Luteráni v Mongolsku

V r. 1989 po sedemdesiatročnej vláde komunistického režimu došlo v Mongolsku k politickým a spoločenským zmenám. Ateistický režim zanechal v ľudských dušiach púšť. V krajine nebolo ani jedného kresťana. Od roku 1990 začali sem prúdiť misionári. Začala sa ťažká misijná a evanjelizačná práca. Mongolsko je teritoriálne veľmi rozsiahla krajina s vysokými horami, púšťami a stepmi, jazerami, s klimatickými krajnosťami: v zime až do mínus 40 stupňov Celzia, v lete opačne to isté číslo v pluse. Asi 40% rodín žije pod hranicou chudoby, s nedostatkom potravín, vody, bez prístupu k zdravotníckym zariaderniam. V rodinách panuje alkoholizmus, násilie na deťoch, rozpad rodín. Podľa tradície sa väčšina...

Modlitebné raňajky v Bielom dome

USA prezident Obama pozval na modlitebné veľkonočné raňajky do Bieleho domu 6. apríla t.r. okolo 50 vedúcich pracovníkov kresťanských cirkví USA. Podobné raňajky mal Obama pri príležitosti ukončenia Ramadamu s moslimami a so židmi pri sviatku Pesach. Za ELCA sa týchto raňajok zúčastnil vedúci biskup M.Hanson, pastor D.Beckmann,predseda Chlieb pre svet z Washingtonu a J. Schumann prezident Luteránskych služieb z Baltimoru. Témou raňajok bola služba pre susedov, krajinu a pre svet. Hanson vo svojom krátkom príhovore osvedčil podporu ELCA pre snahy o mier a spravodlivosť na Blízkom východe a povzbudzoval administratívu USA pre pokračovanie k nájdeniu trvalého mieru a spravodlivosti v Palestíne...

Vedúci biskup ELC v Tanzánii kritizoval uznesenia synôd ELCA a ŠC

Počas veľkonočnej bohoslužby v kostole Azania Front Church v Dar es Salaam vedúci biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi Tanzánie Alex G. Malasusa komentoval v kázni rozhodnutia synôd ELCA a Švédskej cirkvi o zrovnoprávnení sobášov homosexuálnych párov. Povedal, že miestna cirkev nepodporuje rozhodnutia týchto synôd ,pretože je to proti Božiemu slovu. "Luteránske cirkvi v USA a Švédsku sa zatúlali od Písma. Cirkvi Afriky chcú im pomôcť naladiť sa na správnu cestu. Je čas, aby Afrika kázala ostatku sveta a pripomenula im Božie slovo, pretože zdá sa, že zabudli,čo Biblia hovorí. " Malasusa vyzval cirkev v Tanzánii a v Afrike usilovať o finančnú a...

Jeden veľkopiatočný

Veľkopiatočná reflexia: "Ježiš Kristus povedal farizejovi na kríži: Je mi ťa ľúto, lebo nevieš, čo činíš!" Nie, nepovedal to konfirmand! Ale istý pán J. pri rozlúčke s ministerskou funkciou. Ešte že, asp. to trafil, že na kríži bol Pán Ježiš, lebo inak nesedí vôbec nič. 

Vzkriesený Ježiš Mesiáš ako prvotina z umretých

Aké je súvis Kristovho vzkriesenia a biblického sviatku Pesach ? "Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých…..tak všetci aj ožijú v Kristovi. Pravda, každý, keď príde rad na neho: ako prvotina Kristus…." (1.Kor. 15:20,15:22b,15:23a). Prvotina, alebo prvé ovocie (v angl. Biblii "first fruit"), je starozákonný sviatok, zmienený v Lev. 23:10-11: "Hovor s Izraelcami a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, a zožnete jej obilie, prvý snop zo svojej žatvy prineste ku kňazovi. On nech zamáva snopom pred Hospodinom, aby ste získali obľubu. V deň po dni sviatočného odpočinku nech ním kňaz zamáva." 14.Nisana večer začína...

