Milosť Božia sa dotýka všetkých oblastí života

V poslednom čase sa pri rannej a večernej modlitbe v myšlienkach pristavím pri speve Kyrie. V liturgii hodín (a podľa skripta Liturgika od prof. Fila pôvodne aj pri nedeľných bohoslužbách) je tento spev umiestnený nie na začiatku ale v druhej polovici bohoslužobného diania. Nasleduje po čítaní z Písma a evanjeliovom chválospeve (Benedictus, Magnificat). Akoby spolu s Modlitbou Pánovou otváral dvere konkrétnym prosbám veriacich, keď v ňom prosíme Pane, zmiluj sa! Kriste zmiluj sa! Pane, zmiluj sa! Allgemeines Evangelisches Gebetbuch (Hamburg: Furche Verlag, 1965, 141) hovorí, že ide o responzórium nedochovanej dlhšej príhovornej modlitby (litánie). Tomu prisviedča aj skutočnosť, že doteraz...

Svatopluk Karásek ev. farár z kostola U Salvátora v Prahe v ECAV Bratislava

Svatopluk Karásek, evanjelický farár z kostola U Salvátora v Prahe hosťom v Bratislavskom cirkevnom zbore ECAV.  V sobota, 10. júla 2010, o 19.00 v Pálffyho paláci na  Zámockej ulici sa uskutoční beseda so Sv. Karáskom,   v nedeľu, 11. júla 2010, o 9.30 bude Sv. Karásek kázať vo Veľkom evanjelickom kostole na službách Božích. Po nich – okolo po 10. 30 hod. sa vo Veľkom kostole uskutoční  krátky koncert Svatopluka Karáska (spev/gitara),  a gitaristu  menom "Londýn". Srdečne vás pozývame.   O našom hosťovi:   ThMgr. Svatopluk Karásek je duchovný Českobratrskej cirkvi evanjelickej, pesničkár, bývalý poslanec Unie svobody – Demokratická unie. Po úspešnom ukončení Komenského bohosloveckej fakulty v Prahe (1968)  pôsobil, až do...

150 rokov služby v zvestovaní evanjelia v Afrike

Prvá africká luteránska cirkev vznikla v roku 1860 pôsobením amerických luteránskych misionárov v Libérii. Evanjelicko-luteránska cirkev si toto 150 ročné jubileum pripomenula na slávnostiach 23.-28. apríla t.r. s účasťou zahraničných a domácich partnerov. Význačným hosťom bol odchádzajúci gen. tajomník SLZ I. Noko zo Ženevy. Táto cirkev má dnes okolo 70 tisíc členov. Jej práca dnes spočíva v štyroch oblastiach : zdravotníctvo, výchova a vzdelanie, psychosociálna práca a misia. (www.asia-lutheran.org)

Biskupka Antje Jacklelen utrpela úraz

Biskupka Antje Jackelen z Lundu minulú sobotu pri pobožnosti v katedrále pre ordinovaných  spadla na schodoch a utrpela úraz. V nemocnici zistili zlomeninu ľavej nohy. Biskupka v nedeľu ordinovala novokňazov i napriek tomuto úrazu a sedela na vozíku. Je to o to väčšia nepríjemnosť, lebo túto sobotu ona je jednou zo štyroch duchovných pri sobáši korunnej princeznej Viktórie. Pravdepodobne bude aj tam sedieť na vozíku alebo si pomôže barlami. (www.kyrkanstidning.org)

Evanjelický biskup z Kirgizska o stave vo svojej krajine

Biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Kirgizsku Alfred Eichholz ,ktorý sa v súčasnosti nachádza v Nemecku, vyslovil sa so znepokojením o znovu prepuknutých nepokojoch v tejto krajine. Doteraz boli etnické boje iba medzi Kirgizmi a Uzbekmi. Evanjelickí Nemci zatiaľ do nich neboli vtiahnutí. Biskup sa obáva, že ak sa situácia bude zhoršovať, všetci evanjelici sa z krajiny odsťahujú. Kazateľ cirkevného zboru v postihnutom meste Oš hlásil, že opilci podpaľovali a ničili všetko, čo im prišlo do cesty. Ľudia sa boja vychádzať na ulicu. Konflikt sôsobil veľké problémy so zásobovaním a to spôsobuje zdražovanie. Biskup Eichholz sa má začiatkom júla vrátiť do Kirgizska....

