých, čo boli pokrstení. Pri konfirmácii potvrdzujú svoju vieru, vernosť cirkvi, dostávajú skladaním rúk osobné požehnanie. Na pamiatku dostanú písomné svedectvo o konfirmácii s výpoveďou Písma. Konfirmovaní prvý raz pristupujú v Večeri Pánovej. Dosiahnutím 14. roku stávajú sa plnoprávnymi členmi cirkvi, môžu byť krstnými rodičmi  a môžu v cirkvi  voliť.

(www.elk-wue.de)

Komentovať