Z JK games 011

 Láskam vašim kresťanským v Sobotišti oznamujeme, že 25.6. v  CZ KRAJNÉ sa uskutočnil 2. ročník JK Games 011-/www..jkgames.sk/ na ktorom sa zúčastnilo cca 230 mládežníkov z cirk.zborov MyS. Popri duchovnom programe – pod heslom : "najlepšia obrana je útok" a "nedaj sa"- (rozumej premôcť Zlému), účasníci súťažili v štyroch športových dsciplínach: futbal, volejbal, florbal a streetbal.         Mládež z CZ Sobotište súťažila v najsilnejšie obsadenej kategórii: futbal./ 9 družstiev/  Vo finále sobotištskí zvíťazili nad predchádzajúcimi víťazmi – družstvom z Častkova (2:0). Naviac, pomohli svojimi náhradníkmi k 3. miestu odhodlanému družstvu zo Senice. Srdečne blahoželáme.        Usporiadateľom ,...

Z najbližších akcií v Myjavskom senioráte

     1.   Brat biskup Slavomír Sabol bol  požidaný Zborm biskupov, aby v tomto roku- dňa 5.júla  na misijnom stretnutí na Branči bol slávným kazateľom. V mene CZ Sobotište toto rozhodnutie vítame a  modíme sa, aby Pán požehnal aj jeho vchádzanie a vychádzanie v tomto  spoločenstve viery. Prítomní bud aj br.gen.biskup Miloš Klátik a d.brat biskup M.Krivda,  a br.dozorcivia dištriktov. V rámci bohoslužobnéh stretnutia vystúpia zborové spevokoly z Trenčianskych Stankoviec. Začiatok SLB, z príležitosti sviatku C+M a spomienky na galejníkov  a mučeníkov našej cirkvi, ako i spomienky na M.J.Husa je o 10.00. Úryvky z PROGLASU Konštantína filozofa recituje br.Juraj...

Práci s mládežou sa má venovať SEM v rámci štruktúr ECAV

– povedal biskup  VD S.Sabol naDK VD 28.mája 2O11 v Prešove. Tak to uvádza EPST č.10(str.11), kde  spravodajca konkrétne píše: "Biskp. S.Sabol okrem iného upozornil i na náročnosťpráce s mládežou, pretože tejto skupine sa v súčasnosti ponúka množstvo rozličných lákadiel. "Mládeži sa musíme v našej ECAV viacej venovať. Tým, že slabo funguje práca SEM (organizácie, ktorá by ich mala združovať), napojili sa naši mladí na organizácie a stretnutia, ktoré nie sú organizované našou cirkvou ( KOMPAS ŽILINA, CAMPFEST). Môže to ohroziť odcudzenie sa mladých vlastnej cirkvi. Je to naša chyba, že sme im dlhodobo nič neponúkli. Je potrebné zobudiť SEM,...

Čím nám prospelo Pánovo vstúpenie?

                              Čím nám prospelo Pánovo vstúpenie? J 16, 5-15:         Bratia a sestry v PJK!     Keď chceli betlehemskí pastieri vidieť Ježiša, vybrali sa do Betlehema, hovoriac: Poďme až do Betlehema a viďme, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán”. Keď chcel Zacheus v Jerichu vidieť Ježiša, ktorý to je, vyliezol na divý figovník a pozeral sa ponad hlavy ľudí v zástupe. Keď chceli vidieť Ježiša  grécki prozelyti, obrátili sa v Jeruzaleme na učeníkov Filipa a Ondreja, ktorí boli z Galilejskej Betsaidy a...

Spievajme Hosana Synovi!

                                                 Spievajme Hosana Synovi! Mt 21, 14-16:      ”Tu pristúpili k Nemu v chráme slepí, chromí a uzdravoval ich. (15) A keď veľkňazi a zákoníci videli divy, ktoré činil, i deti, ktoré volali v chráme: Hosana Synovi Dávidovmu!, namrzeli sa (16) a povedali: Či čuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odpovedal: Áno! Či ste nikdy nečítali: Z úst nemluvniatok a kojencov pripravil si si chválu?” (17) Nato ich opustil, odišiel z mesta do Betánie a tam prenocoval”. Amen....

Prehodnotenie hodnôt

                                    Prehodnotenie hodnôt    Lk 19,5: ”Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel na neho a povedal mu: Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať”. Amen.              Bratia a sestry v Pánovi!              Pred pár dňami na ceste zo školy som celkom náhodne vypočul rozhovor dvoch starších evanjelických Božích detí. Týkal sa modlitby. Základom rozhovoru bola, posledná /t.č./ televízna relácia: Modré z neba. Hoci nesie v názove slovo nebo, nie je...

Misericordias Domini

                                            Misericordias Domini   Ez 34, 1 – 2,10.16.31:    “Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: (2) Človeče prorokuj proti pastierom Izraela! Prorokuj a povedz im, totiž pastierom: Takto vraví Hospodin Pán: Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo? – (10) Takto vraví Hospodin Pán: Ajhľa, ja som proti pastierom, budem vyhľadávať svoje stádo z ich ruky a nedovolím im pásť stádo. Pastieri nebudú už pásť samých seba! Tak vytrhem svoje ovce z ich tlamy a...

Pokrm na úsvite nového dňa

                                         Pokrm na úsvite nového dňa J 21 1-14:        ”Potom sa Ježiš zase zjavil učeníkom pri mori Tiberiadskom. A zjavil sa takto: (2) Boli tam pospolu Šimon Peter a Tomáš, príjmením Dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, synovia Zebedeovi a dvaja iní z Jeho učeníkov. (3) Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby. Hovoria mu:  Ideme aj my s tebou. I vybrali sa a vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. (4) Už na úsvite stál Ježiš na...

Vyčistite starý kvas

                                                            Vyčistite starý kvas  Víťazný Kriste náš, slovom, čo rozsievaš, obnov nás, vierou vzbuď a veď sám jak svoj ľud! Pomáhaj v pravde, cnosti žiť, a s Tebou víťaziť! Daj sily ku dielu a niekdy osláv nás,  v tú našu nedeľu! Amen. (MR)   1 K 5, 6 – 8: ”Nie je dobrá vaša chvála! Či neviete, že málo kvasu nakvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, veď ste nenakvasení, lebo aj náš veľkonočný Baránok Kristus...

Biela sobota – večer

                                                       Biela sobota – večer 1.čítanie: Ž 16                             Sk 2, 29- 32:  ”Mužovia, bratia! môžem vám  otvorene hovoriť o patriarchovi Dávidovi , že umrel, pochovali ho, a jeho hrob je až do dnešného dňa medzi nami.(30) Ale keďže bol prorok a vedel, čo mu Boh pod prísahou sľúbil, totiž,  že z jeho potomstva posadí na jeho trón, (31) predvidel a predpovedal vzkriesenie...