19 dobrovoľníkov z Nemecka ide do sveta

19 mladých žien a mužov bude tohto roku v rámci dobrovoľného programu GAW Wuerttemberg pracovať 12 mesiacov v Argentíne, Brazílii, Chile, Taliansku, Rusku, Paraguaji a Uruguaji . V nedeľu 13. júna t.r. sa v Schorndorfe konali služby Božie pri výročnom zhromaždení GAW. Na nich požehnali a vyslali týchto 19 mladých.Koncom júla odcestujú do príslušných krajín. Na dobrovoľnícku prácu sa pripravovali na troch seminároch. (www.gustav-adolf-werk.de)

Glajcha na budove nového ev. kostola v Hainburgu,Rakúsko

V piatok 18. júna t.r. napoludnie bude sa v meste Hainburg nad Dunajom (pre nás Slovákov známe pre nákupy a cestovanie do Viedne) slávnosť postavenia glajchy na budove novo stavaného ev. kostola. Kostol budujú v centre mesta na ulici Alte Poststrasse 28. Ide o veľmi krásne architektonické dielo. Kostol majú dať do užívania začiatkom roka 2011 pred otvorením krajinskej výstavy v tomto regióne. Popri kostole má stavba zborovú sálu a niekoľko vedľajších miestností. Celkové náklady činia 1,4 mil. €. Hainburg je časťou cirkevného zboru Bruck an der Leitha -Hainburg an der Donau. Má 1800 členov, z toho v Hainburgu okolo 500....

Ekumenické služby Božie pred voľbou nového spolkového prezidenta Nemecka

Katolícka a evanjelická cirkev v Nemecku pozývajú na spoločné ekumenické služby Božie pred voľbou nového spolkového prezidenta Nemecka. Bohoslužby sa budú konať 30. júna t.r. v katolíckej katedrále sv. Hedvigy v Berlíne. Úvodné slovo prednesie vedúci Katolíckeho úradu, prelát Karl Juesten. Kázať bude prelát Bernhardt Felmberg, splnomocnenec Rady Evanjelickej cirkvi Nemecka pri vláde a parlamente. Na bohoslužbách sa očakávajú kandidáti pre voľbu prezidenta ako aj členovia Spolkového zhromaždenia. (www.ekd.de)

V Poľsku zasadia 50 tisíc stromov k reformačnému jubileu

Evanjelická cirkev v Poľsku schválila iniciatívu zborového farára v Szczyrku Jána Byrta, aby EC v Poľsku vysadila k 500. jubileu Reformácie k 31. okt. 2017 50 tisíc stromov. Iniciatívu podporuje aj svetoznámy skokan na lyžiach – evanjelik Adam Malysz. Akciou si chcú súčasne pripomenúť prenasledovaných evanjelikov v čase protireformácie, ktorí sa skrývali v lesoch a tam vykonávali tajne aj služby Božie. Doteraz už vysadili 1200 stromov. (www.gustav-adolf-werk.de)  

Ježišové podobenstvá – materiál na detský tábor

Biskupský úrad VD ECAV v Prešove pripravil pre detské a dorastové tábory materiál, ktorý má pomôcť všetkým oragnizátorom, ktorí pracujú v tomto smere v našej cirkvi. Obsahovo sú v ňom ukryté duchovné témy, rôzne duchovné a telesné aktivity, kompletný program na týždenný tábor. Materiál je k dispozícii na web stránke: www.vychodnydistrikt.sk v sekcii detské besiedky. V CD podobe bude súčasťou nového CD s materiálmi na šk. rok 2010/2011 Cirkev – Božia škola. Mihoč Peter – tajomník biskupa VD ECAV