Fínska ev. lut. cirkev pomáha utečencom

Cirkevná rada Evanjelicko – luteránskej cirkvi Fínska odporúčala cirkevným zborom, aby sa v nedeľu 6. septembra 2015 na službách Božích konala ofera na pomoc utečencom. Ofera sa skoncentruje v Ústredí pre zahraničnú pomoc. V tomto prípade je určená konkrétne na pomoc utečencom v Maďarsku, Srbsku a Grécku. Okrem finančnej zbierky  cirkevné zbory pomáhajú utečencom zberaním odevov, potravín , dobrovoľníckou prácou v utečeneckých strediskách a v pomoci pri styku utečencov s úradmi.

(evl.fi)

Komentovať