Milosť Božia sa dotýka všetkých oblastí života

V poslednom čase sa pri rannej a večernej modlitbe v myšlienkach pristavím pri speve Kyrie. V liturgii hodín (a podľa skripta Liturgika od prof. Fila pôvodne aj pri nedeľných bohoslužbách) je tento spev umiestnený nie na začiatku ale v druhej polovici bohoslužobného diania. Nasleduje po čítaní z Písma a evanjeliovom chválospeve (Benedictus, Magnificat). Akoby spolu s Modlitbou Pánovou otváral dvere konkrétnym prosbám veriacich, keď v ňom prosíme Pane, zmiluj sa! Kriste zmiluj sa! Pane, zmiluj sa!

Allgemeines Evangelisches Gebetbuch (Hamburg: Furche Verlag, 1965, 141) hovorí, že ide o responzórium nedochovanej dlhšej príhovornej modlitby (litánie). Tomu prisviedča aj skutočnosť, že doteraz sa zvolanie “Pane, zmiluj sa” objavuje v liturgicky stvárnených príhovorných modlitbách, v liturgii ECAV na Slovensku napríklad v Kuzmányho litánii (…prosíme Ťa, Hospodine! – Pane, zmiluj sa nad nami!). Podobne sa Kyrie používa – hoci na začiatku eucharistickej bohoslužby – napríklad v Limskej liturgii (kde je responzóriom k prosbám na tému krst, eucharistia a služba) alebo v americkej ELCA (Lutheran Book of Worship, Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1992, 57-58), kde strieda prosby za nebeský pokoj, spásu, pokoj pre svet, zachovanie kresťanskej cirkvi, jednotu, chrám a zboru.

V našich liturgických knihách (ES, Kancionál) máme bohatstvo piesní na motívy Kyrie. Keď som však chcel nahradiť spev latinského Kyrie niektorou z týchto piesní, čoskoro som narazil na problém: Väčšina z nich je pomerne jednostranne orientovaná na prosby za odpustenie hriechov. Hriech, jeho pôvodca a jeho dôsledky sú iste najväčšími bremenami človeka v tomto svete, z ktorých často vyrastajú iné bremená ako zo zlého stromu zlé ovocie.

Ale ak bohoslužba (v tomto prípade ranná či večerná modlitba) začína vyznaním hriechov či kajúcim žalmom alebo iným úkonom kajúcnosti, ktorý strieda oslava Boha, je potom správne a teologicky konzistentné, vracať sa v druhej polovici modlitieb k prosbe o odpustenie hriechov?

A potom, prejavuje sa Božia milosť len v odpustení hriechov? alebo je skôr celý život človeka pokrývajúcou Božou aktivitou, ktorej je odpustenie hriechov vrcholnou a zároveň hlavnou súčasťou? Luther píše v Malom katechizme pri vysvetlení prvého článku Všeobecnej viery kresťanskej, že to všetko (stvorenie a zachovávanie nášho aj časného života) činí z púhej otcovskej a božskej dobroty a milosrdenstva, bez mojich zásluh a hodností. Považujem za rozhodujúce, že časť o zásluhách a hodnostiach vsunul práve sem, do článku o stvorení, a nie do článku o vykúpení. Z Božej milosti sme nielen vykúpení, z Božej milosti sme boli aj stvorení a posvätení. Z milosti Božej vychádza slnko, z milosti Božej dýchame, z milosti Božej veríme, z milosti Božej sa stretávame v cirkvi, …

Bohatstvo piesní Kyrie v našej spevníkovej literatúre je požehnaním. Teší ma, že na každé obdobie roka máme špecifické spevy. Azda sa zaoberajú hlavne hriechom aj kvôli svojmu umiestneniu v poriadku Služieb Božích, kde slúžia ako hlavný úkon kajúcnosti. Kiežby sa aspoň tam používali zodpovedne!)

Komentovať