Požehnaný nový cirkevný rok!

Požehnaný nový cirkevný rok!

Prvou adventnou nedeľou sa začína v cirkvi nový cirkevný rok.

Starocirkevné evanjelium ( Mt 21, 1- 9) nám pripomína príchod Ježiša do Jeruzalema na osliatku. Prichádza ako Kráľ pokoja, nielen ako syn Dávidov, ale aj Pán Dávidov. “Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!  Hosana na výsostiach! ” Povzbuďme sa Božím slovom a našimi  krásnymi advetnými piesňami, zvlášť jedinečnými spevmi akými sú adventné Kýrie a Krédo.

Požehnaný adventný čas a požehnaný nový cirkevný rok všetkým!

“Zas začíname, Kráľu tichý,

zas ideš skromne k nám…

Jak v úprimnosti  a bez pýchy

Ťa, Kriste, prijať mám.

Ó, vitaj, drahý Spasiteľu,

česť buď Ti vzdávaná!

rozradosť zem tú neveselú!

Sláva Ti! Hosana!  ( Martin Rázus)

 

 

Komentovať