Zlatý fond slovenskej literatúry

http://zlatyfond.sme.sk/ – na tejto stránke dobrovoľnícka komunita naskenovala a prepísala veľa kníh slovenskej klasiky. Medziiným je tam aj veľa literárnych diel, biografie pamätí od evanjelických farárov alebo iných evanjelických osobností. Zoznam diel podla osobností: http://zlatyfond.sme.sk/autori#P Napríklad: Spomienky Michala Bodického na farárske roky dávajú pekný obraz o živote v evanjelickej cirkvi na prelome 18. a 19. storočia. http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1311/Bodicky_Rozpomienky-a-pamati-I/1 Dennik J.M.Hurbana z meruôsmych rokov: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1220/Hurban_Dennik/1 Zivotopis M. Luthera spracovany ev. biskupom Karlom Kuzmanym: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1804/Kuzmany_Zivot-Dr-Martina-Luthera/1 Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1139/Simonides_Vaznenie-vyslobodenie-a-putovanie-Jana-Simonidesa-a-jeho-druha-Tobiasa-Masnika/1 a veľa iných zaujímavých diel.

Historické mapy Slovenského územia

Lazarova mapa – klenot našej kartografie má 500 rokov! – Zaujímavý blog: http://marekvalko.blog.sme.sk/c/334058/Lazarova-mapa-klenot-nasej-kartografie-ma-500-rokov.html?utm_source=sme-title&utm_medium=web&utm_campaign=blog Samotná Lazarova mapa: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Tabula_hungariae.jpg Iná mapa pochádza z pera významného slovenského geografa Samuela Mikovíniho z roku cca 1739 a zachytáva všetky dediny na území západného a stredného Slovenska: http://mek.niif.hu/06400/06422/html/top_megye/megye16 Okrem toho sú tu zaznačené názvy miest a dedín nepozmenené násilnou maďarizáciou, ktorá prišla až koncom 19. storočia.

Aktualizácia uznesenia k Veľk. pondelku

Protokol zasedání dekanské Roku 1845 dne 17.septembra, držáno bylo v príbytku farském slavné cirkvy Evanjelické Hlubocké, Dekanátské zasednutí slavné ochozi Skalické – pod predsedníctvem dvojctihodného p. J.M.Hurbana… Učitelia: Vlančík, Senica O.Vacua, Holič, Daniel Mandelík, Hlboké Bohumil Langhofer a Augusta Henricy , Skalica, S.Jurkovič, Sobotište – pedagodický úvod – návrh narozvrh látky a rozsah vyučovania v trojročnej škole -plány.. uznesenie – pečať dekanátu. VII. Ponevadž se od všech horlivých a svedomitých mužú na všechstranách SPOLKY MÍRNOSTI A STRÍZLIVOSTI zakládají, p.dekan horlive vyslovil, že pálenka jest záhuba a otrava pro náš lid, vyhlásil potrebu , aby se neštastný tento nápoj vykoreniti mohl,...

Rehabilitácia duchovných v ECAV v r.1991

Rehabilitácia ( z lat. zadosťučinenie za bezprávie) po r.1989 tých pracovníkov ECAV, ktorí boli postihnutí v predchádzajúcom totalitnom režime v období 1948 – 1989 sa začala v r.1990 tým, že Generálna rada a generálne presbyterstvo vytvorili rehabilitačnú komisiu na riešenie situácie. Predsedom bol senior Anrej Kvas. Na generálnom konvente v r.1991 v Bratislave rehabilitovali 29 odsúdených a väznených: a/ in memoriam: Fedor Ruppeldt, biskup ZD Vladimír Buček, farár v Kšinnej Ján Čierny , farár v Moravskom Lieskovom Pavel Chorvát, farár v Slatine nad Bebravou Daniel Janšo , farár v Rankovciach Jozef Juráš, dištriktuálny farár v Liptovskom Mikuláši Bedrich Kasanický, farár...

Pravda neodtajiteľná o nás…

„Ak má prísť premena a náprava nášho biedneho stavu, musíme všetci bez výnimky opustiť túto nečinnosť, povrhnúť týmto lenivým pokojom, týmto hriešnym pohodlím. Každý v svojom kruhu a na postati, ktorú mu vymeral Pán, dľa darov a schopností, ktorými vládne, pracuj, bojuj, premáhaj zlé, čiň prietrž nepravosti! Pravda, i tu žeň mnohá, ale delníkov, verných, vytrvalých delníkov málo! na prstoch počítali by sme tých, ktorí či ako kňazia, či ako svetskí v cirkvi konajú povinnosť dľa toho, ako by mali, i ako by mohli. Môžeš prejsť celé obce, cirkev a mestá, môžeš vypočítať radom celé kraje, – a málo kde...

