Stanovisko ECAV na Slovensku k “Nová DNA a CampFest”

Organizácia Mládež pre Krista – Slovensko organizuje na ranči pri Kráľovej Lehote školenia kresťanského poradenstva pod názvom „Nová DNA”. Tieto školenia sa menovali predtým „Modulárna škola kresťanského poradenstva” a od r. 2008 boli organizované v spolupráci s charizmatickou organizáciou „Ellel Ministries” z Anglicka. Osnovy a obsah školenia sú preberané z tohto zahraničného spoločenstva. Myšlienky, o ktoré sa školenie opiera, sú prezentované v knihe riaditeľa „Ellen Ministries” Petra J. Horrobina s názvom „Uzdravenie vyslobodením”, ktorú v slovenskom preklade vydala Mládež pre Krista – Slovensko. Autor knihy nie je teológom a mnohé z jeho tvrdení nebezpečne skresľujú biblickú pravdu. Možno mu vyčítať nasledovné:

Fundamentálny prístup k Písmu

Autor vytrháva biblické state z kontextu, nerozumie ždovskej apokalyptike a obrazné vyjadrenia Písma berie doslovne.

Teologické tvrdenia a uzávery zakladá na svojich domnienkach

Horrobin svoje tvrdenia uvádza slovami

„iektorí teológovia hovoria”, ale neuvádza konkrétny odkaz na niekoho, kto by jeho myšienky potvrdzoval. V knihe je množtvo nepodložných tvrdení, ktoré sú výsledkom zvlášnych myšienkových dedukcií autora.

Kazuistický vzťh medzi démonom, hriechom a chorobou

Aj keďmedzi psychickým a fyzickým svetom je súvis, Písmo nás vystríha pred kazuistickým prístupom k danej problematike (Kniha Jóbova; J 9, 2 −3). Démonizovanie chorých ľdí a podceňvanie lekárskej vedy je veľi nebezpečé.

Skúsenosťnad Písmo

Skúsenosti zo „lužy vyslobodzovania” kladie autor nad Písmo. Opúšťťprincíp „ola scriptura” – jedine Písmo je veľi nebezpečé a môž deformovaťobsah kresťnskej viery.

Falošé vnímanie Krstu svätého

Autor nevníma krst ako sviatosť Pripúšť krst detí z exorcistického dôvodu, ale hovorí o potrebe druhého krstu, ktorý má maťvyznávačký charakter. Také tvrdenie je v rozpore s učním ECAV o sviatosti Krstu svätého.

Nesprávne pochopenie Kristovho poverenia

Okrem zvestovania evanjelia by kresťnia, podľ Horrobina, mali uzdravovaťchorých, vyháňťdémonov a kriesiťmŕvych. Vyháňnie démonov je – ako to sám tvrdí – darom Ducha Svätého. Ak je to dar, ako sa ho potom poradcovia na šolení „ovej DNA” môž naučť

Útok proti tradičým cirkvám

Tradičé cirkvi podľ neho bránia pôsobeniu Ducha Svätého. Obviňje ich, ž ak kritizujú „lužu vyslobodzovania” (vyháňnie démonov), potom sú pod nadvládou diabla (Belzebúbov syndróm). Treba si uvedomiť ž neprípustnosťkritiky vykazuje atribúty sekty.

Mnohé z týchto falošých teologických východísk možo nájsťv šolení „ová DNA”. ECAV odmieta praktiky, ktoré môž prinášťľďm pocit strachu, napätia, sebaponižvania a oberaťľdí o istotu vykúpenia v Kristu. Neustálym hľdaním démona v čoveku môž dochádzaťku psychickej manipulácii.

Evanjelická cirkev si uvedomuje potrebu starostlivosti o ľdí zaťžných hriechom a rôznymi traumami žvota. Preto prostredníctvom svojich pracovníkov vykonáva pastoračú

Nová DNA

služu vo svojich cirkevných zboroch. Pastorálnymi rozhovormi, spoveďou i sviatosťou Večre Pánovej ponúka služu tým, ktorí hľdajú uzdravenie duš. Sme presvedční, ž túto služu pastorálnej pomoci má vykonávaťcirkev a ňu poverení ľdia, a nie ľdia bez jej poverenia.

Z týchto dôvodov ECAV neodporúč svojim čenom účsťna šoleniach „ová DNA”

a na Campfeste.

Vieroučý výbor ECAV na Slovensku

Bratislava 1. 12. 2014

zdroj: http://ecav.sk/?p=Aktual/AktualStanov/nova_dna_a_campfest_–_stanovisko_ecav_na_slovensku

 

Komentovať