Vincent Blažko: Adventné prelúdim

Raduj sa, dcéra sionská…
Sú domy v rade zložené
Štipľavý vietor povieva
Chumáčiky snehu priženie

Z nich Hosť sa vzácny usmieva
Zastane mäkko na dvore
A tíško klope na dvere
Raduj sa, dcéra sionská…

Dnu šuchot metly ševelí
Čistí sa malá izbica
Osvieti miestnosť lúč svetlý
V kúte sa točí praslica

Zlatú niť pradie mladá mať
Hosťa sa strojí privítať
Raduj sa, dcéra sionská…

Hosť vzácny skromne prichádza
Nebeské dary v náručí
Milosti hviezda vychádza
Spoza hôr ľudských pavučín

Z konára padá jablko,
Hadí zrak planie divoko
Raduj sa, dcéra Sionská…

Šťastím sa chveje matkin ret
Ruža jej kvitne pod srdcom
Je rozpustený hadí jed
V kúpeli Slova horúcom

Kráľu sionský na osliatku
Kráča potešiť Cirkev matku
Raduj sa, dcéra sioská…

A znova prídeš v oblaku
Ku kľučkám našich verají
Sťa cestujúcim vo vlaku

Zdvihnú sa rampy pri kraji
Hosana Tebe lásky Kráľ
Že si nas spásou požehnal

Ten zmysel večnej nádeje
Obličaj mierom poleje
Cez okná nášho kiosku

Potešuj dcéru sionskú
Raduj sa, dcéra sionská…

Komentovať