Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Pamiatke reformácie

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Pamiatke reformácie

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Význam tohto dňa pre nás, dedičov Lutherovej reformácie, je predovšetkým v možnosti nájsť alebo znovu objaviť zdroj, duchovného povzbudenia a nového nadšenia za Božie veci na tomto svete. Dnešný sviatok nám ponúka možnosť zhodiť bremeno všednosti a malovernosti, ktorá nás spútava.

Učme sa zo skúseností Dr. Martina Luthera, z jeho vieroučného precitnutia a nového pohľadu viery. To, čo zmenilo jeho život, bolo práve správne pochopenie evanjelia Ježiša Krista a Božej spravodlivosti. Všetko sa udialo na základe Božieho slova – nielen prostredníctvom rozumu, preto-že len ľudský rozum a logika na pochopenie a prijatie Božej spravodlivosti nestačia.

Pán Boh prijíma a ospravedlňuje človeka zo svojej milosti. Za všetko zaplatil sám Boh – v Ježišovi Kristovi. On trpel a umrel za nás – na kríži. Veľmi draho sme boli vykúpení!

Táto veľká, oslobodzujúca pravda dáva veriacemu človeku dar pravého pokoja. Je to pokoj, kto-rý oslobodzuje od neistoty v otázke spásy, „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil“. Tak to čítame v Liste apoštola Pavla efezským kresťanom v 2. kapitole (8. a 9. v.).

Týmto novým poznaním našiel Luther prístup, cestu k Božej milosti, pevný základ viery, a tak aj celého svojho života. Ako Martin Luther, tak aj my môžeme v tomto nájsť zdroj duchovného nadšenia, statočnosti, odvahy a nezlomnosti, trpezlivosti aj nádeje. Môžeme nanovo objaviť alebo si nanovo uvedomiť, že evanjelium je moc Božia na spasenie každému veriacemu.

Láska Pána Ježiša Krista je moc, ktorá veriaceho človeka vedie skrze Ducha Svätého. Dáva schopnosť správnym spôsobom a účinne slúžiť v láske každému, kto našu službu lásky potrebuje. Prosme Ducha Svätého o múdrosť k láske, aby sme svojimi postojmi a konaním boli skutočnými nasledovníkmi Pána Ježiša Krista, a to každý deň, vo všetkých radostiach aj problémoch nášho osobného života, ale i života cirkvi a spoločnosti.

Jedine z milosti Božej, jedine pre zásluhy Pána Ježiša Krista, jedine skrze vieru – to prináša do života nové nadšenie, pravý pokoj, nádej večnej slávy a schopnosť služby lásky.

S bratským pozdravom,

Milan Krivda Miloš Klátik Slavomír Sabol

biskup ZD generálny biskup biskup VD

31. októbra 2015

Komentovať