Kňazská ordinácia

                                            Kňazská ordinácia        V rímskokatolíckej cirkvi táto sviatosť uvádza človeka do kňazského stavu, ktorý má už pri ňom trvalý charakter (character indelebilis). Dotyčný dostáva moc premieňať pri eucharistii elementy na telo a krv Kristovu, v omši prinášať obete za živých i mŕtvych (potestas ordinis) ale aj sudcovskú moc pri spovedi (potestas iurisdictionis). Toto učenie viedlo potom k vyvýšeniu kňazského stavu nad laikov.      Podľa evanjelického chápania každý kresťan je vlastne kňazom v zmysle všeobecného kňazstva. Iba že niektorí dostávajú ordináciou poverenie konať duchovný úrad v cirkvi. Nejde teda o zvláštnu moc premieňať elementy pri Večeri Pánovej, ktorú iní nemajú. Ide...

Pápež

  Rímskokatolícka cirkev považuje rímskeho pápeža za Kristovho námestníka na zemi, ktorý má učiteľskú i jurisdikčnú moc nad celou cirkvou. Autorita pápežov ako rímskych biskupov sa upevňovala v cirkvi len postupne. Súvisela s tým, že Rím bol hlavným mestom rímskej ríše. Predsa však pápež pôvodne nedosadzoval biskupov na celom svete a nebol považovaný za neomylného vo veci učenia a mravov. V stredoveku ešte koncily zosadzovali pápežov a uznesenia koncilov musel rešpektovať aj pápež. Skutočný rozvoj pápežskej moci začal na 1.vatikánskom koncile r.1870. Vtedy bolo prijaté učenie o pápežskej neomylnosti. Bolo to tak neobvyklé učenie, že jedna časť biskupov sa oddelila...

Spoveď

                                                 Spoveď        V katolíckej cirkvi sa spoveď nazýva sviatosťou pokánia a zmierenia (niekedy aj sviatosť obrátenia). V evanjelickej cirkvi nie je sviatosťou, hoci Melanchton v Augsburskom vyznaní ju radí ešte medzi sviatosti ako tretiu sviatosť u evanjelikov. Platí tu Lutherova zásada, že o počte sviatostí nie je treba viesť spory. Evanjelikom u spovede chýba Kristov rozkaz, aby bola považovaná za sviatosť.      V katolíckej cirkvi je táto sviatosť spojená s ušnou spoveďou. Evanjelici povinnú ušnú spoveď nemajú, ale praktizujú všeobecnú spoveď (bez vymenovania hriechov), hoci aj u evanjelikov je možné vyznať dobrovoľne z vnútornej duchovnej potreby svoje hriechy...

11. VZ SLZ v Štuttgarte sa začalo

V nemeckom Štuttgarte sa 20. júla t.r. začalo 11. Valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu. Potrvá do 27. júla. Hlavnou témou je "Chlieb náš každodenný daj nám dnes!". Na zasadnutí je prítomných 418 delegátov zo 145 členských cirkví v 79 krajinách, z toho 50% žien a 20% mladých. Celkovo je prítomných okolo 1000 osôb, okrem delegátov sú tam hostia, poradcovia,pracovníci a záujemci.  ECAV na Slovensku zastupujú štyria delegáti. Záznam z otváracích služieb Božích v Stiftskirche odvysiela v nedeľu 25. júla Dvojka o 8.50 hodine. Podrobné informácie o VZ i správy z každého dňa ,dokonca i živé vysielanie, môžte sledovať v angličtine, nemčine, španielčine...

LC MS sa chce odpútať od ELCA

Ako prívrženci biblicky vernej teológie chce sa Luteránska cirkev Misurskej synody v USA odpútať od liberálnych tendencií Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ameriky. Na generálnej synode LCMS v Houstone v čase od 10. do 17. júla t.r. kritizovali tiež postoj ELCA k praktikujúcej homosexualite. Táto cirkev totiž vlani schválila uznesenie, že takí partneri, ktorí žijú v trvalých homosexuálnych a lesbických pároch, môžu byť pripustení do služby duchovných. V LCMS to vyvolalo znepokojenie, lebo verejnosť v USA môže chápať, že sa to týka všetkých luteránov. 1200 delegátov s voličským hlasom prijali dokumenty, kde kritizujú ELCA závery o homosexualite. Je to v rozpore s Písmom a...

