Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2015

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku

Milí bratia a milé sestry!
Počas Vianoc k nám zaznieva anjelská zvesť: „Narodil sa vám dnes v meste Dávidovom
Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.”(L 2,11 )
Túto zvesť Vianoc však nestačí iba počuť, ale je potrebné ju aj prijať. Preto je dôležité,
aby sme s posolstvom Vianoc mali osobnú skúsenosť. Túto potrebu deklarujú svojou
aktivitou betlehemskí pastieri. Po vypočutí zvesti anjelov si povedali: „Poďme až do
Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán.” (L 2,15) Ich príklad nás pozýva,
aby sme – len počúvajúc – neostali na povrchu diania. Po vypočutí musíme „ísť až do
Betlehema”, teda ku koreňu vecí. Je potrebné, aby sme podľa vzoru pastierov našli aj my
Narodeného, ktorý – podľa predpovede prorokov – prišiel kvôli nám.
Jeho  príchod  do  nášho  života  prináša  usmernenie  a  prestavbu  hodnôt.  Evanjeliá
o Ježišovom narodení to deklarujú hneď na vzťahu Jozefa a Márie. Ich vzájomnej známosti
pre vážne nedorozumenie hrozí rozchod (Mt 1,18 – 19). Zdanlivo neriešiteľný problém
nachádza východisko, keď ho Jozef začne vidieť z Božej perspektívy (Mt 1, 20- 21). Vtedy
spoločne s Máriou prijímajú Božiu vôľu pre svoje manželstvo (Mt 1, 24 – 25). Aj v našej
spoločnosti  by  bolo  menej  rozvodov,  keby  sme  sa  na  problémy,  ktoré  trápia  naše
partnerské vzťahy, nedívali svojimi egoistickými očami. Učme sa Božiemu pohľadu na
vzájomné manželské spolužitie a naplnenie Božej vôle viďme ako program a poslanie.
Vtedy svetlo Božej milosti prenikne aj naše rodiny.
Stáť pred betlehemskými jasľami znamená rozpoznať bohatstvo v každom narodenom
dieťati. Pre Jozefa a Máriu nebolo jednoduché prijať dieťatko. Boh chudobní a v rámci
platných židovských zákonov Mária riskovala hanbu a ohrozenie na vlastnom živote.
Napriek tomu sa nezbavujú dieťaťa ako momentálnej záťaže, ale vidia v ňom obohatenie
pre seba i pre celý svet. Beda ľudstvu, ktoré vo vlastných deťoch vidí bremeno. Rodina
i národ, ktorý takto zmýšľa, nemá budúcnosť. Deti nie sú záťažou, ale bohatstvom.
Chudoba maštale a betlehemských jasiel’ skrýva obrovské bohatstvo – perlu lásky.
Objavujú ju podľa vzoru mudrcov iba tí, ktorí sa neštítia vstúpiť do priestoru chudoby
a v obdarovaní biedneho vidia poslanie svojej cesty. Tento priestor chudoby je okolo
nás v podobe bezdomovcov, utečencov a rôznych nešťastných ľudí. Tým, ktorí našli
Narodeného, sa zmysluplnou stáva cesta konajúcej lásky nášho života, ktorá je znamením
toho, že láska Boha k nám, ľuďom, v narodenom Kristovi prenikla náš život. Dokážme
skutkami lásky, že aj nám sa narodil Spasiteľ.
Bratia a sestry!
Poďme  „až do Betlehema”,  aby  nám  nastal  čas  radosti  a  veselosti.  Prajeme  Vám
požehnané vianočné sviatky aj celý rok 2016.
S úctou
Milan Krivda            Miloš Klátik             Slavomír Sabol
biskup ZD                 generálny biskup    biskup VD

Komentovať