Nový lužickosrbský evanjelický spevník

Počas Lužickosrbských evanjelických cirkevných dní 5. a 6. júna t.r. v Budyšíne (Bautzen) predstavia nový evanjelický spevník v hornej  lužickej srbčine z vydavateľstva Domovina v Budyšíne. V ostatných rokoch tento spevník pripravoval lužicko-srbský superintendent Jan Maling s kolektívom pracovníkov z cirkevných zborov. Z 348 piesní je úplne nových 66. V novom spevníku popri textoch budú aj príslušné noty. Náklady na vydanie spevníka znáša Krajinská evanjelicko-luteránska cirkev Saska a Základina pre lužickosrbský ľud. Pred 300 rokmi vyšiel prvý spevník v hornej lužickej  srbčine,ktorý obsahoval 200 piesní.  Ostatné vydanie je z roku 1955. Evanjelické služby Božie v lužicko-srbskom jazyku sa dnes pravidelne konávajú ešte v ôsmich cirkevných zboroch v Hornej Lužici. Patria k spomenutej krajinskej cirkvi alebo ku Evanjelickej cirkvi Berlin-Brandebursko -sliezska Horná Lužica.

(www.idea.de)

Komentovať