“Boh je svetlo a nieto v Ňom tmy.” -život v CZ Sv.Jur

V nedeľu 14. febr.t.r. sa v rámci hlavných služieb Božích konal výročitý zborový konvent za rok 2009. Prítomných na konvente bolo 32 členov s právom hlasovania. Duchovná správa domáceho kazateľa Ľ.Batku jr. sa niesla v znamení slov 1J1, 5-10. V správe sa o.i. hovorí:"Ten, kto prijal meno Kristovo v krste a hlási sa k Nemu menom kresťan – svojím holdovaním tme robí Boha luhárom. V očiach iných ľudí sa totiž takýto človek "kresťan" ničím neodlišuje od života človeka ,ktorý kresťanom nie je. Ľudia z jeho okolia sa zatrvrdia. Nevidia, prečo by sa mali stať kresťanmi. Slová ap. Jána zvestujú však aj evanjelium o Božej vernosti a spravodlivosti: ktorí vyznávajú svoje hriechy ,On pre vernosť a spravodlivosť očisťuje od všetkej neprávosti a odpúšťa ich hriechy."

Uvádzam niektoré údaje o duchovnom a hospodárskom živote zboru:

Návštevnosť bohoslužieb oproti predchádzajúcemu roku je stabilná. Potešujúca je rastúca účasť detí na detskej besiedke. Za rok sa  pri 66 hlavných sl. B. zúčastnilo v priemere 3549 duší, na jedny sl. B. je to v priemere 54. Nešporných bolo 37 a na nich v priemere 10 duší, pôstne večierne 13 s priemernou návštevou 9 duší, adventné 7 krát s priem. návšt. 9. Sobáše: 4, pohreby: 0, krsty: 6, konfirmácia:0, Večera Pánova : 21krát -688 komunikantov,čo je 3.2 násobok počtu evidovaných členov CZ. BH 14krát s priemerom 8 duší. Vyučovanie náboženstva: v CMŠ Betlehem v dvoch triedach

s počtom 20 a 21 detí po jednej hodine v každej triede v týždni. Na ZŠ v siedmich triedach spolu 15 žiakov.

Hospodársky život zboru:

V r. 2009 príjmy činili: 26 964,54 €, výdavky: 25 599,71 €, prebytok vo výške: 1 364,83 €. Konvent schválil rozpočet na rok 2010, kde príjmy by mali byť vo výške 18 715 €, výdavky 37 115 €, deficit mínus 18 400 €. Počíta sa s opravou strechy nad kostolom a farou vo výške 25 tisíc €. Príkladná je obetavosť návštevníkov sl. Božích. V r. 2009 príjmy na oferách a milodaroch členov zboru vyniesli 6 122,69 €. K 31.12.2009 CZ mal pohľadávky voči iným fyzickým i právnickým osobám vo výške 4 479,38 €.Samotný CZ nemá žiadne záväzky.Celkový počet členov zboru k 31.12.2009 vzrástol na 242 evidovaných členov.Ďakujeme Pánu za všetko požehnanie v minulom roku a prosíme o Jeho milosť , pomoc a vedenie i v tomto roku.

P.s. V nedeľu 7. februára t.r. sa v zbore na hlavných službách Božích konala ofera pre postihnutých občanov na Haiti. Pri nich cca 30 prítomných veriacich darovalo spolu 170,38 €.Nech je Pán oslávený.

 

Komentovať