Zbierka pre obete povodne v Pakistane

Vážení evanjelici a iní ľudia dobrej vôle, vyhlasujem týmto zbierku na pomoc obetiam v Pakistane. Máme priamy kontakt na zástupcu Rady kresťanskej mládeže v tejto krajine, a radi by sme cez nich poslali ľuďom postihnutým ničivou povodňou nejaké finančné prostriedky. Ak máte záujem prispieť, pošlite prosím Váš príspevok na účet nášho portálu:  Bankové spojenie BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky MBank číslo účtu: 4201642745/8360 Variabiliný symbol: Pakistan   Všetky príspevky ako i ich použitie zverejníme na tomto portále. Ak si neželáte aby Vaše meno bolo zverejnené, prosím napíšte to do správy pre prijímateľa. Vďaka vopred. Aj tu platí, kto rýchlo dáva,...

Zomrel redaktor STV Ján Mikuš

Pán života a smrti si náíhle z tejto časnosti odvolal svojho služobníka br. Jána Mikuša, dlhoročného redaktora evanjelických príspevkov v redakcii duchovného života. J.Mikuš sa podpísal pod značný počet príspevkov v televíznom spracovaní o národných osobnostiach-evanjelikoch, príspevky zo života cirkevných zborov, z celocirkevných podujatí a osláv, duchovného slova, či televíznych služieb Božích, a i. Takmer nikdy nechýbal na pravidelných zasadnutiach mediálneho výboru na GBÚ v Bratislave,kde sa aktívne zapájal do diskusie a podával návrhy na skvalitnenie práce médií. Vo Svätom Jure si zakúpil chalupu na prekrásnom mieste vo vinohradoch, na slnečnom južnom úbočí s výhľadom nielen na Jur, ale celé okolie....

Kázání o zbožnosti, která se spokojí s tím, co má

          První čtení: Přísloví 2,1-22: “Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru, abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha. Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných. Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti,...

5o tisíc euro pre cirkev v Pakistane

Misiná spoločnosť Fínskej ev. lut. cirkvi posiela ako výraz solidarity v núdzi 5O tisíc euro pre tamojšiu cirkev, s ktorou táto spoločnosť spolupracovala posledných 5 rokov. Pomoc v núdzi sa organizačne manažuje cez ACT, ktorej členkou je aj pakistanská cirkev. (http:/evl.fi)

Kde sa žije najlepšie?

Časopis Newsweek uverejnil zoznam  1OO krajín sveta,kde sa hodnotil dobrý život v piatich kategóriách : vzdelanie, zdravie,kvalita života,hospodárska konkurencieschopnosť a politická situácia. Na prvom mieste sa umiestnilo Fínsko, potom Švajčiarsko,tretie miesto obsadilo Švédsko, Nórsko je šieste a Dánsko desiate. (pozn. visby ako vidno, ide napospas o krajiny evanjelicko-luteránske!). Z veľkých štátov popredné miesto patrí Japonsku, USA a Nemecku. Najhoršie sú na tom africké krajiny, posledné miesto obsadila Burkina Faso. (www.dagen.se)

Modlitby z internetu vyšli knižne

Švédska cirkev vlani v septembri zriadila webovú stránku pre modlitby. Stránka si hneď našla záujemcov na celom svete. Na internete bolo doteraz publikovaných 31 tisíc modlitieb,stránku navštívilo 48 2OO  osôb z rozličných častí sveta. Cirkev sa rozhodla urobiť výber z týchto internetových modlitieb a vydať ich knižne pre potreby cirkevných zborov a jednotlivcov. Modlitby sú svedectvom viery Švédov v súčasnej dobe. (www.svenskakyrkan)

800 sôch Martina Luthera na námestí vo Wittembergu

K 500. výročiu Refomácie M.Luthera v r. 2017 zorganizovali umeleckú výstavu 800 farebných postáv M.Luthera podľa predlohy sochy vo Wittenbergu. Vystavené sochy sa teraz nachádzajú na námestí Marktplatz. Výstava sa nesie pod heslom:"Tu stojím". Ideovým autorom nápadu je umelec Ottmar Hoelz. Akciu zorganizovala EKD spolu s magistrátom mesta. Náklady znáša sám autor, ktorý po 12.septembri sochy rozpredá záujemcom po 25O Euro. (www.ekd.de)

Predsedajúci biskup ELCA navštívi Čínu

  Od 28.augusta do 5. sept. t.r. navštívi predsedajúci biskup ELCA Mark Hanson na pozvanie predsedu Kresťanskej rady cirkví v Číne túto krajinu. Doprevádzať ho budú ďalší traja cirkevní pracovníci pre oblasť Globálnej misie a teritória Ázia a Tichomorie. Cieľom návštevy je upevniť vzájomnú spoluprácu v oblasti teologickej a sociálnej. V Číne nejestvuje luteránska cirkev, ale pracuje tam protestantská cirkev úradne registrovaná v KRC a neregistrované domové spoločenstvá. (www.elca.org)

Evanjelici a tolerancia

My, evanjelici, sme vo svete neveriacich vo všeobecne považovaní za tolerantných. Keď sme s manželkou pred pár rokmi uverili a potom sa prihlásili k evanjelickej cirkvi, reakcia nášho príbuzenstva sa niesla v zmysle: keď už ste na tom tak zle že idete do cirkvi, „chvalabohu“ aspoň že len k evanjelikom (zaujímavé, že nevriaci hovoria „chvalabohu“)… Mýtus o „tolerantných“ evanjelikoch vznikol zrejme vďaka faktu, že evanjelickí farári sa na rozdiel od rímsko-katolíckych môžu ženiť a celibát je u nich možnosťou, nie povinnosťou. Aj to že u nás sa môže stať farárkou aj žena je vo všeobecnosti považované za toleranciu. Samozrejme, z pohľadu spoločnosti vyznávajúcej len konzum,...

Pomazanie nemocných

                                          Pomazanie nemocných            Táto katolícka sviatosť sa pred 2.vatikánskym koncilom nazývala "posledné pomazanie". Bola uďeľovaná umierajúcim. Po koncile dostala nové meno "pomazanie nemocných". Tým je povedané, že sviatosť sa má udeľovať v ťažkej nemoci vôbec a nie až pri umieraní. Udeľuje sa pomazávaním nemocného olejom na čelo a na ruky. Takéto pomazanie nemocných sa v prvotnej cirkvi skutočne konalo, ako vidieť z Jak 5, 14-15. Je však otázka, či to nebol len spôsob liečenia nemocných v tej dobe (por. Mt 6, 13), a  nie že by to bola sviatosť. V poslednej dobe v niektorých evanjelických pietistických skupinách v zahraničí...