Zasadala synoda Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Zasadala synoda Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

IX. cyklus 2. časti synody RKC na Slovensku sa začal 5. novembra 2015 v reformovanom chráme v Rim. Sobote úvodnými službami Božími. V ich rámci sa konala ordinácia 14 novokňazov, 8 mužov a 4 žien. Títo úspešne zložili 2. kňazskú skúšku. Slovo Božie zvestoval biskup cirkvi L. Fazekas na základe slov proroka Iz 6,1-7. Ostatná ordinácia bola pred 2 rokmi. Pri nej vyslali do služby 9 nových pracovníkov.

V podvečer sa synodáli presunuli do Teplého Vrchu, kde bolo pracovné zasadnutie synody s pokračovaním aj nasledujúceho dňa. Na programe bolo 15 rokovacích bodov. Ako prvý referoval biskup Fazekas o živote cirkvi na základe Jn 16, 33. Vo svete prebieha boj. V mnohých štátoch, kde cirkvi stoja pevne na základoch Písma a tradície, sú napádané a prenasledované a liberálne spoločenstvo sa neštíti proti nim spriahnuť aj hospodárske a politické sily. V iných krajinách, kde cirkvi sú ticho a prispôsobujú sa tomuto svetu, majú zdanlivý pokoj. Treba sa držať slov Pána Ježiša.  Zo štatistiky: mnohé materské cirkevné zbory pre nízky počet veriacich nevedeli si zachovať kňazskú stanicu a boli zaradené medzi dcérocirkvi. Celkový počet členov cirkvi v roku 2014 klesol, podobne klesol aj počet krstov, naopak, počet pohrebov sa zdvojnásobil. Synodáli po pripomienkach schválili aj ďalšie prednesené správy.

V súčasnosti má Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, ktorá predstavuje 1 dištrikt s 9 seniorátmi (z toho sú 2 slovenské), 204 matkocirkevných, 103 dcérocirkevných zborov  a 59 diaspor. Podľa údajov zo sčítania obyvateľov dosahuje počet reformovaných na Slovensku takmer 100 000. O pastoráciu veriacich sa stará 235 duchovných, z ktorých je takmer 200 maďarských. Podarilo sa doplniť veľký nedostatok duchovných spred zmeny režimu – dnes už má každý životaschopný cirkevný zbor svojho duchovného, navyše prebieha aj vytváranie a obsadzovanie 2. duchovenských staníc.

V uplynulých 2 desaťročiach sa rozvíjal život organizácií. Bol založený Zväz maďarských reformovaných duchovných, žijúcich na Slovensku, Zväz mladých reformovaných (Firesz), Zväz reformovaných kresťanských žien na Slovensku, Reformovaná záchranná misia, Oddelenie cirkevnej hudby Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a Ústredie diakonie. V roku 2002 začali svoju činnosť Vedecké zbierky v Rimavskej Sobote. V súčasnosti začína svoju organizačnú činnosť Zväz presbyterov. Možnosti služby sa rozšírili vznikom viacerých mládežníckych a vzdelávacích centier.

V  cirkvi pôsobí 5 základných škôl, 2 gymnáziá a 1 materská škola. V roku 1990 sa začalo vzdelávanie katechétov, od roku 1994 prebieha aj vzdelávanie duchovných (najprv na Teologickom inštitúte Jána Calvina, potom na Univerzite Jánosa Selyeho). Od roku 1998 prebieha intenzívnejšie vzdelávanie kantorov – prvé kantorské vysvedčenia odovzdali v roku 2002.

Viditeľnú oblasť cirkevných aktivít predstavujú rekonštrukcie budov a nové stavby, ktoré sa mohli uskutočniť sčasti z vlastných zdrojov a sčasti za podpory bratských organizácií. Počet rekonštruovaných kostolov, fár a niekdajších škôl presahuje 180, pričom bolo postavených 10 nových kostolov a aj niekoľko farských úradov.

(www.reformata.sk)

Komentovať