Z GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA – apríl 2015

Na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene sa 29. apríla 2015 konalo zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku. Uviedla ho krátka pobožnosť, na ktorej výkladom slova Božieho poslúžil konsenior J. Ďuriš.
Na zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku (ďalej GP) sa pokračovalo v prerokovávaní správ o hospodárení účelových zariadení ECAV, fondov ECAV a organizácií spolupracujúcich s ECAV. Predsedníctvo ECAV pozvalo na zasadnutie GP zodpovedných predsedov správnych rád (príp. riaditeľov), ktorí sa však kvôli pracovným povinnostiam, resp. chorobe ospravedlnili, a tak sa správy prerokovali bez ich prítomnosti. GP prerokovalo a vzalo na vedomie výročnú správu Biblickej školy v Martine, správu o činnosti Spoločenstva evanjelických žien, ročnú správu o činnosti Výboru na ochranu Božieho stvorenstva ECAV, výročnú správu Evanjelickej diakonie ECAV. Za prítomnosti predsedu SEM Vladimíra Maťaša bola prerokovaná správa činnosti a hospodárení SEM, plán činnosti na rok 2016 a rozpočet na rok 2016. GP prerokovalo aj správu o hospodárení s fondom Beckovská Vieska. Na GP však boli predložené iba informácie o financiách, ktoré zostali v evidencii na GBÚ z roku 2005, keď bol fond zriadený. Samotný nehnuteľný majetok spravuje kuratórium – požadované informácie o hospodárení kuratória, príjmoch za prenájom pôdy, použití výnosov z prenájmu a nákladoch spojených so správou však na rokovanie GP predložené neboli.


Ďalší tematický okruh v programe rokovania GP tvorili správy ohľadom spoločnosti Reformata, ktoré na zasadnutie GP predložila konateľka spoločnosti Reformata D. Valovičová, predsedníčka dozornej rady spoločnosti Reformata M. Oráčová, generálna právna zástupkyňa A. Drobná a audítorka V. Hanzelová. Spoločným menovateľom týchto správ bola sťažnosť na absenciu relevantných dokladov, podľa ktorých by mohli orgány spoločnosti vykonať kontrolu hospodárenia, uzatvoriť hospodárenie za rok 2014 a pokračovať v riadnom vedení účtovníctva v roku 2015. Konateľka spoločnosti koná v tejto veci v zmysle štátnych predpisov cez príslušné orgány (polícia, živnostenský úrad, súd…), keďže však ide o členov ECAV a funkcionárov ECAV, výzvu na vysvetlenie a požiadavku o súčinnosť po linke cirkevného práva adresovalo kompetentným bývalým pracovníkom Reformaty aj generálne presbyterstvo. V tejto situácii GP rozhodlo vykonaní neodkladných krokov k prevzatiu správy nehnuteľného majetku ECAV z rúk Reformaty do vlastnej kompetencie.

Zdroj:
http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/z_generAlneho_presbyterstva_-_april_2015

Komentovať