Konzultácia o ďalšom vzdelávaní protestantských farárov v Európe

V dňoch 12.- 15. novembra 2015 sa v Štrasburgu konala konzultácia o ďalšom vzdelávaní farárov v protestantských cirkvách Európy. Zorganizovalo ju GEKE – Gemeinschaft  evangelischer Kirchen in  Europa – Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe. Prítomní rozobrali terajšiu situáciu  a skonštatovali, že v každej cirkvi prebieha podľa jej podmienok takéto vzdelávanie po ordinácii. Vzdelávanie sa robí na základe výzvy každodenného života a realizuje sa najmä v týchto okruhoch: náboženská pedagogika, pastorizácia, etika a vedenie organizácie.  Prítomní nezabudli v rámci všeobecného kňazstva ani na potrebu vzdelávania iných pracovníkov cirkvi, t .j. neordinovaných. Podporili medzinárodnú výmenu skúseností a za tým účelom by bolo potrebné využívať letné univerzity. Na konferencii sa zúčastnilo 42 delegátov z 13 krajín. Delegáti  v rámci programu navštívili sídlo Rady Európy a viedli rozhovor s Júliou Perevou, vedúcou oddelenia ” Demokratické štátne občianstvo a výchova ľudských práv.” Na záver sa v bývalom Kalvínovom cirkevnom zbore v Štrasburgu konali reformované bohoslužby.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať