Evanjelické služby Božie v televíziách na Svätodušné sviatky

Prinášame Vám prehľad evanjelických služieb Božích počas Svätodušných sviatkov. Žiaľ, naša Slovenská televízia ani na Turíce, ani na slávnosť Svätej Trojice ich nevysiela. Ani Slovenský rozhlas. Pozrite sa do programov a uvidíte, kto tento priestor zaplnil. Jednoducho to je sila -počas mesiaca júna mať až štyri prenosy omší či sv.liturgie (gr. kat.)!!! Svätodušná nedeľa 12. júna 2011: Česká televízia 2  o 9,30 čbr. ev. SB z Blahoslavovho domu v Brne;                                                ARD o 10.00 hodine ev.SB pod holým nebom z výstavy kvetov a sadovníctva v Koblenzi; Svädodušný pondelok 13. júna 2011 BR (Bavorská televízia) o 10.00 hodine ev.SB zo 60. tradičného...

„Príď Tvoje kráľovstvo“ – záverečné služby Božie Kirchentagu 2011

V nedeľu 5. júna 20011 sa predpoludním za jasného, horúceho počasia, konali na pobreží rieky Labe záverečné služby Božie Kirchentagu 2011 v Drážďanoch . Bohoslužby sa niesli v znamení hesla z Otčenáša "Príď Tvoje kráľovstvo!". Na službách Božích poslúžili spevom svojimi čistými hlasmi chlapci z Kreuzchoru a 6 tisíc pozónistov. Medzi to boli vkomponované aj skladby a čísla moderných nástrojov a spevu. Kázeň mala farárka z Frankfurtu nad Mohanom Ulrike Trautwein. V kázni povzbudzovala prítomných k aktívnemu kresťanstvu. Prezidentka Kirchentagu Katrin Goering Eckardt lúčila sa s Kirchentagom ďakovaním prítomným 118 tisícom ľudí, dobrovoľníkom, vystupujúcim, dokonca aj milým vodičom električiek a policajtom...

Slávnosť viery a radosti v Štokholme

V sobotu 21. mája 2011 sa v Štokholme v Kungsträdgarden (Kráľovská záhrada) zišli deti, mládež a dospelí všetkých kresťanských vyznaní  Švédska, aby manifestovali svoju vieru v Ježiša Krista. Hlavná bohoslužba trvala dve hodiny a príhovory mali predstavitelia rozličných cirkví. Asi 800 detí malo na inom mieste svoj vlastný program. V programe bolo počuť spievať duchovné piesne i žalmy, aramejsky spievanú Modlitbu Pánovu, spoločné odriekanie nicejského vyznania viery. Ťažiskom boli evanjelizácie so svedectvami.Osobitný pozdrav zúčastneným poslala kráľovná Silvia. Zbierka vykonaná medzi prítomnými vyniesla 120 tisíc šv. korún.Organizátori v pondelok akciu vyhodnotili s tým, že na stretnutie prišlo takmer 18 tisíc ľudí.Polícia udáva skromnejšie číslo – 7...

Slávnosť krstu vo Vesteras -Švédsko

Švédska cirkev zorganizovala v sobotu v katedrále vo Vesteras 14. mája 2011 veľkú premiéru slávnosti krstu so švédskym názvom Drop in dop čo voľne môžeme preložiť kvapky v krste. Na slávnosti bolo počas piatich hodín spevu, svedectiev a rozprávania o Bohu a viere , pokrstených dovedna 22 osôb a to vo veku od 2 mesiacov do 67 rokov. Katedrála bola plná nielen ľudí, ale i radosti. Počet krstov v cirkvi klesá demografickou "neúrodou detičiek". Cirkev preto hľadá aj takéto netradičné, alternatívne  spôsoby krstu svätého. (www.svenskakyrkan.se)

Cirkevné dni Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska budú v Lahti

Tento víkend od piatka 13. mája do nedele 15. mája 2011 budú sa v meste Lahti už po 45. krát konať cirkevné dni Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska. Ako to už býva vo Fínsku zvykom, tieto stretnutia sa vyznačujú bohatým programom ,zameraným na pohyb. Bude tam veľa športového zápolenia, súťaží, hier, nielen pre deti, ale aj dospelých. Zahrnutý bude v programe aj dizajn, umenie, životné prostredie. Na podujatí usporiadatelia očakávajú do 80 tisíc účastníkov.Pripravený je 100 bodový program. (www.evl.fi)

