Začal sa nový školský rok

Dnes sa začal na Slovensku nový školský rok 2015/16.  Všetkým, ktorý sa týka: žiakom, čiteľom, rodinám, nepedagogickým pracovníkom  i priateľom školy prajeme veľa úspechov, veľa nových poznatkov i zážitkov a hojnosť Božieho požehnania. Osobitne  myslíme na naše cirkevné školstvo.

Evanjelickú verejnosť v Žiline môže tešiť správa, že sa opäť  aspoň trošku rozšírila sieť evanjelických škôl. Pribudla tu totiž ďalšia Evanjelická materská škola. Blahoželáme  CZ Žilina a prajeme veľa zdaru.

 

Synoda ECAV  v r.2015  prijala uznesenie, ktorm poverila školský výbor vypracovaním:

A/ Stratégie rozvoja evanjelického vzdelávania do roku 2025

a B/ prípravou návrhu zákona o vzdelávaní v cirkvi

V roku 2014 riešil Školský výbor monitorovanie a plnenie schválenej Stratégie rozvoja evanjelického školstva na roky 2010- 2015, ďalej stav písania a tlačenia učevní ev.náboženstva, -koordináciu realizácie projektu: 500 protestantských škôl oslavuje 500.výročie reformácie.

Pripomienkoval tiež niektoré iniciatívy v rámci ECAV, najmä vznik a obsahovú náplň Evanjelickej akadémie.

Komentovať