Pásmo vianočných veršov: Posolstvo anjelov

Posolstvo anjelov 2008
Pásmo básničiek a piesní detí k Vianociam
1.
Do tichej noci anjelský hlahol
pod hviezdnym nebom zazvučal raz.
rozochvel vrchy, do dolín padol,
odchýlil bránu do večných krás.
Nám narodil sa! Nám narodil sa
Spasiteľ – JEŽIŠ, sŕdc ľudských kráľ!

Pod hviezdnym nebom anjelský hlahol
do smútku sveta zaznieva zas.
Rozchvieva vrchy, vznáša sa nadol…
Stáročia prešli – čuj Boží hlas:
Vzdaj Bohu slávu! Vzdaj Bohu slávu!
Ježiš, Syn Boží, navštívil nás!
Pieseň: Anjeli z nebies výsosti…Sp.38,v.1 a 2

2.
Na oblakoch našej slávy
so zlatými peruťami,
uberám sa k tejto zemi
s vencom mieru kolo hlavy.
Anjelský chór z nebies plesá:
Dieťa krásme Boh nám dáva!
Buď mu za to česť a sláva!
Radujte sa! -Veseľte sa!
3.
Hľa, Gabriel prišiel z neba,
s ním aj sláva a veleba
izbietku tú naplnila,
kde Mária Panna žila.

Anjel ju hneď prestrašenú
pozdravil sťa vyvolenú
od samého nebies Pána,
že je zo žien požehnaná,
aby porodila Syna,
v ktorom bude zmytá vina,
osteň hriehu zlomený je,
čo zhynulo, v Ňom ožije.

Mária si skláňa hlavu,
v pokore príjme tú správu.
Povie tíško, odovzdane
Nech sa  Božia vôľa stane!
4.
Na pahorkoch pri Betleme
z pastierikov nik nedrieme.
Ovce pred zlou zverou chránia
od večera do svitania.

Keď tu zrazu anjel svätý
na pastviny s hviezdou zletí.
Pastierikom vraví milo:
Dieťatko sa narodilo!

A hoci len Dieťa malé
je im dané k Božej chvále.
Pánov Syn, no s ľudským telom,
bude sveta Spasiteľom!
5.
Pastieri hneď povstávali,
k tomu miestu sa pobrali,
kde sú Mária i Jozef
a v jasličkách Dieťa Božie.

V maštaľke, hľa, oslík, kravka,
a na slame detská hlávka.
Všetci v tejto svätej chvíli
Dieťatku sa poklonili.

Zajasali, zaplesali:
Vitaj Kriste, Synček malý.
S nimi pútnici i hostia:
Sláva Bohu na výsostiach!
6.
Keď mudrci prešli hoy,
aby došli k Ježiškovi,
Herodesa vyhľadali,
že je kráľ a veci znalý.

Kráľ však zostal preľaknutý,
svojich radcov nájsť hneď nútil:
Kde je Dieťa narodené?
Oni riekli: V Betleheme!

Kráľ mudrcom kázal hľadať,
i vrátiť sa k nemu nazad,
že , vraj, k Dieťatku on zájde,
takto ho vraj ľahšie nájde.
6.
Anjel vediac, že kráľ chystá
záhubu malého Krista,
mudrcom hneď skrížil cestu:
Až dôjdete k tomu miestu,
Ježiškovi dary dajte
inou cestou sa však vráťte,
lebo vec je viac než istá,
Herodes chce zabiť Krista.

A podobne k Jozefovi
anjel Pánov prehovoril:
Na Dieťatko sa kráľ pýta,
ujdi zaraz do Egypta!
Vezmi Dieťa, matku jeho
a ochrániš ich od zlého.
Jozef  šiel, v Egypte zostal,
kým nezomrel Herodes kráľ.
Pieseň: Keď sa Kristus narodil….Sp.43
7.
Tak Boh miloval ten svet náš,
že mu svojho Syna dal.
Hľa, k nám sklonil sa Mesiáš,
aby už nik nestrádal.
Prečo by ste neverili?
Čohože sa bojíte?
Radujte sa vzácnej chvíli !
Domov si Ho pozvite!
8.
Anjel Pánov pozdrav nesie,
spev znie z všetkých sveta strán:
Radujte sa! veseľte sa!
Narodil sa Kristus Pán!

Narodil sa, k nám sa skláňa,
pravý človek – Boží Syn.
prináša nám pokoj, radosť,
odpustenie hriechov, vín!
Vítame Ťa, Hosťa z neba,
anjelskými piesňami:
„Sláva Bohu na výsostiach,
pokoj ľuďom na zemi!“
9.
V tichej noci pri Betleme
anjelský spev sladko znie.
Raduj sa, ó, ľudské plemä,
v jasliach Dieťa milé dlie,
ktoré hriešnym zahynulým
nesie život, spasenie.

Vitaj nám, ó nebies Dieťa,
spásy našej ratolesť!
Hľa, jak krásne hviezdy svietia,
hľa, jak zvučí spásy zvesť!
Z tej milosti, na výsosti
buď Ti, Bože, sláva, česť!
Pieseň vianočná: dľa výberu…

Komentovať