Ako pripraviť veľkonočnú vigíliu?

Tento článok píšem po viacerých skúsenostiach Vigílie na Veľkú noc v našom zbore. Jedná o jedinečnú, veľmi starú a na liturgiu bohatú bohoslužbu. Článok nie je úplným liturgickým poriadkom na prípravu netypických bohoslužieb, skôr je to popis s upozorením na detaily, ktoré umocňujú celé prežívanie vigílie. Bohatý liturgický poriadok podľa amerických luteránov nájdetev češtitne na stránke COENA. Christos voskres!

1. Bohoslužby – Vigília (t.j. bdenie) by sa mali začať ešte pred 6.00, ešte za tmy. Podľa kalendára výjde slnko o 6.07. Veriaci ľud sa zhromaždí v kostole a za úplnej tmy a ticha.

2. Pri vchode môžu dostanú vigílne sviece.

3. Celá vigília sa začína obradom svetla, to znamená, že sa do tmavého kostola nesie veľkonočná svieca (zažatá), a na ceste k oltáru sa 3 krát zastaví so spevom:

L: Kristus je svetlo
Z: Chvála buď Bohu.

4. Veľkonočná svieca sa postaví ku krstiteľnici alebo k oltáru. Po krátkom úvode, sa začnú čítať texty zo Starej a Novej zmluvy – obrad Slova – ktoré sú prerušované žalmom alebo vhodnou piesňou – dôvery v Boha a v jeho moc a milosť, prípadne tichou meditáciou.

5. Texty ktoré sa čítali u nás (v niektorých luteránskych cirkvách je týcho čítaní až 12):

  1. Správa o stvorení
  2. Správa o potope a Noáchovi
  3. Správa o vyslobodení Izraelcov a prechode cez Červené more
  4. Zasľúbenie obnovenia nového srdca – od proroka Ezechiela
  5. Vzkriesenie Ježiša

6. Každý text čítal niekto iný zo zboru, s tým že si pred tým zapálil sviečku na svieci veľkončnej. Pomocou svetla svojej sviece si posvietia na text. Kostol je inak stále v tme. Postupne sa zapálilia aj sviečky na oltári. V kostole sa tým postupne vytvára stále viac svetla.

Ak bol oltár na veľký piatok vyprázdený od ozdôb a kvetov, tak teraz tam už pomaly vidieť znovu kvety a tak.

7. Až po prečítaní slávnostného evanjelia o Vzkriesení sa svetlo z hlavnej sviečky dáva postupne daľej medzi ľudí, pričom znie nasledovné radostné zvolanie/spev:

L: Kristus Pán vstal z mŕtvych. Haleluja!
Z: Skutočne vstal z mŕtvych. Haleluja!

8. Kostol sa rozžiari svetlom sviečok, medzi tým sa aj rozvidine, prípadne sa zažne svetlo v kostole. Hra na organe, prípadne iná hudba alebo spev. Potom môže nasledovať kázeň, prípadne krsty katechétov, alebo potvrdenie krstných zmlúv a Večera Pánova.

9. Z kostola sa vychádza už do denného svetla.

To je starocirkevná tradícia, ktorá sa už zaučívala aj u nás na Slovensku, ako vidno na stránke ECAV Sv. Jur). Účinok takejto – dobre pripravenej – bohoslužby je veľmi pôsobivý pre veriacich. Môžem ho evanjelikom na Slovensku iba odporúčať. Podobne slávia Veľkú Noc aj pravoslávni kresťania, len ich liturgia je oveľa zložitejšia a aj dlhšia.

Samozrejme sa dá veľkonočná vigília sláviť aj na Bielu sobotu večer, prípade v Nedeľu po slávnostnom obede, ale ťažko je docieliť efekt narastajúceho svetla vonku a prechodu do ranného svetla spojeného s veľkonočnou radosťou o vzmŕtvychvstaní Krista. Proste sviečka v tme je oveľa symbolickejšia ako sviečka na pravé poludnie.

Ďalšie čítanie o vigílii v angličtine:

LCMS:

 http://en.wikipedia.org/wiki/Easter_Vigil

3 Komentáre k “Ako pripraviť veľkonočnú vigíliu?

Komentovať