Či som si ja nevyvolil vás dvanástich?(J 6,70)

Výročná kňazská správa za rok 2012 prednesená Ľubomírom Batkom, zborovým farárom na výročnom celozborovom konvente CZ ECAV so sídlom v Sobotišti, ktorý sa konal dňa 3. 2. 2013 v chráme Božom v rámci hlavných SLB. Ján 6, 66-70: (s dôrazom na v.70:) “ Odvtedy mnohí z jeho učeníkov odišli a nehodili viac s Ním. (67) Ježiš teda riekol dvanástim: Či aj vy chcete odísť? (68) Odpovedal Mu Šimon Peter: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, (69) a my sme uverili a poznali, že Ty si /Kristus/, ten Svätý Boží. (70) Odpovedal im Ježiš: Či som si ja nevyvolil...

Dr.M. Luther a Dr.J. Tetzel

Dr.M. Luther a Dr.J.Tetzel 31.október 1517 sa stal historicky významným dňom. Vtedy Luther pribil svojich slávnych 95 výpovedí na severné dvere kláštorného kostola vo Wittenbergu. Tieto dvere boli takpovediac „tabuľou univerzity“, na ktorej sa zverejňovali vyhlásenia a oznamy. Luther nimi vyzval učencov z Wittenbergu alebo z iných miest k akademickej debate o význame odpustkov. Kto nemohol prísť, mal svoju mienku predniesť písomne. Už v prvej výpovedi definuje, čo je vlastná podstata pokánia. Nie je to jednorázový úkon, ale je to celoživotný postoj vo vzťahu k Bohu. V ten istý deň poslal Luther list arcibiskupovi Albrechtovi z Mainzu, v ktorom ho...

Anton Bernolák- 250.výročie narodenia

                                                      Anton Bernolák – 250.výročie narodenia.   Rkc.kňaz, kodifikátor spisovnej slovenčiny na základe západoslovenského nárečia (í). Pochádzal zo šľachtickej rodiny zo Slanice. V r. 1787 dokončil štúdiu Dissertatio philologico-critica de litteris Slavorum /Filozoficko-kritická rozprava o písmenách Slovákov/ ako prvý krok k ustáleniu spisovnej normy. Kritické vydanie diela pripravil a vydal v r.1941 pof.J. Stanislav. K tomuto výročiu A.Bernoláka vyšla dnes pekná príležitostná poštová známka.      Už Jozef Ignác Bajza písal svoj román: René mláďenca...

Muzikál „Mních Martin“ mal premiéru v Erfurte, Nemecko

V sobotu 18. augusta t.r. bola v Erfurte durínska premiéra muzikálu "Mních Martin". Ide o príbeh mnícha a neskoršieho reformátora Martina Luthera, jeho diskusia s vtedajšou cirkvou, uverejnenie 95 výpovedí a preklad Biblike do nemčiny. Na predstavení bolo asi 60 detí od 6 do 14 rokov. Tým sa napĺňa výročné heslo "Reformácia a hudba" v prirodzenom prostredí augustiniánskeho kláštora v Erfurte so zameraním na deti a mládež. Muzikál mal premiéru vlani na Kirchentagu v Drážďanoch. (www.ekmd.de)

Našli dôkaz o Samsonovi

Podľa najnovších archeologických nálezov pri vykopávkach v regióne Beit Shemesh našla sa kamenná pečať s 5 cm vyrytým obrazom človeka a zvieraťa s veľkou hlavou a chvostom. Zviera je mačkovitá šelma. Kamenná vrstva pochádza z 11. storočia pred n. l., čo súhlasí s časom vlády sudcov. Aj lokalita súhlasí so životom Samsona: žil tam Samson a je tam aj pochovaný. Kniha Sudcov 14. kapitola vraví o príhode ,kedy Samsona napadol lev a Samson ho zabil. Všetko hovorí o realite biblického príbehu o Samsonovi. (www.baznica.info)