V Rezne rokuje rímskokatolícka a luteránska medzinárodná komisia o jednote

Minulý piatok 22. okt. t.r. sa v Rezne ,Nemecko, začali rozhovory medzinárodnej rímskokatolíckej a luteránskej teologickej komisie o jednote. Na čele katolíckej delegácie je biskup z Rezna Gerhard Ludwig Mueller, na čele delegácie SLZ emeritný biskup Helsiniek Eero Huovinen. Rokovania potrvajú až do štvrtka 28. okt. Predmetom rokovania je najmä blížiace sa 500. výročie Reformácie v r. 2017. V pondelok účastníkov jednania pozdravil vedúci biskup VELKD, krajinský biskup  Johannes Fridriech z Mníchova, ktorý nabádal účastníkov k pokračovaniu dialógu aj na tejto teoretickej úrovni, lebo podľa neho sú oba druhy ekumény dôležité, t.j. tie na zborových úrovniach aj tie na vysokých úrovniach teoretických...

Vytvorili Reformovanú rozhlasovú radu Karpatského oblúka

V maďarskom stredisku Mályi Mécses vytvorili delegáti reformovaných dištriktov z Karpatského oblúka , reformovaných rozhlasov a zástupcov Emission také teleso, ktorého úlohou bude vypracovanie spoločnej misijnej stratégie rozhlasu pre Karpatský oblúk. Na porade sa zúčastnili delegáti dištriktov ref. cirkvi z Maďarska, Podkarpatska, Slovenska, Sedmohradska a piatich reformovaných rozhlasov. (www.reformata.sk)

V NALC menovali dekanov

V nedávno kreovanej novej Severoamerickej luteránskej cirkvi – NALC  exekutívny výbor tejto cirkvi dal súhlas biskupovi Paulovi Springovi, aby menoval nových dekanov pre cirkev. T.č. bolo menovaných 19 dekanov pre rozličné spolkové štáty USA. Ich práca vo funkciách je prechodná – na jeden rok. Budúci rok bude valné zhromaždenie, kde budú riadne voľby všetkých činovníkov cirkvi. (www.thenalc.org)

Alexander Gross – nový predseda synody DELKU

Od 18. do 20. okt.t.r. sa v Odese konala synoda DELKU – Nemeckej evanjelicko luteránskej cirkvi Ukrajiny. Hlavnou témou synody bolo "Zmierenie". Synoda zvolila nové vedenie synody. Za predsedu bol zvolený farár Alexander Gross, ktorý už 10 rokov pracuje v cirkvi v Odese. Úplne sa zmenilo aj zloženie synody, boli zvolení noví členovia. (www.delku.org.ua)

Otto Schaude je novým biskupom pre diecézu Ural, Sibír a Ďaleký Východ ELKRAS

V sobotu 23. okt. t.r. sa v cirkevnom stredisku v sibírskom meste Omsk konala synoda tejto lokálnej lut. cirkvi ELKRAS. Na nej bol jednomyseľne za nového biskupa tejto diecézy zvolený pedagóg Otto Schaude, 66 ročný pietistický dôchodca z württemberského mesta Reutlingen. Z 23 synodálov pre kandidáta odovzdali hlas 22, jeden sa zdržal hlasovania.  Inštalácia nového biskupa sa vykonala v rámci záverečných služieb Božích synody v nedeľu 24. okt. 2010. Vykonal ju arcibiskup ELKRAS a jeho predchodca v úrade August Kruse. Brat Schaude je ženatý, s manželkou majú štyri dospelé deti a 10 vnukov. Vlani s manželkou dva razy vykonal študijnú...

Biskupská konferencia Nórskej cirkvi má novú predsedkyňu

21. októbra t.r. Biskupská konferencia Nórskej cirkvi zvolila za novú predsedkyňu tohto orgánu Helgu Haugland Byfuglien,biskupku v Borg. Nahradí v tejto funkcii biskupa Olava Skjeveslanda, ktorému služobný post končí koncom okt. t.r. Biskupi pripravili zásady poriadku voľby nového -12. biskupa v Nórskej cirkvi. Kandidačné listiny sa začnú prijímať od 1. jan. 2011. (www.kirken.no)

Štátne vyznamenania trom evanjelikom v MR

Na návrh predsedu vlády MR odovzdal prezident MR v deň národného sviatku MR – 54. výročia revolúcie a boja za slobodu 23. okt. 2010 farárovi a biskupovi Západnej diecézy Evanjelickej cirkvi v MR Jánosovi Itzésovi záslužný rad MR – stredný kríž. Rad mu udelili za opätovné zorganizovanie Západného (Zadunajského) dištriktu – diecézy, za záslužnú a obetavú službu medzi cirkvami, za príkladnú kňazskú a biskupskú prácu. Okrem biskupa Itzésa vyznamenali aj ďalších dvoch evanjelikov – laikov: cirkevného právnika Boleratzky Lóranda a emeritného riaditeľa  Ev. gymnázia na Deákovom námestí v Budapesti Schuleka Mátyasa. (www.evangelikus.hu)

Vianočný spev pre život s donskými kozákmi

Vianočný spev pre život Koncert pre Nadáciu Výskum rakoviny Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica 4. adventná nedeľa 19. 12. 2010, 16.30 h Veľký zbor donských kozákov, dirigent Ivan Šallijev  Hostia: Andrea Čajová – soprán Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, dirigent Adrian Kokoš Program: Svjatyj Bože – Slávnosť hlasov – Večerný zvon – Vianočná koleda Vstupné: od 19.10. do 19. 11. cena 10 EUR / 7 EUR – seniori nad 65 rokov, deti do 12 rokov, ZŤP od 20. 11. do 18. 12. cena 12 EUR / 9 EUR na mieste 15 EUR / 10 EUR Predaj vstupeniek od 19. 10....

Vítame Ich kráľovské výsosti na návšteve v Slovenskej republike

V dňoch 26. až 28. októbra t.r. navštívi JV nórsky kráľ  Harald V. a JV nórska kráľovná Sonja na pozvanie prezidenta SR I. Gašparoviča našu vlasť. Okrem Bratislavy navštívia aj Modru a Banskú Štiavnicu.Pri tejto príležitosti našim čitateľom predstavíme niekoľko ďalších faktov a informácii o kráľovskej rodine, Nórsku a ev. lut. cirkvách. Obaja kráľovskí manželia sa narodili v r. 1937. Haakon je ich druhé dieťa. Podľa zákona platného do r. 1990 nastúpi na trón, lebo dovtedy platilo pravidlo prednosti  podľa meča. Je teda korunným princom. Za manželku si vzal kontroverznú občiansku slobodnú matku dnes 13 ročného syna Magnusa Mette-Marit. Sobášom získala...

11. generálna synoda VELKD

V Hannoveri sa 4. až 6. nov. a 9. novembra 2010  bude konať 11. generálna synoda Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD) . Synodu tvorí 50 členov všetkých členských cirkví. Na programe synody je téma : "Obraz kňaza a jeho vzdelávanie", výročná správa vedúceho biskupa VELKD, správa poverenca Catholica, rokovanie o dvojitom rozpočte pre roky 2011 a 2012, schválenie Agendy pre Tichý týždeň a voľba 1. viceprezidenta. Na synode sa zúčastnia početní zástupcovia ekumény, medzi nimi aj nový generálny prezident SLZ Munib Younan. Synode bude v dňoch 3. a 4. nov. tamže predchádzať stretnutie a rokovanie Konferencie biskupov VELKD. (www.ekd.de)