Bieda…

…na bohoslužbách u sv. Jána v Goettingene. Bohoslužby k výstave Ernsta Barlacha a Käthe Kollwitz. Wir sind Bettler, Lutherov výrok ako motto bohoslužieb. Sme žobráci. A ľudská bieda je dobrá téma na bohoslužby. Diakonická. Ale výklad k výstave namiesto čítania z Písma? A výklad o soche namiesto kázne? A potom len krátke čítanie z evanjelia? Mám rád kreativitu v liturgii, nápaditosť v stvárnení bohoslužobného zhromaždenia (kto ma pozná, vie o čom hovorím). Ale musí to byť kreativita dobrej zvesti. Ktorá nielen opisuje (ľudskú biedu, hriech, pád, skazenosť) ale aj zvestuje (o Božej milosti, o Kristovom diele, o pôsobení Ducha Svätého...

Evanjelický Spevník v Audio verzii

Myšlienka, motivácia a vízia projektu Evanjelický Spevník v Audio verzii Častým problémom v cirkevných zboroch ev.a.v je absencia kantora – služobníka, ktorý dokáže kvalitným hudobným doprovodom poslúžiť hrou na organ, alebo klávesový nástroj. Preto máme víziu vytvoriť podklady pre pomôcku, resp. náhradnú núdzovú variantu – CD-čka s nahratým organovým, resp klávesovým doprovodom, vo verzii bez spevu i so spevom. Prvé ukážky je možné nájsť na adrese audio.evav.cz v kategórii Evanjelický Spevník. V ďalších fázach projektu zverejníme informácie k dostupnosti nahrávok v plnej kvalite aj dĺžke. Aktuálne: Možnosť zapojiť sa do projektu aj na diaľku !!! Viete pripojiť klávesy k PC cez MIDI výstup? Ak áno,...

Diskusia o bohoslužbách

Diskusia o bohoslužbách   Každá diskusia o bohoslužbách je zároveň aj diskusiou minimálne o týchto troch veciach: o identite, o viere a o poslaní cirkvi.   O identite cirkvi   Diskusia o identite cirkvi je to v tom zmysle, že človek i spoločenstvo sa ľahšie identifikuje s určitými vonkajšími znakmi ako so znakmi vnútornými. Samozrejme, každý súdny človek súhlasí s tým, že vnútorná identita je dôležitejšia, hodnotnejšia, zrelšia atď ako len vonkajšia, ale v praxi to vyzerá inak. Vonkajšie znaky sa ľahšie identifikujú aj pre tých, čo sú „vo vnútri“ ako aj pre tých, čo pozerajú „zvonku“. Preto zmena formy...

Zvestná liturgia

Dnes pri rannej modlitbe ma to opäť raz príjemne zaskočilo: Zvesť liturgie sa spojila so zvesťou slova. Výsledok: služba Božia a srdce obetujúce chválu. Zvesť liturgie. Väčšinou sa v našej cirkvi o zvesti slova Božieho, čiže o kázni. Niekedy sa ešte spomenie zvestný charakter Večere Pánovej, pri ktorej sa nám zvestuje čisté evanjelium v tých prostých slovách o novej a večnej zmluve, slovách „za vás sa vydáva“ a „za vás sa vylieva na odpustenie hriechov“. Ale zvesť liturgie? Môže byť liturgia zvestná? Musí. Liturgia, ktorá nenesie zvesť, sú iba prázdne slová, melódie, úkony. Kázeň je jedným z dvoch vrcholov SB,...

Milosť Božia sa dotýka všetkých oblastí života

V poslednom čase sa pri rannej a večernej modlitbe v myšlienkach pristavím pri speve Kyrie. V liturgii hodín (a podľa skripta Liturgika od prof. Fila pôvodne aj pri nedeľných bohoslužbách) je tento spev umiestnený nie na začiatku ale v druhej polovici bohoslužobného diania. Nasleduje po čítaní z Písma a evanjeliovom chválospeve (Benedictus, Magnificat). Akoby spolu s Modlitbou Pánovou otváral dvere konkrétnym prosbám veriacich, keď v ňom prosíme Pane, zmiluj sa! Kriste zmiluj sa! Pane, zmiluj sa! Allgemeines Evangelisches Gebetbuch (Hamburg: Furche Verlag, 1965, 141) hovorí, že ide o responzórium nedochovanej dlhšej príhovornej modlitby (litánie). Tomu prisviedča aj skutočnosť, že doteraz...

Tematické služby Božie, misijná šanca

Moderné, multigeneračné služby Božie sa možno stanú realitou v Bratislave. Majú spojiť kresťanov každého veku s cieľom misijne získavať mestských ľudí. Pred necelým rokom sa spoločenstvá dorastu, mládeže, rodín a seniorov z biblických hodín vyslovili za pravidelné organizovanie moderných služieb Božích, ktoré by viac zodpovedali potrebám súčasných Bratislavčanov. Dlhodobý úbytok pravidelných návštevníkov nedeľných služieb Božích v zbore Bratislava-mesto si vyžiadal pozornosť predstavených zboru a dali šancu tejto iniciatíve, ktorá dostala meno "Tematické služby Božie". V "skúšobnej prevádzke" sa konajú zatiaľ raz do mesiaca v nedeľu o 9,30, ale snahou organizátorov je, aby časom bývali každú nedeľu ráno. Keďže sa v...