Misijná práca v Bruseli

Na poradu v Bruseli o spoločnom misijnom projekte americkej Luteránskej cirkvi Misurskej synody (LCMS)  a Samostatnej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku (SELK) v spolupráci s Evanjelicko-luteránskou cirkvou v Belgicku (ELKB) sa 7. a 8. februára t.r. zišli regionálny riaditeľ LCMS Brent Smith, prezes Gijsbertus van Hattem (ELKB) ,misionár a farár Mathias Teppert (SELK/ELKB) a biskup SELK Hans Joerg Voigt. Teppert referoval o svojej práci. Riešili sa aj finančné otázky. /www.selk.de/

Slávnosť evanjelikov v Nižnom Novgorode,Rusko

Piate najväčšie ruské mesto je Nižný Novgorod, v sovietskej ére premenované na Gorkij. Založené bolo v r. 1221. Dnes má okolo 1 mil. 300 tisíc obyvateľov. Mesto je centrom priemyslu, dopravy a kultúry. Evanjelický zbor tu vznikol v r. 1580. Tvorili ho kupci a vojaci: Nemci, Švédi, Holanďania a Litovci. Za cára Alexandra I. úrady im povolili postaviť kamenný chrám. Posviacka sa konala 31. decembra 1827. Vedľa kostola postavili v r. 1831 dvojposchodová fara, ktorej budova sa zachovala podnes. Zbor mal v r. 1917 tisíc členov. V r. 1931 nariadením sovietskej vlády bol zbor zakázaný a likvidovaný. Kostol bol skonfiškovaný, evanjelici boli perzekvovaní...

Rast počtu členov cirkvi v Tanzánii

Evanjelicko-luteránska cirkev v Tanzánii má v súčasnosti vyše 5 miliónov 300 tisíc členov. Počet členov cirkvi pravidelne rastie. Za posledné tri roky je tento nárast takýto: 2007: 4,632.480, r.2008:4,956.731, r.2009:5,302.727. Štatistické údaje podal generálny sekretár ELCT pán Brighton Killewa.   /www.elct.or.tz/

Prví misionári z ELC Mekane Yesus

Jedna z najživších a veľkých lut. cirkví sveta -Etiópská Evanjelicko-luteránska cirkev Mekane Yesus /EECMY/  vyslala prvý raz vo svojich dejinách tri misionárske rodiny na prácu misie v Afrike. V jednej rodine sú dvaja lekári a v ďalších dvoch rodinách misionári s odborným sociálnym a teologickým vzdelaním pre hlásenie evanjelia. Slávnosť vyslania sa konala na záver v rámci misijnej konferencie v Adis Abebe v dňoch 14 . až 17. februára. Na slávnosti sa zúčastnilo okolo 10 tisíc veriacich z celej cirkvi. Akt vvyslania viedol prezident tejto cirkvi Wakesiyum Idosa za prítomnosti čestných bývalých prezidentov EECMY, vládnych predstaviteľov a zástupcov sesterských cirkví. /www.eecmy.org/

Otestujte svoje biblické znalosti

Zodpovedaním 40 otázok zo Starého a Nového zákona internetového vydania spravodajského magazínu Focus z Mníchova môžete si otestovať svoje znalosti Biblie. Na portáli Focus v online rurike "Wissen" sa píše, že Biblia je knihou superlatívov. Je najviac predávanou knihou,najviac prekladanou  a najhrubšou knihou na svete. Oprávnene sa nazýva "Knihou kníh". Každý rok sa vytlačí 500 až 700 miliónov výtlačkov. Je preložená do 2.287 jazykov.Ak ju niekto chce celú prečítať, potrebuje plynulý čitateľ na to 50 hodín.Pri čítaní 4 kapitol denne bude na jej celé prečítanie potrebovať jeden rok. Kvíz na internete môžete nájsť v nemčine pod www.focus.de/wissen/bildung/allgemeinbildung-tests/allgemeinwissen-religion– wie-bibelfest-sind-sie_aid_12569.html.  /www.idea.de/   

