Zelený Štvrtok

Zelený Štvrtok

Na Zelený štvrtok, v deň pamiatky ustanovenia svätej Večere Pánovej sa oddávna mnohé naše rodiny radi stretali a zhromažďovali v kostole, k svätej spovedi a prijatiu oltárnej sviatosti. Tým veriaci otcovia a matky chceli slovami Písma vyznať svoju vieru a dať na vedomie aj bratom a sestrám: “Ajhľa, tu som o dietky, ktoré mi dal Boh”.

Zelený štvrtok je príhodný čas k pokániu, k zmiereniu v rodine, v manželstve a k prosbám o novú milosť od nebeského Otca. K prosbám o odpustenie hriechov skrze nevinné utrpenie, umučenie a smrť Božieho Syna Ježiša Krista. V dávnejšej minulosti sa v našej cirkvi práve z týchto dôvod konala Na Zelený štvrtok aj konfirmácia s prvým prisluhovaním Večere Pánovej deťom.Túto tradíciu sme v ECAV postupne z praktických dôvodov opustili. Tým sa však preniesol aj hlavný dôraz z podstatných vecí, na menej podstatné. Z Krista, trpiaceho Baránka, ktorý bol Otcom ovenčený slávu a cťou, na človeka. Často sa dnes pri samotnej slávnosti konfirmácie stáva stredobodom človek a okrajové veci, nie slávnostná večera, kde dietky Božie majú “účasť na krvi a tele” Toho, ktorý je a zostáva “Pôvodcom nášho spasenia”.

Viac v kázni Ľ. Batku st. k sviatku Zeleného Štvrtku 2014:
http://www.evanjelik.sk/?p=5571

Komentovať