Vianočný spev a zbierky vo Fínsku

Od roku 1973 sa vo Fínsku od prvej adventnej nedele až po Sviatok Zjavenia Pána konajú spevy vianočných piesní . Akcia je spojená so zbierkou peňazí pre zahraničné deti. Pomoc je zameraná na ich vzdelávanie, zdravotné ošetrenie, pomoc hladujúcim a sirotám. Celú akciu organizuje Fínska evanjelicko-luteránska misia, ktorá pracuje už 150 rokov, t.č. až v 30 krajinách sveta. Ona každý rok vydáva spevníčky vianočných piesní. Doteraz to bolo 800 tisíc kusov, z toho 63 tisíc vo švédčine. Na zbierkach peňazí sa vyzbieralo 600 tisíc €. Spevníček tohto roku obsahuje 23  vianočných piesní a vianočnú pobožnosť. (evl.fi)

Zasadnutie KALME v Ríme

V dňoch 10. až 13. novembra t.r. sa v Ríme konalo stretnutie KALME ( Kommunikationsausschuss der lutherischen Minderheitskirchen in Europa – Výbor pre komunikáciu menšinových luteránskych cirkví v Európe). Hostiteľom bola miestna evanjelická komunita v Ríme. Na programe boli voľby nových funkcionárov KALME a výmena skúseností. Jedenásť členských cirkví zastupovalo 20 delegátov. Prítomný bol aj biskup Fabiny Tamás z Maďarska vo funkcii podpredsedu SLZ , ktorý má na starosti komunikačné prostriedky. (www.evangelikus.hu)

Príhovor pred spoveďou

                                                            Príhovor pred spoveďou   Ó, Baránok nevinný, poklad žitia jediný, hľa, ku Tvojim nohám padám,  o milosť a lásku žiadam. Amen. (ES 1O5,3b)   Ef 5,1-8:      Keď sa Pán Ježiš naposledy posadil k hodu Paschy, povedal: „Túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka, prv, ako by som trpel.“ (Lk 22,15). Chcel by som i ja vám, milí oltárni bratia a  sestry, v duchu  týchto slov hneď...

Dr. M. Luther: Reči pri stole

Z Lutherovho domáceho prostredia sú známe jeho “Reči pri stole”, ktoré zaznamenávali priatelia a známi spolustolovníci. Živé rozhovory sa týkali nielen každodenných bežných vecí, ale viedli sa aj o zaujímavých teologických a cirkevných otázkach. Prvým zapisovateľom Lutherových Rečí pri stole bol bývalý kazateľ v stredoslovenských banských mestách Konrát Cordatus.

Spasení z milosti

                                                                            Spasení z milosti    Ef 2, 4-10: “Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju velikú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach,- veď milosťou ste spasení! – a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristu Ježiši, aby vo svojej dobrote k nám v Kristu Ježiši ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti....

Sme svetlo

                                                                                   Sme svetlo    Ef 5, 8-14: “Veď boli ste kedysi tmou, ale teraz ste svetlo v Pánu, ako dietky svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Skúmajte čo je milé Pánu a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich kárajte. Lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú  v skrytosti. Všetko, čo...

51. O moci modlitby

 51. O moci modlitby Raz sa M. Luther takto vyjadril o modlitbe: "Náš Pán Boh nám dáva určite viac, ako sme prosili: Keď správne prosíme o kúsok chleba, tak nám dá celé pole. Keď moja gazdiná ležala chorá, tak som prosil Pána Boha, aby mi ju nechal žiť. A On to urobil, pridal k tomu aj celý majetok v Zuelsdorfe a udelil nám bohatý a úrodný rok. Obávam sa ale, že nasledovať bude nejaká pliaga na nás, pretože my sme príliš neverní a vznikajú medzi nami mnohé falošné učenia. "  Walch XXII, s. 514, No. 5.

Inštalácia prvého pastora Luteránskej cirkvi Španielska

Evanjelicko-luteránska cirkev Španielska oslavuje 10 rokov svojej misijnej a kazateľskej práce. Vznikla z pôsobenia Evanjelicko-luteránskej cirkvi Argentíny a Luteránskej cirkvi Misurskej synody. 10. októbra t.r. bola v meste Toledo slávnosť, na ktorej po prvý raz v 400 ročnej histórii inštalovali luteránskeho pastora španielského pôvodu. Je ním Rev. Juan Carlos Garcia Gazorla. Slúžiť bude v cirkevnom zbore v Seville. Na slávnosti boli prítomní aj predstavitelia sesterských lut. cirkví z Francúzska, Portugalska, Argentíny a LCMS z USA. Členovia španielskej lut. cirkvi sa zišli 9. a 10. okt. na stretnutí, aby hlasovali o otázkach národnej cirkvi, viedli rozhovory a mali účasť v duchovnom...

Vysviacka nového biskupa Växjö v nedeľu 21. nov. t.r.

V nedeľu 21. novembra t.r. bude v uppsalskej katedrále vysviacka novozvoleného biskupa Švédskej cirkvi pre diecézu Växjö Jana Olofa Johanssona, doterajšieho dekana katedrály. Vysviacku vykoná arcibiskup A. Wejryd. Na slávnosti bude prítomná korunná princezná Victória a jej manžel Daniel. Nový biskup sa narodil r. 1948, ordinovaný bol za kňaza r. 1980. Je ženatý, s manželkou Annou majú tri dospelé deti. Jeho krédom a biskupským heslom sú slová z ev. sv Lukáša: 2,10 -" Radosť pre všetkých ľudí." (www.svenskakyrkan.se)

Podpísali dohodu o spolupráci

Od 22. do 25. októbra t.r.  navštívila delegácia Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku Uppsalskú diecézu Švédskej cirkvi. V nedeľu 24. októbra 2010 počas slávnostnej bohoslužby v cirkevnom zbore Bollnas bola podpísaná dohoda o spolupráci Poľskej cirkvi s touto diecézou. Dohoda platí pre roky 2010 až 2014. Poľskú delegáciu viedol biskup cirkvi Jerzy Samiec s manželkou. Členmi delegácie boli aj riaditeľka Diakonie Wanda Falk a zástupca predsedu konzistória Adam Pastucha. Dohoda je pokračovaním predchádzajúcej dohody z roku 1992 a predpokladá spoluprácu v oblasti organizovania teologických seminárov, diakonie, výmeny skupín detí a mládeže, podpory študentov,ktorí sa nachádzajú v partnerskej cirkvi (diecéze) a výmenu...