Dialóg medzi luteránmi a pravoslávnymi bude pokračovať

8. februára 2010 v Istambule sa konalo stretnutie 12 člennej delegácie ELCA na čele s predsedajúcim biskupom M.Hansonom, prezidentom SLZ s predstaviteľmi ekumenického patriarchátu na čele s patriarchom Bartolomejom I. V rozhovoroch sa vedúci oboch konfesii rozpomenuli na doterajšiu 30 ročnú prácu v dialógu medzi luteránmi a pravoslávnymi, a to tak v USA, ako aj v rámci SLZ. Bartolomej I. podčiarkol dôležitosť pokračovania v týchto rozhovoroch na ceste za plným spoločenstvom Eucharistie. "Je to ešte dlhá cesta." , povedal Bartolomej I. Na otázku biskupa Hansona:" Ako by sme vám mohli pomôcť pri riešení problémov s tureckou vládou?" ,patriarch odpovedal :"...

Priority práce žien v GAW

Od 5. do 7. februára 2010 sa v Lipsku konalo výročné zasadnutie celonemecky činného Združenia práce žien v rámci GAW.Zástupkyne 17 ženských pracovných skupín v ev. krajinských cirkvách sa radili o koncepcii a modeli práce žien v GAW a v ev. cirkvách v Nemecku. Na zasadnutí sa zúčastnila aj vedúca Evanjelických žien v Nemecku Dr. Beate Blatz. V r. 2011 si v GAW pripomenú 160 rokov tejto práce a 125 rokov projektovej práce. Prvé zbierky sa konali pre konfirmandské zariadenia, pre vdovy a siroty a pre podporu učiteľov v diaspore. Ťažisko projektov sa v posledných rokoch zmenilo v prospech postavenia žien v cirkvi...

Prosba z Haiti: „Modlite sa za nás!“

Komunita z Taizé len pár dní po ničivom zemetrasení zverejnila na svojej webstránke svedectvo niekoľkých mladých Haiťanov, ktorí boli v posledných rokoch v Taizé ako dobrovoľníci. Jedno z nich končí prosbou: "Odkážte všetkým národom sveta (…) prosbu, aby sa počas 12 mesiacov vždy 12. deň v mesiaci modlili za Haiťanov. Neváhajte! Je to veľmi naliehavé." Svedectvá si môžete prečítať na http://www.taize.fr/sk_article9735.html.  

V Kluži (Rumunsko) je anglický ev. zbor

Od septembra m.r. sa nachádza v meste Kluž v Sedmohradsku rodina farára ELCA z New Yorku Michaela Churcha, ktorá sem prišla slúžiť anglicky hovoriacim obyvateľom mesta a okolia. V prvú adventnú nedeľu sa konali prvé služby Božie. Postupne sa buduje a vytvára veriace spoločenstvo anglicky hovoriacich obyvateľov tohto druhého najväčšieho rumunského mesta. Sú to predovšetkým zamestananci, študenti, penzisti, ktorí si tu kúpili nehnuteľnosti, ale aj veľa Rumunov, ktorí po návrate zo zahraničia prejavujú o toto spoločenstvo záujem. Aj manželka Terri je povolaním farárka. Majú dvojročného syna. Multikultúrna zborová prax v New Yorku bola dobrou prípravou pre ich terajšiu prácu v...

Porada v Hannoveri o evanjelikoch v Bielorusku

Koncom januára t.r. sa v ústredí Nemeckého národného výboru SLZ v Hannoveri konala pracovná porada o duchovnom zaopatrovaní a finančnej pomoci ev. lut. cirkevným zborom v Bielorusku. Na porade boli prítomní: zástupcovia NNV SLZ, biskup SELK, gen. tajomník MLB R.Stahl, zástupcovia Samostatnej ELC v Bielorusku na čele s prezesom Vladimírom Mayersonom, zástupca ELKRAS -propst M. Zierord, farár V.Tatarnikov zastupujúci dva nezávislé cirkevné zbory napojené na ELKRAS, biskup ELC Litvy M.Sabutis a hosť z ELCA, farár A.Haug. Prítomní prijali osembodový pracovný dokument o spôsobe pomoci sesterským lut. zborom v Bielorusku. Biskup Sabutis sa osvedčil, že jeho cirkev bude SELC v Bielorusku podporovať vo vedení a koordinácii....