Pravda neodtajiteľná o nás…

„Ak má prísť premena a náprava nášho biedneho stavu, musíme všetci bez výnimky opustiť túto nečinnosť, povrhnúť týmto lenivým pokojom, týmto hriešnym pohodlím. Každý v svojom kruhu a na postati, ktorú mu vymeral Pán, dľa darov a schopností, ktorými vládne, pracuj, bojuj, premáhaj zlé, čiň prietrž nepravosti! Pravda, i tu žeň mnohá, ale delníkov, verných, vytrvalých delníkov málo! na prstoch počítali by sme tých, ktorí či ako kňazia, či ako svetskí v cirkvi konajú povinnosť dľa toho, ako by mali, i ako by mohli. Môžeš prejsť celé obce, cirkev a mestá, môžeš vypočítať radom celé kraje, – a málo kde...

Či som si ja nevyvolil vás dvanástich?(J 6,70)

Výročná kňazská správa za rok 2012 prednesená Ľubomírom Batkom, zborovým farárom na výročnom celozborovom konvente CZ ECAV so sídlom v Sobotišti, ktorý sa konal dňa 3. 2. 2013 v chráme Božom v rámci hlavných SLB. Ján 6, 66-70: (s dôrazom na v.70:) “ Odvtedy mnohí z jeho učeníkov odišli a nehodili viac s Ním. (67) Ježiš teda riekol dvanástim: Či aj vy chcete odísť? (68) Odpovedal Mu Šimon Peter: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, (69) a my sme uverili a poznali, že Ty si /Kristus/, ten Svätý Boží. (70) Odpovedal im Ježiš: Či som si ja nevyvolil...

Dr.M. Luther a Dr.J. Tetzel

Dr.M. Luther a Dr.J.Tetzel 31.október 1517 sa stal historicky významným dňom. Vtedy Luther pribil svojich slávnych 95 výpovedí na severné dvere kláštorného kostola vo Wittenbergu. Tieto dvere boli takpovediac „tabuľou univerzity“, na ktorej sa zverejňovali vyhlásenia a oznamy. Luther nimi vyzval učencov z Wittenbergu alebo z iných miest k akademickej debate o význame odpustkov. Kto nemohol prísť, mal svoju mienku predniesť písomne. Už v prvej výpovedi definuje, čo je vlastná podstata pokánia. Nie je to jednorázový úkon, ale je to celoživotný postoj vo vzťahu k Bohu. V ten istý deň poslal Luther list arcibiskupovi Albrechtovi z Mainzu, v ktorom ho...

Anton Bernolák- 250.výročie narodenia

                                                      Anton Bernolák – 250.výročie narodenia.   Rkc.kňaz, kodifikátor spisovnej slovenčiny na základe západoslovenského nárečia (í). Pochádzal zo šľachtickej rodiny zo Slanice. V r. 1787 dokončil štúdiu Dissertatio philologico-critica de litteris Slavorum /Filozoficko-kritická rozprava o písmenách Slovákov/ ako prvý krok k ustáleniu spisovnej normy. Kritické vydanie diela pripravil a vydal v r.1941 pof.J. Stanislav. K tomuto výročiu A.Bernoláka vyšla dnes pekná príležitostná poštová známka.      Už Jozef Ignác Bajza písal svoj román: René mláďenca...

Muzikál „Mních Martin“ mal premiéru v Erfurte, Nemecko

V sobotu 18. augusta t.r. bola v Erfurte durínska premiéra muzikálu "Mních Martin". Ide o príbeh mnícha a neskoršieho reformátora Martina Luthera, jeho diskusia s vtedajšou cirkvou, uverejnenie 95 výpovedí a preklad Biblike do nemčiny. Na predstavení bolo asi 60 detí od 6 do 14 rokov. Tým sa napĺňa výročné heslo "Reformácia a hudba" v prirodzenom prostredí augustiniánskeho kláštora v Erfurte so zameraním na deti a mládež. Muzikál mal premiéru vlani na Kirchentagu v Drážďanoch. (www.ekmd.de)

Našli dôkaz o Samsonovi

Podľa najnovších archeologických nálezov pri vykopávkach v regióne Beit Shemesh našla sa kamenná pečať s 5 cm vyrytým obrazom človeka a zvieraťa s veľkou hlavou a chvostom. Zviera je mačkovitá šelma. Kamenná vrstva pochádza z 11. storočia pred n. l., čo súhlasí s časom vlády sudcov. Aj lokalita súhlasí so životom Samsona: žil tam Samson a je tam aj pochovaný. Kniha Sudcov 14. kapitola vraví o príhode ,kedy Samsona napadol lev a Samson ho zabil. Všetko hovorí o realite biblického príbehu o Samsonovi. (www.baznica.info)

Otvorili výstavu k 500. výročiu reformácie

5. júna t.r. v Evanjelickom krajinskom múzeu v Budapešti otvorili výstavu k 500. výročiu reformácie. Výstava v troch miestostiach má názov " Naše povolanie je život – reformácia a ženy". Výstava zobrazuje matku a manželku reformátora, úlohy žien v cirkevných zboroch a vzdelávanie žien ako aj ženy s vynikajúcimi výsledkami. Výstavu otvoril za veľkej účasti návštevníkov riaditeľ múzea ,farár Harmati Béla jr. (www.evangelikus.hu)

O tradícii (hudba)

 Naši predkovia písali piesne, v ktorých vyjadrili svoj vzťak k Bohu, napríklad: "na kolená klakám, na Tvoj povel čakám", svedectvá o Jeho práci a o tom, ako svoju vieru prežívali vo svojej dobe. Keby sme na ne zabudli, chýbal by nám kus tváre a lásky k rodičom. Keby sme takéto piesne nepísali o našom vzťahu s Bohom, o našom prežívaní viery dnes, chýbalo by nám kus srdca a charakteru. Keby sme ich iba spievali len so strachu pred vrchnosťou, či zo zákonníctva a nežili by sme vzťah s Bohom, ako ich autori, chýbalo by nám všetko.

Cirkevné matriky

link na zaujímavú stránku, kde sa dajú pozrieť naši predkovia. Možno to bude pre Vás zaujímavé. Hľadanie je trocha časovo náročnejšie, ale dá sa to. https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/records/collection/1554443/waypoints

Ohrozené kostoly

http://www.tyzden.sk/fotografie/slovensko/ohrozene-kostoly.html Slovenský fotograf Andrej Bán robí dokumentáciu ohrozených kostolov, ako kultúrnych pamiatok. Vraj ich je v podobnom stave okolo 100. Pýtam sa koľko z nich je evanjelických? A je tento stav prirodzeným odrazom zmien v spoločnosti alebo je to znak degenerujúcej kultúry? Je to aj symbolom vývoja v cirkvi, a dá sa s tým niečo robiť, alebo je to proste prirodzený postup? Čo poviete?