Synoda adventistov odmietla ordináciu žien

Celosvetová synoda Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktorá zasadala v San Antonio, Texas, USA, 8. júla t.r. pri hlasovaní 2 363 delegátov zo 168 krajín sveta odmietli aj naďalej ordinovať ženy za kazateľky v tejto cirkvi. Proti ordinovaniu hlasovalo 58,4% , za bolo 41,3%. CASD má na celom svete 18,5 milióna členov, na Slovensku sa k nej hlási podľa sčítania ľudu v r. 2011   2 915 osôb.

(www.idea.de)

Komentovať