47. Povzbudenie pre farárov

 47. Povzbudenie pre farárov "Milí páni bratia, konajme našu službu naplnení bázňou Božou, plnou oddanosťou a usilovnosťou. Prednášajme učenie evanjelia poslucháčom v pokore, ku budovaniu bázne Božej a pobožnosti. Potom môžeme byť hrdí v Bohu, lebo je to Jeho záležitosť. Buďme vytrvalí a nenechajme nikdy sa od takejto bázne pred Pánom Bohom a úcty voči Nemu ničím a nikým odradiť a odviesť." Walch XXII, s. 681, No. 116.

Kristus Pán vstal z mŕtvych!

Slávnostné kresťanské zhromaždenie! Milí bratia  a sestry! POKOJ VÁM!  „Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? – Ak Toho hľadáte, ste tu dobre. Je tu, medzi nami, pretože neostal v hrobe, ale vstal z mŕtvych! Je všade tam, kde sa dvaja, alebo traja zídu v Jeho mene, kde sa zvestuje a podáva Jeho slovo a sviatosti. Ježiš nás od chvíle onoho prvého dňa po sobote po Jeho ukrižovaní vždy a trvalo predchádza a bude predchádzať. Nech by sme išli kdekoľvek na tejto zemi, nielen do slávnostne vyzdobeného chrámu, Ježiš je prítomný. Je prítomný aj uprostred krásnej prírody, je na horách, je blízko...

Cantata No.147 Jesus, bleibet meine freunde

 Jedna z mnohých kantát z dielne J.S.Bacha (v organovej úprave od M.Durufle). Z pomedzi týchto diel je veľmi známou a hranou skladbou. Avšak aj napriek nádhernemu choralu (nápevu) sa táto pesnička z nejakého dôvodu nenachádza v evanjelickom spevníku.  Osbitne chcem zvýrazniť podstatu tejto piesne,keďže ako jedna z mála evanjelických piesní je veľmi známou piesňou aj pre iných ľudí, nielen pre evanjelikov. Je pravda,že podoba tejto piesne sa najviac približuje evanjelickému nápevu – 416 – (Duša moja, rozpomeň sa),ale pravá podoba Bachovho choralu (Jesus,bleibet meine freunde BWV 147) je veľmi odlišná. chcel by som preto vedieť,prečo sa táto pesnička nenáchádza v...

17. synoda Evanjelicko -luteránskej cirkvi európskej časti Ruska

Neďaleko Moskvy sa v dňoch 17.-19. marca t.r. konala pravidelná synoda ELC európskej časti Ruska (ELCER). Synode predchádzala 15. marca konferencia probstov a deň nato 16. marca konferencia pastorov. Synoda sa zaoberala finančnými a kádrovými otázkami. Prijali správu revíznej komisie a posúdili návrh rozpočtu na rok 2010.Synoda prijala rezignáciu biskupa ELCER Edmunda Ratza. Biskup Ratz ostáva zástupcom arcibiskupa Kruseho. Na post biskupského vizitátora ELCER bol menovaný a schválený farár Dietrich Brauer. Pastor Brauer pochádza z rodiny ruských Nemcov. Má vysokoškolské pedagogické vzdelanie a je súčasne absolventom denného štúdia na teol. seminári v Novosaratovke. Od r. 2004 pracuje ako pastor v Guseve, Kaliningradské prepošstvo....

Zvolili nového biskupa pre diecézu Aalborg,Dánsko

25. marca t.r. volitelia z diecézy Aalborg, Dánsko v druhom kole zvolili za nového biskupa dekana Henninga Tofta Bro s počtom hlasov 970 proti 826 pre protikandidátku Marianne Chrisianssen. 16 lístkov bolo odovzdaných prázdnych. 54 -ročný biskup je ženatý, s manželkou majú tri deti a súčasne boli opatrovateľmi viacerých detí. Vydal viacero kníh a hudobných diel. Terajší diecézny biskup Soren Lodberg Hvas po 18 ročnej službe v tejto pozícii sa rozlúči na službách Božích 18. apríla v Budolfi Kirke -Aalborg a 25.apríla vo Vestervig Kirke. Inštalácia nového biskupa sa bude konať v nedeľu 9. mája t.r. v dóme v Aalborgu....