Moc spasiť naše duše

                                                        Moc spasiť naše duše Jk 1,12-22:  “ Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokušení, lebo keď sa dosvedčil, príjme veniec života, ktorý zasľúbil Pán tým, čo Ho milujú. (13) Nech nikto nehovorí v pokúšaní: Boh ma pokúša. Veď  Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On nepokúša nikoho. (14) Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. (15) Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech, a hriech – vykonaný- splodí smrť....

Prvá pôstna nedeľa: Ježiš je Víťaz

                                                       Ježiš je Víťaz! V pokúšaní, Keď nás hriechy rôzne vábia, Pomôž zdolať zlosti diabla, Pane Kriste milovaný! Nech jak Ty i my sme stáli, Hodný pravdy – Božej chvály. A po čase –  V stanoch večných spoj nás zase. Amen  /M.R/.    Lk  4,1-13:                             Milí bratia a sestry v Kristu  Pánu!          Na pamiatku 4O dňového postenia Pánovho zachovávame v Cirkvi 4O dňový pôst....

Pôstna akcia „Sedem týždňov bez“

Evanjelická cirkev Nemecka – EKD už tradične v pôste organizuje podujatie "Sedem týždňov bez". Toto celonemecké pôstne podujatie bude otvorené v nedeľu 26.- februára 2012 na službách Božích v chráme Troch kráľov vo Frankfurte-Sachsenhausene. Na bohoslužbe bude kázať regionálna biskupka Susanne Breit-Kessler z Bavorska. Bohoslužby odvysiela v priamom prenose ZDF o 9.30 hodine. (www.bayern-evangelisch.de)  

Kázání o pokání

První čtení: Jonáš 3,1 – 10: “I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: "Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jím procházet tři dny. Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: "Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno." I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil...

Kázání o zápase víry

 První čtení: Genesis 17,1 – 8: „Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu; převelice tě rozmnožím." Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil: "Já jsem! A toto je má smlouva  s tebou: Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů. Nebudeš se už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů. Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pronárody, i králové z tebe vzejdou. Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve...

Zvesť o ukrižovanom Kristovi

Veľký piatok je vyvrcholením spásonosného diela Pána Ježiša Krista. V tento deň  bol bitý, posmievaný, potupený, korunovaný tŕňovou korunou, zohavený a nakoniec ukrižovaný ako dvaja zločinci popri Ňom. Tam na Golgote na kríži dokonal dielo spásy. Z lásky zomrel za nás všetkých ľudí. Kríž je znakom spásy, je znakom kresťanstva. Už apoštol Pavol v 1. liste Korinťanom v 1. kapitole píše o.i." Lebo slovo o kríži je blánovstvom pre tých, čo hynú, nám však ,ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. …Židom síce pohoršenie a pohanom bláznovstvo…" (v.18 a 23. ). Aj dnes je vzťah ľudí ku krížu podobný. Väčšina ľudí nechce vidieť...

Posledná Večera

Tohto roku nám Zelený štvrtok pripadá na 21. apríla 2011. V tento deň si my kresťania pripomíname ustanovenie sviatosti Večere Pánovej. Stalo sa to pri Poslednej Večeri. Evanjelista Marek to zaznačil takto:" Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im so slovami:Vezmite ,toto je moje telo.Potom vzal kalich , vzdal vďaku, dal im a všetci z neho pili. A povedal im.Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. " 14,22-24. Večera Pánova je prostriedkom milosti, lásky a odpustenia hriechov. Nezanedbávajme preto túto milosť. Stôl je prestretý, stačí vyznať a oľutovať hriechy. Vo VP prijímame...

Evanjelické služby Božie v rádiu a televízii k Veľkému týždňu a Veľkej noci

Pre tých ,ktorí z akýchkoľvek príčin nemôžu ísť do spoločného zhromaždenia veriacich na Služby Božie, prinášame prehľad evanjelických služieb Božích (SB) od Kvetnej nedele po Veľkonočný pondelok v rádiu a televíziách v Strednej Európe. Kvetná nedeľa 17. apríl 2011: Evanjelické SB z Rákoskeresztúru v Maďarskej televízii 1 a 2 o 11.00 hodine. Veľký piatok 22. apríla 2011: Rádio Regina o 16.30 hod. Pašiové služby Božie z Diakoviec.                                               STV2: 10.30 hod. Pašie z Nitrianskej Stredy.Káže gen. biskup M.Klátik.                                               ARD: 10.00 hod. SB zo St. Batholomäuskirche v Pegnitz.                                               TVP2 : SB zo Skoczowa o 17.00 hodine.                                               TV Slovenija 2:...

Mučenky- učiteľky a kazateľky

                                               Mučenky  –  učiteľky a kazateľky          Kto by nemal rád krásne kvety, netešil sa z ich skvostných farieb, neobdivoval  ich tvary, nerád vdychoval ich osviežujúcu vôňu?            Pre  zbožné mysle sú oni okrem toho ešte i učiteľkami a kazateľkami. Učia a kážu nám o Otcovej stvoriteľskej láske ku všetkému stvorenstvu:      “A o odev prečo ste ustarostení? Viďte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepraú.Hovorím vám, Ani Šalamún v celej...