Autorita cirkví v Nemecku silne poškodená

Posledné udalosti oboch veľkých cirkví v Nemecku intenzívne poškodili imidž cirkví. Tento názor zastáva teológ a autor Uwe Heimowski (Gera) na fóre podnikateľov "made in Sachsen" , ktoré sa konalo 5.- 7. marca t.r. v Burgerstädt pri Saskej Kamenici. Poukázal na prípady podozrenia sexuálneho zneužívania detí v katolíckych zariadeniach a jazdu v opilosti bývalej predsedkyne EKD M. Kässmannovej. "Čo teraz potrebujeme, sú dôveryhodní kresťania," povedal Heimowski. Preto si Kässmannovej odstúpenie zaslúži rešpekt.Ako meradlo pre orientáciu  pre osobný život a ako aj pre spoločenské vzťahy odporúča teológ Desatoro. Kresťania by ich mali vo verejných hodnotových debatách silnejšie prízvukovať. /www.idea.de/

Luteráni z USA a Kanady chcú spolupracovať v oblasti globálnych služieb

Evanjelicko-luteránska cirkev Ameriky (ELCA) a Evanjelicko-luteránska cirkev Kanady (ELCIC) podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci v misii a službe v zahraničí. V rámci novej dohody vyvinula ELCIC nový program pre seba s názvom " ELCIC Global Mission". Od januára t.r. má biskupka ELCIC novú asistentku pre globálnu misiu. Je ňou farárka Carla Blakley. Táto sa zúčastnila úvodnej stáže v centrále ELCA v Chicagu v oddeleni Global Mission. 65 diecéz /synôd/ ELCA má vo svete kontakty s viacej ako 120 luteránskymi cirkvami. ELCIC sa chce zúčastňovať na podujatiach ELCA ohľadne globálnej misie a na stretnutiach programových výborov. ELCA má dnes vyše 250...

Dáni sú obetaví

Prvá nedeľa v marci je v Dánskej ľudovej cirkvi venovaná zborovým zbierkam. Tohto roku to bolo 7. marca. Zbierka sa koná verejne, tohto roku sa jej zúčastnilo až 23 tisíc zberačov,často celé rodiny aj s deťmi. Napriek hospodárskej kríze a častým zbierkam pre postihnutých, sa teraz vyzbieralo rekordných 16 miliónov dánskych korún. Peniaze cez Folkekirkens Noedhjaelp pôjdu pre hladujúcich vo svete. /www.folkekirken.dk/

Pápež navštívi evanjelický kostol v Ríme

V nedeľu 14. marca t.r. navštívi pápež Benedikt XVI. evanjelický kostol Krista Pána v Ríme. V r. 1983 tento chrám navštívil jeho predchodca Ján Pavol II. a predniesol tam kázeň. Benedikt XVI. pozná dobre tento kostol, lebo ako prefekt kongregácie pre náuku viery sa v ňom v r. 1998 zúčastnil dišputy s berlínskym biskupom W. Huberom o ekumenických vzťahoch. Ekumenické služby Božie sa začínajú o 17.30 hodine. Pápež prednesie kázeň na slová Evanjelia Jána 12, 20-26 o pšeničnom zrne, ktoré keď zasejú do pôdy, zomrie, ale prinesie bohatú úrodu. Pastor miestneho zboru Jens-Martin Kruse prednesie druhú kázeň na slová  z výberu...

Vyhlásenie troch historických cirkví v MR k parlamentným voľbám 2010

Maďarská katolícka biskupská konferencia, Maďarská reformovaná cirkev a Maďarská evanjelická cirkev vydali spoločné vyhlásenie k parlamentným voľbám v Madarsku, ktoré sa budú konať 11. apríla. Vo vyhlásení sa hovorí:" Voláme k účasti na voľbách každého človeka dobrej vôle. Ak vážne berieme našu zodpovednosť ako občania, raz za štyri roky je nielen možnosť, ale aj povinnosť,aby sme naším rozhodnutím uvedomele ovplyvnili života v našej vlasti, možnosti šťastia denného života. V súčasnej znepokojujúcej spoločenskej a hospodárskej situácii považujeme za osobitne dôležité, aby sme rozhodovali s poznaním vytýčených cieľov kandidátov. Odporúčame,aby sme v programoch rozličných strán a kandidátov hľadali tie prvky, ktoré pomáhajú zjednocovať základné sily spoločnosti – život...

Stretnutie spevokolov ev. gymnázií v Maďarsku

Hostiteľom spevokolov evanjelických gymnázií z celého Maďarska bolo v dňoch 5.-7.marca t.r. Evanjelické gymnázium Daniela Berzsényiho v Šoproni. Zišlo sa na ňom okolo 250 mladých spevákov. Mladí predviedli svoj repertoár na koncertoch v aule lýcea. V nedeľu predpoludním v kostole boli služby Božie, čo bolo aj záverom tohto stretnutia. Spievali a lekcie z Písma čítali členovia spevokolov. Kázeň predniesol vedúci biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku János Itzés. Liturgoval farár Hegedues Attila, riaditeľ lýcea. /www.evangelikus.hu/

43. Ako treba študovať Písmo

 43. Ako treba študovať Písmo Najvyšším umením teológie je dokázať rozpoznať Krista. Na tomto bode nech sa študent nehanbí učiť od učiteľa a učiteľ od študenta. Pretože ak budem ja priateľský a plný pochopenia voči môjmu priateľovi, o čo viac Kristus voči mne. Keď ma diabol vedie ku zákonu, vtedy som zatratený. Keď ma ale Kristus odvádza od zákona a privádza k evanjeliu a zasľúbeniam Božím som slobodný a spravodlivý. Walch XX, No. 5, s. 5n.  

Výročná kňazská správa za r.2O09

                                                    Výročná kňazská správa za rok 2009       o živote a činnosti  CZ ECAV so sídlom v Sobotišti, prednesená na  výročnom celozborovom konvente  dňa 7. 2 .2O1O     zborovým farárom  Ľubomírom Batkom, v rámci hlavných SLB v nedeľu po Deviatniku.   2 Kor 8,7 -8:“ A vy – ako sa rozhojňujete vo všetkom: vo viere a v reči, v známosti a všetkom snažení aj v láske, ktorú sme vzbudili vo vás, tak sa rozhojnite aj v...

42. Nevďačnosť sveta

 42. Nevďačnosť sveta Vtedy keď Boh dá svojho Syna pre sluhu a sluha je nevďačný, a dokonca chce zabiť Otca i Syna, ktorý ho vykúpil, nie to nevďačnosť, ktorá si právom zaslúži Turkov, mor a podobné?  Walch XX, No. 18. s. 19