Inzerát

Inzerát

Hľadajú sa dedičia!
Dedičia Boží a spoludedičia Kristovi.(Rim. 8, 17.)

Pozemok  
je dedičstvo neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce, odložené v nebesiach
(1Pt 1, 4.)

obsahuje mnoho príbytkov
V dome môjho Otca je mnoho príbytkov(J 14, 2.)

v najkrásnejšej polohe, ďaleko od každého styku a poškvrny sveta
a nevojde doň nič nečisté, ani kto pácha ohavnosť a lož.(Zjav. 21, 27.)


Na pozemku sú aj občerstvovacie stanice
Baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť, dovedie ich k prameňom vôd života (Zjav. 7, 17.)

pozemkom tečú krásne potoky,
Hostia sa hojnosťou Tvojho domu a napájaš ich z riavy svojich slastí.(Žalm 36, 9.)

prúdy vody živej.
Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. (J 7, 37.)
Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.(Zjav. 21, 6.)

Toto všetko sú kúpené majetky,
Nie striebrom a zlatom, ale zaplatené drahou krvou Kristovou.
(1Pt 1, 18—19.)

nikto nebude odvrhnutý.
kto prichádza ku mne, nevyhodím ho, (J 6, 37.)
pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho.
(Skut. 10, 43.)
Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.(Zjav. 3, 20.)

Všetci sa vyzývajú, aby svoje nároky uplatnili teraz, pretože môže byť tejto noci od teba požiadaná tvoja duša!
lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!(Mat. 24, 44.)
Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!(2Kor. 6, 2.)

Pokoj Vám!!

Komentovať