Oznam dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave o predĺžení termínu na podanie prihlášky na šúdium v akademickom roku 2015/2016

Dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „EBF UK“) vzhľadom na skutočnosť, že počet prihlásených uchádzačov na štúdium v akademickom roku 2015/2016 nepresiahol kapacitné možnosti fakulty predlžuje termín na podanie prihlášky na štúdium v študijných programoch 1. stupňa, 2. stupňa a 1. a 2. spojeného magisterského stupňa. Prihlášku na štúdium je možné zaslať do 13. augusta 2015 na adresu: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bartókova 8, 811 02 Bratislava

Zaslané prihlášky na štúdium budú vyhodnotené v náhradnom termíne prijímacieho konania,
t. j. 28. augusta 2015.

V Bratislave dňa 1. júla 2015

doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., v. r.
dekan

Komentovať