Prezident Nemecka odstupuje z úradu

Spolkový prezident Nemecka Horst Koehler dnes (31.5.2010) oznámil, že odstupuje zo svojho úradu prezidenta. Jeho rezignácia súvisí s kritikou jeho vyhlásenia, že nasadenie spolkovej armády v Afganistane má aj hospodárske pozadie. Prezident je živým členom evanjelickej cirkvi a požíval úctu občianskej verejnosti. (www.epd.de)

Protestantizmus je súčasťou Francúzska

Francúzsky prezident N. Sarkosy pri príležitosti znovuotvorenia Inštitútu pre protestantskú teológiu v Paríži pomenovaného podľa filozofa Paula Ricceaura (1913-2005) ocenil protestantizmus vo Francúzsku, keď povedal, že je súčasťou francúzskych dejín a kultúry. Parížska teol. fakulta je popri tej v Montpelieri druhou fakultou inštitútu. Založili ju v roku 1877 a vychováva duchovných pre reformovanú cirkev vo Francúzsku. Zo 65 miliónov obyvateľov Francúzska je do 65 % katolíkov, 4,3% sú moslimovia a 2% tvoria protestanti. (www.epd.de)

Pestrý program v rakúskych ev. diecézach na sviatok Gustava Adolfa

Tento štvrtok je v katolíckej cirkvi slávený ako Sviatok Božieho tela. V Nemecku a v Rakúsku evanjelici tieto dni pracovného pokoja už tradične využívajú na vlastné cirkevné slávnosti . V Nemecku je to tzv. Deň pod Božím slovom, čo sú veľké zhromaždenia veriacich pri Písme, jeho výklade, evanjelizáciách, prednáškach a seminároch. V Rakúsku organizujú tzv. Dni Gustava Adolfa alebo aj cirkevné dni -lokálne Kirchentagy. Ka6dá diecéza si organizuje svoj vlastný program. I toho roku pripravili pre návštevníkov bohaté a rôznorodé programy (bohoslužby, vystúpenia spevokolov a hudobných skupín, prednášky, športové a zábavné súťaže, hry, výstavy a pod.). (www.evang.at)

Ohlášky na službách Božích

30. mája t.r. sa v Zámockom kostole v Štokholme konali služby Božie s Večerou Pánovou, na ktorých boli ohlásené ohlášky korunnej princeznej Švédska Victorie a jej snúnenca Daniela Westlinga. Na týchto bohoslužbách sa okrem snúbencov, kráľa Gustava XVI. Adolfa a jeho manželky Silvie zúčastnili aj  princ Karol Filip, brat korunnej princeznej a manžel priceznej Christiny Tord Magnusson,asi 20 zamestnancov kráľovského dvora a členovia zámockého cirkevného zboru.Po ľavej strane lode sedeli snúbencovi rodičia, jeho sestra a asi 30 priateľov mladého páru. Kázeň povedal hlavný dvorný kazateľ Lars-Göran Lönnermark.Erland Ros, pastor z cz kráľovského dvora predniesol modlitbu s citáciou básnika Nilsa Ferlina. Na bohoslužbe bolo...

Arcibiskup Wejryd bol zvolený za predsedu Švédskej kresťanskej rady

Na výročnom zasadnutí Švédskej kresťanskej rady (ŠKR) v Södertälje bol za predsedu zvolený arcibiskup Švédskej cirkvi Anders Wejryd. Vo funkcii nahradí doterajšiu predsedkyňu Karin Wiborn zo Švédskej baptistickej jednoty. ŠKR má 27 členských cirkví. V predsedníctve sú štyria zástupcovia štyroch vetví kresťanstva: luteránov, katolíkov, slobodných denominácií a pravoslávných. Z nich po roku bude zvolený ďalší nový predseda(-yňa). www.kyrkanstidning.com)

V Komárne zasadal Generálny konvent Maďarských reformovaných cirkví

V slovenskom meste Komárne vo štvrtok 27. mája t.r. zasadal Generálny konvent Maďarských reformovaných cirkví (MRC). Táto organizácia združuje reformované cirkvi na etnickom základe maďarčiny v tzv. Karpatskej kotline, správne Karpatskom oblúku. Konvent je spoločný orgán zástupcov týchto cirkví. Miestny biskup Kresťanskej reformovanej cirkvi na Slovensku László Fazekas privítal do 150 konventuálov. Miestom stretnutia po prvý raz bola lokalita mimo územia Maďarska -slovenské Komárno. Toto bolo urobené cielene, lebo vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom v posledných rokoch nie sú bez mrakov a Konvent už vlani v lete vo vyhlásení odsúdil  kroky ,ktoré diskriminujú slovenkých Maďarov.Zasadnutia Konventu sa vždy viažu k nejakému...

Červené čísla zo štatistiky Švédskej cirkvi za rok 2009

Podľa teraz uverejnených štatistických údajov Švédskej cirkvi za rok 2009 sú všetky čísla alarmujúce. Úpadok, pokles. Za ostatných desať rokov poklesol podiel obyvateľov Švédska v členstve ŠC z 82.9% na terajších 71.3%. Vlani vystúpilo z cirkvi 73 400 osôb.Za 5 rokov klesol počet cirkevných sobášov z 53.9 % na terajších 40.9%. Počet krstov z počtu pôrodov klesol z 59 na 56%. To najhoršie ale iba príde v budúcnosti: 60% osôb pod 18 rokov veku nie sú členmi ŠC! Popri duchovných stratách hovoria ekonómovia aj o stratách finančných: príjmy diecéz a cirkevných zborov sa znížia o skoro poldruha miliard šv. korún.   (www.kyrkanstidning.com)

Počet členov cirkví v Nemecku klesá

Úrad EKD v Hannoveri uverejnil 26. mája t.r. štatistické údaje za rok 2008. Podľa nich z 82 miliónov obyvateľov Nemecka patrí k niektorej kresťanskej cirkvi 51.5 mil. ,čo vyjadrené v percentách je 62.8%. Rok predtým to bolo 63.4%. EKD malo k 31. 12. 2008 24.5 milióna členov, rímskokatolícka cirkev 25.2 mil. členov, 1.5 milióna patrilo k pravoslávnym cirkvám, k protestantským slobodným denomináciám 323 tisíc a iným cirkvám 33 tisíc. Úpadok počtu členov cirkví spočíva v tom, že sa rodí menej detí ako zomiera počet osôb. Okrem toho je viacej výstupov z cirkví ako prístupov. Roku 2008 vystúpilo z evanjelickej cirkvi 130...

Slávnosť krstu 96 detí

Vo Svätodušný pondelok v Lemgo (Nemecko) na slávnosti pod holým nebom udelili sviatosť Krstu svätého 96 deťom zo siedmich cirkevných zborov z Lemgo a okolia Lippickej krajinskej ev. cirkvi. Krst vykonali v siedmich krstných stanoch v parku zámku Brake. V závere dňa za pokrstené deti vzleteli k nebu svätodušné holubice. Táto slávnosť dala deťom a ich rodičom možnosť prežiť krst na osobitnom mieste a osobitným spôsobom. (www.epd.de)

Osobitná známka k VZ SLZ v Stuttgarte

Rakúska pošta vydáva osobitnú známku pri príležitosti zasadnutia Valného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu v Štuttgarte, ktoré sa bude konať v dňoch 20. – 27. júla 2010. Známka v hodnote 55 centov zobrazuje tv vežu tohto mesta, Lutherovu ružu a logo 11. VZ SLZ. (www.ekd.de)