Radosť z posolstva Veľkého piatku

Radosť z posolstva Veľkého piatku Mt 27, 33 – 46: “ A keď došli na miesto, menované Golgota, to je Lebečné miesto, (34) dali Mu piť vína zmiešaného zo žlčou; ale keď ochutnal, nechcel piť. (35) Keď Ho ukrižovali, losovaním si podelili Jeho rúcho, aby sa naplnilo, čo povedal prorok: Podelili si moje rúcho a o môj odev losovali. (36) Potom si sadli a strážili Ho tam. (37) Nad hlavu vyložili Mu nápis viny: Toto je Ježiš, kráľ židovský. (38) Spolu s Ním boli ukrižovaní dvaja lotri, jeden sprava, hruhý zľava. (39) A tí, čo chodili tade, rúhali sa Mu,...

Vezmite, jedzte!

Vezmite, jedzte! Vo večer bôľu, keď tíško sadli k stolu. dvanásť ich bolo – dvanásť, Trinásty zdal sa spomedzi nich narásť v očiach so smútkom osiralých, vzal chlieb a dával… a vzal i kalich a žehnal: – pite z neho všetci… na odpustenie hriechov… na moju pamiatku… Amen / M.R. – Kríž a kalich/ Mt 26, 31- 33 (35 b): “Vtedy im riekol Ježiš: Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané: Budem biť pastiera, a rozpŕchnu sa ovce stáda, (32) ale po svojim vzkriesení predídem vás do Galiley. (33) Odpovedal Mu Peter: Ak sa všetci pohoršia...

Nebeská hostina na zemi

Nebeská hostina na zemi 1 Kor 10, 16- 17: “Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho? (17) Keďže je jeden chlieb, jedno telo sme, čo aj mnohí, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe”. Amen Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Od Ježiša Krista sme dostali významný dar: ponuku Božej milosti v Jeho svätej Večeri. Skôr, ako si hodnotu Pánovho daru a pozvania sprítomníme, spomeniem aj iný dar, ktorý sme prijali od našich nábožensky starších bratov, ľudu SZ. V úvodnom čítaní sme počuli Boží...

Jarný festival EA v Nemecku

Na Veľkonočný pondelok 1. apríla t.r. sa v severohessenskom meste Willingen začal festival angažovaných členov krajinských ev. cirkví a slobodných cirkví s mottom „Gemein.de sein.“ Ide o slovnú hračku s dvoma významami: byť spolu a byť zborom. Na podujatí je prítomných do 3 tisíc osôb. Na šesťdňovom jarnom festivale je na programe do 580 podujatí. V širokom spektre sú pobožnosti, biblická práca, prednášky a semináre, ale aj muzikály, koncerty a kabaret,plávanie a beh. Priemerný vek účastníkov je 35 rokov. Festival sa koná v poradí už po pätnásty raz. Nositeľom akcie je Nemecká evanjelická aliancia. Na festivale pomáha do 400 dobrovoľníkov....

Najväčší piatok evanjelikov

V najnovšiom dvojčísle evanjelického periodika asi úradoval novinársky škriatok. Až na dvoch miestach sa dočítame o tom, že najväčším sviatkom evanjelikov je Veľký piatok. Správna verzia textu znie: (nie len) pre evanjelikov je Veľký piatok najväčším piatkom. Už sme si pomaly zvykli, že túto vetu rok čo rok opakujú v celoplošných médiach. Nasvedčujú tomu i otázky redaktora gen. biskupovi prvej reportáže v piatkovom rádiožurnále o 7.00. Biskup sa snaží uviesť veci na pravú mieru: Veľký piatok je jedna strana tej istej mince – toho istého sviatku – Veľkej noci a nemožno ho oddelovať od Veľkonočnej nedele. Toto neexistujúce delenie na...

Aktualizácia uznesenia k Veľk. pondelku

Protokol zasedání dekanské Roku 1845 dne 17.septembra, držáno bylo v príbytku farském slavné cirkvy Evanjelické Hlubocké, Dekanátské zasednutí slavné ochozi Skalické – pod predsedníctvem dvojctihodného p. J.M.Hurbana… Učitelia: Vlančík, Senica O.Vacua, Holič, Daniel Mandelík, Hlboké Bohumil Langhofer a Augusta Henricy , Skalica, S.Jurkovič, Sobotište – pedagodický úvod – návrh narozvrh látky a rozsah vyučovania v trojročnej škole -plány.. uznesenie – pečať dekanátu. VII. Ponevadž se od všech horlivých a svedomitých mužú na všechstranách SPOLKY MÍRNOSTI A STRÍZLIVOSTI zakládají, p.dekan horlive vyslovil, že pálenka jest záhuba a otrava pro náš lid, vyhlásil potrebu , aby se neštastný tento nápoj vykoreniti mohl,...