Pastiersky list na 1. slávnosť svätodušnú

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ktorý sa čítal na hlavných službách Božích na 1. slávnosť svätodušnú 24. 5. 2015
Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen.

Bratia a sestry v Pánovi!

Slávnosti Zoslania Ducha Svätého nám pripomínajú vyvrcholenie činnosti Pána Ježiša Krista. Sú naplnením Jeho zasľúbení, ktoré dal učeníkom počas svojho pozemského života, najmä vo svojich rečiach na rozlúčku: „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy… Ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Neopustím vás ako siroty, prídem k vám.“ (J 14, 16 – 18. 26b)

Tieto Ježišove slová sa splnili, „keď prišiel deň Letníc a Duch Svätý naplnil všetkých…“ (Sk 2, 1 – 4). Bol to deň zrodu Pánovej cirkvi. Svätodušné slávnosti sú však pre nás nielen radostnou spomienkovou slávnosťou na túto veľkú udalosť, ale nás aj upozorňujú na trvalý význam, hodnotu a požehnanie Boha Ducha Svätého. V spomínanom Jánovom evanjeliu je Duch Svätý označovaný ako Paraklétos, čo znamená privolaný na pomoc, Príhovorca a Pomocník. My všetci Ho potrebujeme – ako moc z výsosti.

Ľudia od prirodzenosti hľadajú viac veci tohto sveta a nie veci Božie. Človek sa vo všeobecnosti oveľa viac zaujíma o časnosť a na večnosť zabúda, nevie sa sám duchovne oslobodiť, aby mohol svoje srdce, svoj život povzniesť k Pánu Bohu, k večným hodnotám.

Avšak skutočnosť, že kresťanská cirkev je tu, skutočnosť, že ľudia hľadajú Boha a mnohí v Neho opravdivo veria, táto skutočnosť stále svedčí o moci Ducha Svätého. Kresťanská cirkev ďakuje Bohu Duchu Svätému za svoj vznik, ale aj za svoju existenciu – aj v našej dobe. Boh Duch Svätý je zárukou budúcnosti cirkvi, je zdrojom jej života, duchovnej sily, nádeje, ktorá siaha ďaleko za hranice našej časnosti.

Duch Svätý aj dnes pôsobí v srdciach ľudí, vovádza ich do poznania pravdy Ježiša Krista. A my musíme premýšľať aj nad tým, ako máme osloviť tých svojich v rodine, v práci, ľudí, ktorí sú možno duchovne dezorientovaní alebo ľahostajní či hľadajúci, aby uverili, stali sa kresťanmi a boli zachránení. Bez „vystrojenia mocou z výsosti“ to nedokážeme. Len oheň z neba môže zapáliť srdcia vierou, len rosa Ducha Svätého môže oživiť vyprahnutú myseľ a priniesť nový duchovný život u jednotlivcov i v národoch a krajinách.

Preto spolu s Martinom Lutherom prosíme: „Ó, príď, Duchu Svätý, naplň nás svojimi darmi, ktoré Ty máš, aby sme slovo Božie prijali a v srdci svojom zachovali, jedine v Boha dúfali…“ (ES č. 177, 1)

Božou mocou z výsosti požehnané svätodušné sviatky Vám prajú

Miloš Klátik, generálny biskup
Milan Krivda, biskup ZD
Slavomír Sabol, biskup VD
Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 24.5.2015

www.ecav.sk

Komentovať