Stanovisko k plánovanej stavbe megakasína v Bratislave

Bratislavský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava odmietajú stavbu megakasína v Bratislave. Sme presvedčení, že podporovanie hazardu nebezpečne ohrozuje mravnú a duchovnú úroveň ľudí a vedie k deštrukcii osobnosti. Je krátkozraké hľadieť len na údajné momentálne výhody, treba si uvedomiť zhubné ciele, ku ktorým by toto zariadenie nevyhnutne viedlo. Preto protestujeme proti plánovanému vybudovaniu megakasína v Bratislave. Boris Mišina, senior Bratislavského seinorátu, Martin Šefranko poverený predsedajúci farár cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava

Osobitný konvent misijnej provincie v Goeteborgu

16. januára t.r. sa v aule Toleradskej školy v Goeteborgu konal osobitný konvent Misijnej provincie. Na programe bola voľba biskupa pre Fínsko a ordinácia dvoch novokňazov. Fínsky Lutherov spolok si želal mať biskupa pre Misijnú provinciu Fínska. Z troch kandidátov koinonia Lutherovho spolku nominovala ThDr. Matti Väisänena ,ktorého aj konvent zvolil. Má 75 rokov, ordináciu prijal za kňaza vo Fínskej ev.lut. cirkvi a 29 rokov bol generálnym tajomníkom Ľudovej misie. Po penzionovaní napísal viacero kníh o krste. Diplomovú prácu na Helsinskej univerzite obhájil v r. 2008.Nejaký čas bol prepoštom v Lutherovom spolku a zodpovedal za dozor. K úloham biskupa bude patriť...

Kukláči vtrhli na služby Božie v Kaluge,Rusko

V nedeľu 28. februára t.r. sa v meste  Kaluga v nedávno vysvätenom dome predpoludním konali pravidelné luteránske  služby Božie .Konala sa ordinácia pastora Dmitrija Jurjeviča Martyšenka. Ordinoval titulárny arcibiskup ELCR Jozef Baron za asistencie farára cirkevného zboru ELC AV v Rusku v Povlovom Posade Olega Igoroviča Kniazeva. Bohoslužba bola narušená vtrhnutím 11 samopalmi ozbrojenými príslušníkmi miestnej polície. Na otázku, čo tu robia, jeden z nich odvetil, že "dostali signál, že sa tu schádzajú teroristi a rozdáva sa tu teroristická literatúra". Vysvetlenie, že Biblia a knihy AV nie sú teroristickou literatúrou , políciu nepresvedčili. Kňazi pokračovali ďalej v bohoslužbe. Potom prišli ešte ´Další...

Autorita cirkví v Nemecku silne poškodená

Posledné udalosti oboch veľkých cirkví v Nemecku intenzívne poškodili imidž cirkví. Tento názor zastáva teológ a autor Uwe Heimowski (Gera) na fóre podnikateľov "made in Sachsen" , ktoré sa konalo 5.- 7. marca t.r. v Burgerstädt pri Saskej Kamenici. Poukázal na prípady podozrenia sexuálneho zneužívania detí v katolíckych zariadeniach a jazdu v opilosti bývalej predsedkyne EKD M. Kässmannovej. "Čo teraz potrebujeme, sú dôveryhodní kresťania," povedal Heimowski. Preto si Kässmannovej odstúpenie zaslúži rešpekt.Ako meradlo pre orientáciu  pre osobný život a ako aj pre spoločenské vzťahy odporúča teológ Desatoro. Kresťania by ich mali vo verejných hodnotových debatách silnejšie prízvukovať. /www.idea.de/

Luteráni z USA a Kanady chcú spolupracovať v oblasti globálnych služieb

Evanjelicko-luteránska cirkev Ameriky (ELCA) a Evanjelicko-luteránska cirkev Kanady (ELCIC) podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci v misii a službe v zahraničí. V rámci novej dohody vyvinula ELCIC nový program pre seba s názvom " ELCIC Global Mission". Od januára t.r. má biskupka ELCIC novú asistentku pre globálnu misiu. Je ňou farárka Carla Blakley. Táto sa zúčastnila úvodnej stáže v centrále ELCA v Chicagu v oddeleni Global Mission. 65 diecéz /synôd/ ELCA má vo svete kontakty s viacej ako 120 luteránskymi cirkvami. ELCIC sa chce zúčastňovať na podujatiach ELCA ohľadne globálnej misie a na stretnutiach programových výborov. ELCA má dnes vyše 250...