Skúška pevnosti v anglikánskej cirkvi kvôli ordináciam žien za biskupky

Generálna synoda anglikánskej cirkvi v Yorku (Severné Anglicko) 11. júla t.r. schválila uznesenie, ktorým sa uvoľňuje cesta pre ženy byť biskupkami , ale až od roku 2014. Dovtedy uznesenie ešte musia schváliť vo všetkých 44 diecézach. Roku 2012 sa má ratifikovať cirkevný zákon.Na schválenie je potrebný dvojtretinový počet hlasov všetkých troch komôr generálnej synody (biskupov, duchovných a laikov). Očakáva sa, že konzervatívni duchovní i celé cirkevné zbory ako odporcovia ordinácie žien, najmä evanjelikálne orientovaní a z tzv. spoločenstva anglikánsko-katolíckeho vystúpia z cirkvi. Katolícka cirkev už prijala Apoštolskú konštitúciu, kde sa hovorí, že takíto anglikáni môžu v rámci katolíckej cirkvi mať...

Biskupka Mária Jepsen rezignovala z funkcie

65 ročná biskupka Evanjelicko-luteránskej krajinskej cirkvi Severného Polabia z Hamburgu M. Jepsen, ktorú ako vôbec prvú ženu – biskupku zvolili v luteránskej cirkvi vo svete v roku  1992, rezignovala na svoju funkciu biskupky. Pred novinármi svoju rezignáciu odôvodnila stratou dôveryhodnosti. Mnohí v cirkvi ju kritizovali, že mlčala o prípade istého pastora, ktorý pred rokmi sexuálne zneužíval viacerých mladistvých. (www.nordelbien.de)

Kórejský prézes navštívil SELK

Prézes Luteránskej cirkvi Kórey Rev. Hyun- Sub Um v dňoch 16. až 20. júla t.r. navštívil SELK. Obe konfesionálne cirkvi sú členkami ILC. Um sa 18. júla zúčastnil služieb Božích v zbore Betlehem v Hannoveri, ktoré viedol biskup SELK Voigt. Um odovzdal zboru pozdrav. V nasledujúcich dňoch navštívil misijné zariadenia v Bleckmare a v Herrmansburgu. Kórejská cirkev prudko narastá. T.č. počíta okolo 6 tisíc členov v 64 cirkevných zboroch. (www.selk.de)

Matthew C. Harrison – nový prezident LCMS v USA

Mierne konzervatívna konfesionálna Luteránska cirkev Misurskej synody v USD na svojej 64. výročnej synode v Houstone, Texas, zvolila za prezidenta tejto cirkvi doterajšieho riaditeľa Diakonie M.C. Harrisona. Získal 643 hlasov synodálov (54%), kým jeho protikandidát -doterajší prezident G. Kieschnik 577 hlasov.Za prvého zástupcu prezidenta zvolili farára Herberta C. Muellera jr. (www.selk.de)

Diskusia o bohoslužbách

Diskusia o bohoslužbách   Každá diskusia o bohoslužbách je zároveň aj diskusiou minimálne o týchto troch veciach: o identite, o viere a o poslaní cirkvi.   O identite cirkvi   Diskusia o identite cirkvi je to v tom zmysle, že človek i spoločenstvo sa ľahšie identifikuje s určitými vonkajšími znakmi ako so znakmi vnútornými. Samozrejme, každý súdny človek súhlasí s tým, že vnútorná identita je dôležitejšia, hodnotnejšia, zrelšia atď ako len vonkajšia, ale v praxi to vyzerá inak. Vonkajšie znaky sa ľahšie identifikujú aj pre tých, čo sú „vo vnútri“ ako aj pre tých, čo pozerajú „zvonku“. Preto zmena formy...