V Poľsku zasadia 50 tisíc stromov k reformačnému jubileu

Evanjelická cirkev v Poľsku schválila iniciatívu zborového farára v Szczyrku Jána Byrta, aby EC v Poľsku vysadila k 500. jubileu Reformácie k 31. okt. 2017 50 tisíc stromov. Iniciatívu podporuje aj svetoznámy skokan na lyžiach – evanjelik Adam Malysz. Akciou si chcú súčasne pripomenúť prenasledovaných evanjelikov v čase protireformácie, ktorí sa skrývali v lesoch a tam vykonávali tajne aj služby Božie. Doteraz už vysadili 1200 stromov. (www.gustav-adolf-werk.de)  

Ježišové podobenstvá – materiál na detský tábor

Biskupský úrad VD ECAV v Prešove pripravil pre detské a dorastové tábory materiál, ktorý má pomôcť všetkým oragnizátorom, ktorí pracujú v tomto smere v našej cirkvi. Obsahovo sú v ňom ukryté duchovné témy, rôzne duchovné a telesné aktivity, kompletný program na týždenný tábor. Materiál je k dispozícii na web stránke: www.vychodnydistrikt.sk v sekcii detské besiedky. V CD podobe bude súčasťou nového CD s materiálmi na šk. rok 2010/2011 Cirkev – Božia škola. Mihoč Peter – tajomník biskupa VD ECAV

Dištriktuálne dni VD ECAV 2010

  Po pozitívnej duchovnej  skúsenosti z roku 2009 sa Východný dištrikt ECAV na Slovensku rozhodol aj tohto roku organizovať  Dištriktuálne dni VD ECAV 2010.  V roku 2009 sa tematická i programová štruktúra odvíjala od hlavnej témy, „Budujme hradby Jeruzalema. Trojdňové stretnutie, na ktorom si každá veková kategória mohla nájsť priestor pre osobné budovanie viery bolo naplnením túžby tých, ktorým ešte aj dnes záleží na budovaní vzťahov v cirkvi a v rodinách. Vyvážený program ponúkal príležitosti k duchovnému premýšľaniu, k diskusii nad aktuálnymi otázkami v cirkvi v spoločnosti, športové aktivity, kde motivačným bodom bol pohár brata dištriktuálneho biskupa, program pre najmenších zase dýchal sviežosťou Božieho slova a detských hier. No život človeka...

Konferencia pracovníkov detských besiedok

  V dňoch 31. júla až 1. augusta 2010 sa v MEMC Ichtys vo Veľkom Slavkove uskutoční Konferencia pracovníkov pre detské besiedky s hlavnou témou „Cirkev Božia škola“. Na konferencii bude predstavený nový pracovný materiál na školský rok 2010/2011, ktorý vypracovali dobrovoľníci zodpovední za túto prácu v seniorátoch v spolupráci s pracovníkmi BU VD ECAV.   Hodnotnými prednáškami na témy: židovský vzdelávací systém, apoštol Pavol a Peter – žiaci v Božej škole, Timoteus – Pavlov žiak viery – profil verného služobníka poslúži  Doc. Ján Grešo a iní.                       Do programu sú zahrnuté aj rôzne semináre s pedagogickou, psychologickou a kreatívnou...

Evanjelický Východ – jún 2010

        Utíchnite a už konečne počúvajte, čo hovorí Boh! Vyzýva čitateľov júnového Východu jeho hlavná téma. V mesiaci parlamentných volieb sme sa rozprávali s Danielom Rausom – okrem iného aj o potrebe angažovanosti kresťanov v politike. V reportáži o rómskej misii v Rankovciach nájdu čitatelia odôvodnenie toho, prečo Róm nikdy nebude ako „gadžo“. Historik Miloš Kovačka sa s čitateľmi delí o svoj postoj k vlastenectvu. Dialóg o tom, či sa dá vlastenecké cítenie dosiahnuť povinným spievaním hymny pred začiatkom školského týždňa, dopĺňa anketa. V tomto roku sa parlamentné voľby konali aj v Iráne – bližšie sme sa pozreli na to, aké zázemie má v tejto moslimskej krajine menšina kresťanov. Zlaté teľa je ďalším zo starozmluvných symbolov,...

Národné stretnutie pri Pamätníku Milana Rastislava Štefánika

Národné stretnutie pri Pamätníku Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 130. výročia narodenia M. R. Štefánika  a 1. výročia odovzdania Pamätníka v Bratislave Nadácia Milana Rastislava Štefánika prof. Ján Fuska, predseda nadácie, nadacia.mrs@ines.sk; 0903 395 707 Ing. Pavel Šesták, správca nadácie, nadaciamrs@nadaciamrs.sk; 0908 540 103  ÐÐÐ Nadácia Milana Rastislava Štefánika Slovenské národné divadlo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR Mestská časť  Bratislava – Ružinov   srdečne pozývajú na   Národné stretnutie pri Pamätníku Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 130. výročia narodenia M. R. Štefánika  a 1. výročia odovzdania Pamätníka v Bratislave   Piatok, 25. júna 2010 – vstup...

5. júla 2010 – Dištriktuálny deň ZD na hrade Branč

Služby Božie na pamiatku vierozvestcov Konštantína a Metoda, na pamiatku upálenia Majstra Jana Husa a pri spomienke na evanjelických martýrov v rámci tradičného dištriktuálneho dňa Západného dištriktu ECAV. Kazateľ slova Božieho: Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej augsburského vyznania cirkvi v Srbsku. V rámci služieb Božích vystúpia: spevokol a detský spevokol z CZ Modra

Bachove slávnosti v Lipsku

V piatok 11. júna t.r. sa v lipskom chráme sv. Tomáša koncertom začali slávnosti J.S. Bacha. Na programe ,ktorý potrvá až do nedele 20. júna, bude viacej ako 100 podujatí, na ktorých predvedú okolo 200 diel. Mottom slávnosti Je:" Bach,Schumann a Brahms". Vyvrcholením slávností bude znovu uvedenie pravdepodobne jedinej úplne zachovanej Lipskej barokovej opery "Die Lybische Talestris" od Johanna Davida Heinichena (1683-1729). V sobotu poctia Bachovou medailou belgického dirigenta Philippe Herreweghe. (www.ekd.de)

Cirkevné stretnutie mládeže v Nórsku

21. až 24. júna t.r. sa v meste Hamar na Vysokej ľudovej škole Toneheim bude konať celocirkevné stretnutie mládeže Evanjelicko-luteránskej cirkvi Nórska. Z každej diecézy cirkvi,ktorých je jedenásť, príde po 46 delegátov. Logo stretnutia predstavuje recykláciu. Hlavnou témou stretnutia je misia. To,čo mladí získajú z misijného pôsobenia, majú vracať iným. Je to podobné ako pri recyklácii.  (www. kirken.no)