Od zasľúbenia k naplneniu

Adventno-vianočné pásmo pre žiakov:

Od pradávna , Pane milý,

po Tebe ľudia túžili-

Verní Ťa srdcom hľadali,

proroci, králi, žiadali:

Prídi, Pane, na zem našu,

prines pokoj, milosť spásu!

Zaskvej sa, Slnko nebeské,

zažeň mrákoty pozemské!

 

Tie dlhé veky túžob a očakávania Spasiteľa predstavuje nám adventný čas. Advent je pre nás, kresťanov, aj časom prípravy na Pánov príchod na konci vekov. Štyri adventné nedele nám predstavujú dobu od zasľúbenia k príchodu Vykupiteľa.

 

Prvá adventná nedeľa sa nám prihovára:

3. Raduj sa dcéra Sionská

aplesaj duša kresťanská!

Blízke je splnenie všetkých zasľúbení,

už sa toľká nádej naskutočnosť mení,

už prorocké slovo dnes sa naplňuje,

lebo Pán do Jeruzalea vstupuje.

 

Ide, jak zasľúil prorok Izaiáš,

tichý a pokorný, Pán pánov a Kráľ náš.

Zástupy Ho slávne, radostne vítajú,

zdravia Ho, jak Kráľa, rúcha prestierajú.

Preto aj my v srdci, tichú radosť máme,

keď na Pána Krista, vo viere čakáme.

Plesajúc v ústrety, takto mu voláme:

Všetci:

Hosana Synovi Dávidovmu!

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!

Hosana na výsostiach!

 

4. Druhá adventná nedeľa hovorí:

Vianoce s radosťou, kde – kto už spomína,

Jeho príchod nás však na to upomína:

Že Pán prišiel v tele a príde k súdu iste –

a čo bude potom hriešnym útočište?!

 

Jak po zime jar sa blíži, potom leto,

tak sa blíži ten čas, veľmi blízko je to…

Ležkto na to myslí? Kto sa na to chystá?

Kto myslí na príchod k súdu Pána Krista?

 

Svet o veci časné, o slávu bojuje,

znak konca nevidí, Slovo nepočuje)

Preto vás ja ešte vážne napomínam,

čo je napísané v Písme, pripomínam:

 

Buďte na modlitbách bdelí –

v dobrých skutkoch Bohu milí,

by ste pred Ním

v ten deň

pokojne zastali, údel Jeho verných

z milosti prijali.

 

5. Prišla som k vám tretia adventná nedeľa,

Predstavujem vám dnes Jána Krstiteľa.

Nebol on trstinou, čo vietor kolíše,

mal Pána jedného – toho z nebies výše.

 

Preto pevný v pravde a v prorockom slove,

pripravoval cestu k sŕdc ľudskýchobnove.

Ku pokániu volal všetkých- ba aj kráľa

a krajina k nemu na krst prichádzala.

 

6. Štvrtá adventná nedeľa hovorí:

že Pán je už blízko dverí.

Už nám svetlo žiari- pavdy  amilosti

na Božom oltári.

 

Už nám dáva poznať Otca -Stvoriteľa,

aby každá duša jasne to videla.

Naučil nas poznať Boha pravého,

aby sme nemali krom Neho iného.

 

Už sa Ježiš – ženích

k  neveste cirkvi, priblížil,

už sa Pán Boh z nebies

k nám na zemi znížil.

 

“Veríme pevne, že prišiel/ Ten od Teba poslaný,/

prísť mal podľa svätých Písem,/ On, Duchom pomazaný./

Už nečakajme iného, / Ježiš – Darca spasenia,/

za Ním dôjdme večného/ v nebesiach oslávenia.  (Krédo Č. 3, 4 v.)

(Venujem ako spomienku niekdajším konfirmandom a prednášateľom v Sobotišti: Monike Pípovej, Andrei Chodúrovej, Radke Havlovej, Janke Hudecovej,  Miroslavovi Kadlečíkovi, Miroslavovi Kadlíčkovi, Jozefovi Junasovi, Lucii Zelenkovej).

 

 

Komentovať