Stretnutia veriacich v cz ECAV Sv. Jur -advent, Vianoce, Silvester, Nový rok,..

Srdečne Vás pozývame na naše strtetnutia do cz ECAV Svätý Jur takto: 11. dec. -utorok a 14. dec. piatok – adventná večiereň o 17.00 hodine 3. adv. nedeľa 16. dec. : -9,30 hl. SB o 9,30 hod.; 15.00 hod. nešpory 18. dec. -utorok a 21. dec. piatok -adv. večiereň o 17.00 hodine; 4. adv. nedeľa 23. dec. : hl. SB o 9,30 hod. ; 15.00 hod. – nešpory; 24. dec. Štedrý večer – SB o 16.00 hodine; 25. dec. 1.sl. vianočná : sl. SB o 9,30 hod.; 15.00 hod. vianočný večierok; 26.dec. 2. sl. vianočná: SB s VP o 9,30...

Vyšlo slnko spásy

                                                        Vyšlo slnko spásy S Tebou, Pane Ježiši, Pastieru náš drahý, chceme kráčať, posvätiac Tebe srdca snahy. S Tebou… lebo vieme keď pôjdeš nám po boku, nemáme sa čoho báť v tomto novom roku!  Amen   Lk 1, 76-79:     “A ty, dieťaťko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si Mu pripravoval cestu. (77) a učil Jeho ľud známosti spasenia, totiž, že náš Boh odpustí hriechy (78) zo...

Zlatica Oravcová: Nový rok

 Zlatica Oravcová: Nový rok                                             Všetko sa mení, Ty si stály –             Náš Vodca večný – Boh a Pán!             Len Ty si v pravde neskonalý,             Milosťou svojou si nás chráň!             Veď s Tebou iba pravá cesta –              Do srdca daj nám lásku, cnosť,            ...

Služby Božie v TV na prelome rokov

Pre záujemcov o televízne služby Božie na prelomew rokov 2011/12 uvádzame: Starý rok: Das Erste -ARD – o 16.00 hod. ekumenická pobožnosť na záver roka Nový rok : ZDF – o 10.15 hod. prenos ev. SB  z chrámu Panny Márie v Drážďanoch. Káže predseda Rady EKD N. Schneider. Služby Božie sú obohatené početnými výstupeniami zborov a hud. súborov. ČT 2: o 18.00 hod.: Ekumenická duchovná novoročná slávnosť

Na prelome rokov 2011/12

Odbíjajú posledné hodiny starého roku 2011. Budeme sa zamýšľať, aký to bol rok? Určite bol pestrý.Pre jedných priniesol radosť, pohodu, zdravie, prosperitu, pre iných naopak: choroby, nepokoj v rodine, stratu zamestnania, stratu blízkeho z rodiny či priateľa, … Čo po nás trvalé ostane ?Čo dobrého sme vykonali my osobne?   Zlepšila sa klíma v rodine, zbore, obci,meste? Zintenzívnil sa náš duchovný život, naša viera a dôvera v Boha? Toto sú všetko otázky, na ktoré si v meditácii a v súkromí môžeme spytovať svedomie a odpovedať na ne úprimne. S veľkým pokáním treba nám vyznať pochybenia, omyly, zlé činy, úmysly či myšlienky....

Čo sa strachujete?!

                                                         Čo sa strachujete ?! Mt 8, 23-27: “Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci. (24) A hľa, veliká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď a On spal.  (25) I pristúpili,  zobudili Ho a povedali: Zachráň nás, Pane, hynieme! (26) Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie. (27) A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že ho...

Cesta, pravda i život

                                                                    Cesta,  pravda i  život V mene Tvojom, Synu Boží v tomto našom milom chráme dnes rok nový otvárame. Ó, praj, nech ľud nádej zloží v Tvoju lásku, v milosť Tvoju – dôjsť k radosti, dôjsť k pokoju… Posilni nás, žehnaj slovom a veď k šťastiu v roku novom! Amen.(MR)   J 14, 1- 6:  “Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo Mňa! (2)V dome...

Kázání k počátku roku

První čtení: Jan 15,18 – 22: „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenávidě dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal. Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro...

Na rozhraní rokov

Modlitba: "Ďakujeme Pane a Bože náš, za všetky dobrodenia a pomoc v minulom roku. Prosíme,odpusť nám naše viny, hriechy a nedostatky, a to tak voči Tebe, ako aj voči našim blížnym. Prosíme, požehnaj a veď nás aj v novom roku 2011. Tvoj Svätý Duch nech nás osvecuje ,posväcuje a v pravej viere zachováva. Nech je zvelebené Tvoje sväté meno,Trojjediný Bože, Otec ,Syn i Duch svätý na veky požehnaný .Amen." Prosím,prečítaj si žalm 8. Požehnaný a milostiplný nový rok 2011 všetkým návštevníkom stránky evanjelik praje redakcia.