Synoda (údajne) dala stop neporiadkom

 

Z najnovšieho čísla EPST (8/2015) sa dozvedáme veľa zaujímavostí. Najväčšia je tá, že “synoda (12.- 13.6. v Nových Zámkoch ) dala stop neporiadkom”. Kiež by to bola pravda. Zo spravodajstva sa však dozvedáme, že  hneď úvodná vec sa do poriadku nedala.

” Dištriktuálny dozorca VD Ján Brozman sa odmietol ospravedlniť synodálom za to, že ich zavádza. D.Vagaský, riaditeľ GBÚ,      infomoval, že synodáli dostali pred konaním synody list, v ktorom spochybňuje krytie fondov reálnymi peniazmi.  – Hoci D.Vagaský svoje tvrdenie doložil zápisnicou a dal prehrať aj zvukový záznam z rokovania minuloročnej synody, na ospravedlnenie J.Brozmana čakal márne. Ten túto požiadavku razantne odmietol a trval na tom, že na synode počul to, čo napísal do listu”. 

Ak je to tak, vyzerá to skôr ako pokračovanie neporiadku. 

  •   Napomenutie dostalo aj celé predsedníctvo VD ( Brozman, Sabol) za to, že “ VD ECAV protiprávne vymenovalo administrátorov seniora v prípade, že seniorát  má riadne zvolených konseniorov”.
  • Dištriktuálni dozorcovia J.Brozman a V.Daniš  a další boli iniciátormi  listu : Vyhlásenie k aktuálnej situácii – vedúceho úradu VD D.Cinu a Rady starších  SEM  k disciplinárnemu potrestaniu farára Šefranka a iné obvinenia, predsedníctva cirkvi.”  GP ale prijalo uznesenie, ktorým sa prihlásilo k stanovisku Predsedníctva ECAV”.

 

Na druhej strane sa vraj “ospravedlnil konsenior Dubek za to, že svojím konaním prispel k tomu, že zabránil vykonaniu kontroly v spoločnosti Reformata s.r.o. tým, že Hontiansky seniorát  podal odvolanie proti prijatému uzneseniu na vykonanie kontroly v Reformate po tom, ako ho osbne navštívil V.Daniš s požiadavkou na odvolanie. Dubek konštatoval, že V.Danišovi dôveroval, no teraz to ľutuje a dlží za to ospravedlnenie vtedajšiemu generálnemu dozorcovi P.Delingovi”. 

     

     Kto vie, prečo iba br.Delingovi a nie celej ECAV? Zdá sa, že br.konsenior prepásol príležitosť vzdať sa funkcie a dať tak dobrý  príklad aj br.V.Danišovi a J.Brozmanovi.

      Lebo, ako uviedol D.Midriak, predseda ZED: “Spoločnosť Reformata konala proti cirkvi a jej konanie možno považovať za vyvedenie majetku z cirkvi” 

      Kedysi sa tomu hovorilo sprenevera, alebo krádež atp. Treba ale oceniť tento slovný novotvar na starý hriech, ktorý Desatoro pomenúva: Nepokradneš! A čo s účtovníčkou, ktorá si dovolí nepredložiť cirkvi účty z jej vlastného majetku?

 

Ospravedlnil sa aj V. Synak, aktorý ako predseda generálneho hospodárskeho výboru nekonal a k tomu aj uvádzal synodu do omylu. Zrejme u synodálov zabrala kajúca modlitba, ktorú pri tejto príležitosti zložil.

Skutočnou novotou je však správa z druhého článku: ”Imrich Lukáč: Synoda dala nádej”. Dozvedáme sa o tom, že dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš, ktorý by mal dozerať na majetok a zákonnosť v dištrikte, “zažaloval ECAV na krajskom súde”!!? – Je však už známy aj výsledok rozhodnutia súdu: ” Okresný súd Bratislava I. zo dňa 1.12. 2014 rozhodol, že odmieta prijať predbežné opatrenia a zakázať predsedníctvu cirkvi konať v tejto veci. Krajský Bratislava ktorý odvolanie riešil 25.2.2015, potvrdil rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I. “

Brat gen. dozorca Imrich Lukáč uvádza aj ďalšie neprístojnosti v hospodárskej i duchovnej oblasti, ktoré vlastne pokračujú. Nebudem ich uvádzať – čítajte EPST ďalej. Iba sa ako člen ECAV pýtam, čo ešte by mali títo páni vykonať, aby príslušné orgány cirkvi, ktoré dotyčných zvolili za svojich cirkevných predstviteľov ich aj odvolali? To pravdaže nie je trest, ale obyčajná zodpovednosť cirkevníkov.

Ľ.Batka st.

Komentovať