8. máj 2011 – Deň matiek

Pozdravujeme všetky mamy touto básňou – modlitbou z internetu.   MODLITBA   Úprimnú vďaku prijmi, Pane, Za to, že mama vravieť komu mám. Za chvíle Tebou požehnané, Čo s mamou denne prežívam. Úprimnú vďaku prijmi Bože, Za lásku, čo cítim smiem, Že odpustiť vie neposlušnosť, Zlé slovko nikdy nepovie.                         My chválime Ťa, dobrý Bože, Že každá mama svojim deťom Vždy naporúdzi, blízko je Na cestách týmto Tvojim svetom. Že aj keď sily nestačia, Snaží sa a nehľadí na seba A na to, aby ozaj šťastná bola, nikdy jej veľa netreba. Ďakujem Pane, za mamu moju, A myslím to úprimne, Veď predsa niet človeka iného,...

Nový ev. kostol v meste Pila, Poľsko

Vo Veľkonočný pondelok 25. apríla t.r. sa v 75 tisícovom meste Pila, v diecéze Pomoransko-veľkopoľskej konala slávnosť posviacky nového ev. kostola. Kostol začali stavať v r. 2008. Posviacku Božieho stanku vykonal biskup Evanjelickej cirkvi v Poľsku J. Samiec z Varšavy.Prítomní boli aj iní biskupi, duchovní ev. cirkvi i ekumény, zástupcovia mesta i armády,  hostia partnerských organizácii z Nemecka. 200 kresiel do chrámu venoval ev. cirkevný zbor z Düsseldorfu. Oltár, kazateľský pult  a krstiteľnica sú vyrobené z čiernej a hnedej žuly. Obraz zdobiaci presbytérium predstavuje ukrižovaného Krista a je namaľovaný farebne na oceľovej platni. V zadnej časti kostola sa nachádzajú: katechetická mistnosť, kancelária...

Lipská misijná práca oslavuje 175 rokov od svojho založenia

V tomto roku oslavuje Lipská misijná práca 175. výročie  svojho založenia. Počas celého roka sa budú konať akcie. 25. januára t.r. sa  jubileum pripomenie prednáškami a výstavou o Indii vo Franckeho ústave v Halle. Do Indie totiž boli vyslaní prví misionári z Lipska. Vyvrcholením budú oslavy 1.-3. júla t.r. s  mottom: "Misia – zdieľanie spája." Na oslavách budú zástupcovia partnerských cirkví z Indie, Tanzánie a Papuy -Novej Guiney.Na slávnostných bohoslužbách 3.júla bude kázať krajinský biskup Jochen Bohl z Drážďan. Okrem toho sa práca predstaví na Kirchentagu v Drážďanoch a rozhlasovými sl. Božími na Pamiatku reformácie 31.okt. v rádiu MDR. Lipskú misiu dnes podporujú...

Inštalácia nového gen. tajomníka SLZ v Ženeve

25. novembra t.r. v súvislosti so zasadnutím výkonného výboru Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve (24.-26.11.2010) konala sa v kaplnke SRC v Ženeve v rámci služieb Božích s Večerou Pánovou inštalácia nového generálneho tajomníka SLZ , číľskeho luteránskeho farára Martina Junga. Služby Božie viedol prezident SLZ biskup Munib A.Younan. Na slávnosti boli prítomní pracovníci SLZ, ekumenickí hostia a diplomatickí zástupcovia. Nový gen. tajomník vyzval členské cirkvi SLZ, aby ďalej pracovali pre blaho ľudí, sýtili hladných, liečili chorých , stavali mosty medzi národmi a prinášali pokoj do oblasti konfliktov. Jeho kázeň bola založená na Ev.Lk 24 o ceste učeníkov do Emauz a rozhovor...

Oslavy 300. výročia narodenia Samuela Tešedíka v Békešskej Čabe, MR

20. a 21. novembra t.r. sa v Békešskej Čabe konali oslavy 300. výročia narodenia ev. farára , učiteľa a významného priekopníka v oblasti poľnohospodárstva Samuela Tešedíka. Slávnosť organizovali miestne samosprávy , ev. cirkevný zbor a slovenská samospráva. Na slávnosti zazneli slovenské piesne. Prednášku povedal púchovský ev. farár Ondrej Rišiaň. Em. biskup Harmati Béla požehnal pamätnú tabuľu v oboch jazykoch. (www.evangelikus.hu)