“Sláva na výsostiach Bohu”- vian.pásmo

Vianočné pásmo:
Sláva na výsostiach Bohu!
Všetci:
Sláva Bohu na výsostiach!
znie aj z našich detských pier.
Vítame dnes nebies Hosťa,
ktorý nesie pokoj, mier.

S anjelmi Mu prespevujme
piesne vďaky, žalmy chvál,
že už prišiel, že je už tu
vyčkávaný Boh a Kráľ!

Doprostred tmy každej biedy
zažal spásy mocný plam’.
K prameňu zve, koho smädí,
a chlieb Slova dáva nám.

On nikoho neodmieta,
každý smie dnes pri Ňom stáť,
kto Ho nad poklady sveta
dokáže tiež milovať.

Kto sa vierou k Nemu vinie,
z celej duše ho má rád,
nezná sľuby neúprimné,
život Mu chce odovzdať.

Kto aj napriek búrke, hromu,
zo všetkých Mu slúži síl,
a kto dobre vie, že Bohu,
Láske v jasliach uveril.

Do maštaľky preto hľaďme!
Zrak zdvihnime ospalý.
Kto počúvne, ten nezradí,
hoc by hrozil údel zlý.

Do maštaľky, kde je svetlo,
prostred nocí mrazivých.
Milostivé Božie leto,
jasličky –  Syn Boží v nich.

Do maštaľky, kde dnes rastie
výhonok, čo bude strom.
Kde je blaho, kde je šťastie,
matka Božia s Dieťaťom.

Do Betléma – s vrúcim citom.
s čistou vierou vidieť taj,
Spasiteľa poznať pri tom,
čo priniesol nebies raj!

II.časť: – menšie deti:
1 Deti milé, hore hlavy!
dneska veľký deň sa slávi!
nech sa naše oči smejú,
srdcia láskou nech sa hrejú!
2. Na Betlehem sa pozrite,
jasnú hviezdu uvidíte.
Svieti ona na cestičku,
aj na maličkú hviezdičku.
Tvárička to Ježiškova,
usmievavá, krásna, milá.
Poďme k očkám milým i my,
pokloniť sa Ježišovi!
1 V Ňom je milosť, nádej sveta,
aj keď to svet nechce znať.
Hviezdy, ktoré jasne svietia,
vzdávajú mu slávu, česť!
Aj keď je len Dieťa malé,
Božia múdrosť je už v Ňom.
Aby bolo Bohu k chvále,
už v náručí matkinom.
1 Od jasličiek v Betleheme,
cez Egypt – po Nazaret.
Záchrancu v Ňom vidieť smieme
čo zachrány hriešny svet.
V istote, že je nám blízky,
pre nás na zem zostúpil.
Bez fanfár a bez kolísky,
by nás z hriehcov vykúpil.
1 S anjelimi Mu prespevujme,
piesne vďaky, žalmy chvál!
Že už prišiel, narodil sa,
vyčkávaný Boh a Kráľ.

Všetci spolu:
Sláva Bohu na výsostiach,
nech znie z našich úst a pier!
vítame dnes nebies Hosťa,
ktorý nesie: pokoj, mier.
1 A prosíme pritom vrelo:
Zažeň, Kriste, nepokoj.
Veď si naším Spasiteľom,
utíš hnevy, zastav boj.
V pokoji nech prežijeme,
Vianoc svätý, tichý čas.
Popraj ľuďom dobrej vôle,
veľa lásky, Pane náš!
1 Aby chválospevy naše,
mohli v spevoch anjelských,
zaznievať vždy v plnej kráse,
zo sŕdc detí radostných.

8. Aby s Tebou, Spasiteľu,
do dedín i veľkých miest,
Božej spásy zvesť veselú,
mohli sme dnes všetkým niesť.
Všetci:
Sláva Bohu na výsostiach,
nech znie z tisícero pier!
Vítame dnes nebies Hosťa,
   Vítame Ťa, Spasiteľ!
(Piesne podľa vlastného výberu)

Komentovať