Dáni sú obetaví

Prvá nedeľa v marci je v Dánskej ľudovej cirkvi venovaná zborovým zbierkam. Tohto roku to bolo 7. marca. Zbierka sa koná verejne, tohto roku sa jej zúčastnilo až 23 tisíc zberačov,často celé rodiny aj s deťmi. Napriek hospodárskej kríze a častým zbierkam pre postihnutých, sa teraz vyzbieralo rekordných 16 miliónov dánskych korún. Peniaze cez Folkekirkens Noedhjaelp pôjdu pre hladujúcich vo svete. /www.folkekirken.dk/

Pápež navštívi evanjelický kostol v Ríme

V nedeľu 14. marca t.r. navštívi pápež Benedikt XVI. evanjelický kostol Krista Pána v Ríme. V r. 1983 tento chrám navštívil jeho predchodca Ján Pavol II. a predniesol tam kázeň. Benedikt XVI. pozná dobre tento kostol, lebo ako prefekt kongregácie pre náuku viery sa v ňom v r. 1998 zúčastnil dišputy s berlínskym biskupom W. Huberom o ekumenických vzťahoch. Ekumenické služby Božie sa začínajú o 17.30 hodine. Pápež prednesie kázeň na slová Evanjelia Jána 12, 20-26 o pšeničnom zrne, ktoré keď zasejú do pôdy, zomrie, ale prinesie bohatú úrodu. Pastor miestneho zboru Jens-Martin Kruse prednesie druhú kázeň na slová  z výberu...

Vyhlásenie troch historických cirkví v MR k parlamentným voľbám 2010

Maďarská katolícka biskupská konferencia, Maďarská reformovaná cirkev a Maďarská evanjelická cirkev vydali spoločné vyhlásenie k parlamentným voľbám v Madarsku, ktoré sa budú konať 11. apríla. Vo vyhlásení sa hovorí:" Voláme k účasti na voľbách každého človeka dobrej vôle. Ak vážne berieme našu zodpovednosť ako občania, raz za štyri roky je nielen možnosť, ale aj povinnosť,aby sme naším rozhodnutím uvedomele ovplyvnili života v našej vlasti, možnosti šťastia denného života. V súčasnej znepokojujúcej spoločenskej a hospodárskej situácii považujeme za osobitne dôležité, aby sme rozhodovali s poznaním vytýčených cieľov kandidátov. Odporúčame,aby sme v programoch rozličných strán a kandidátov hľadali tie prvky, ktoré pomáhajú zjednocovať základné sily spoločnosti – život...

Stretnutie spevokolov ev. gymnázií v Maďarsku

Hostiteľom spevokolov evanjelických gymnázií z celého Maďarska bolo v dňoch 5.-7.marca t.r. Evanjelické gymnázium Daniela Berzsényiho v Šoproni. Zišlo sa na ňom okolo 250 mladých spevákov. Mladí predviedli svoj repertoár na koncertoch v aule lýcea. V nedeľu predpoludním v kostole boli služby Božie, čo bolo aj záverom tohto stretnutia. Spievali a lekcie z Písma čítali členovia spevokolov. Kázeň predniesol vedúci biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku János Itzés. Liturgoval farár Hegedues Attila, riaditeľ lýcea. /www.evangelikus.hu/

43. Ako treba študovať Písmo

 43. Ako treba študovať Písmo Najvyšším umením teológie je dokázať rozpoznať Krista. Na tomto bode nech sa študent nehanbí učiť od učiteľa a učiteľ od študenta. Pretože ak budem ja priateľský a plný pochopenia voči môjmu priateľovi, o čo viac Kristus voči mne. Keď ma diabol vedie ku zákonu, vtedy som zatratený. Keď ma ale Kristus odvádza od zákona a privádza k evanjeliu a zasľúbeniam Božím som slobodný a spravodlivý. Walch XX, No. 5, s. 5n.