Modlili sa za prezidentku

Modlili sa za novú prezidentku Pri príležitosti inaugurácie prezidentky Slovenskej republiky sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutočnilo slávnostné Te Deum. 15. júna 2019 sa na ekumenickej bohoslužbe slova modlili za Zuzanu Čaputovú aj predstavitelia Evanjelickej cirkvi na Slovensku. Po prezidentských fanfárach znelo katedrálou Jubilate Deo v podaní Katedrálneho zboru sv. Martina, pod vedením dirigenta Jána Miškoviča. Na organe počas celej bohoslužby hral Marek Štrbák.Modlitbu za prezidentku predniesol bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák. Biskup reformovanej kresťanskej cirkvi László Fazekas predniesol čítanie z Prvej knihy kráľov, tretej kapitoly. Pravoslávny biskup metropolita Rastislav predniesol po responzóriovom žalme a Alelujovom speve čítanie...

Synoda ECAV 2019

Synoda 2019 sa blíži Synoda je zákonodarným a najvyšším orgánom ECAV na Slovensku a zasadá minimálne raz ročne. Tento rok sa synodáli stretnú v Prešove od 21.6.- 22.6.2019. Synodu tvorí predsedníctvo cirkvi (generálny biskup a generálny dozorca), členovia predsedníctiev dištriktov, členovia predsedníctiev seniorátov, generálny právny zástupca, zástupca Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a delegáti seniorátov: každý seniorát volí dvoch delegátov (jedného ordinovaného a jedného neordinovaného) Synoda si zo svojich členov volí štvorčlenné predsedníctvo: predsedu a podpredsedu za ordinovaných, predsedu a podpredsedu za neordinovaných, pričom musia byť rovnako zastúpené oba dištrikty. Synoda podľa cirkevnej ústavy prijíma zásadné opatrenia na zabezpečenie duchovného a mravno-náboženského života...

O krásnej Zuzane a dvoch zvrhlíkoch

  O krásnej a ctnej Zuzane a dvoch zvrhlíkoch       Nasledovný príbeh je vzatý z Biblie, z apokryfickej (deuterokanonickej) knihy: Prídavky ku knihe Daniel ( 1- 44). Obsah príbehu je nasledovný: Veľmi peknú a v bázni pred Bohom žijúcu Zuzanu, manželku Jójakima v Babylone sledovali deň čo deň dvaja starší z ľudu, sudcovia, pri jej prechádzakach so slúžkami v záhrade. Skrytý medzi stromami a kríkami, žiadostivo ju sledovali a “zahoreli k nej vášňou”. Napokon sa dohovorili, že sa k nej musia dostať, keď bude sama. V jeden horúci deň poslala slúžky, aby jej priniesli olej a voňavú masť...

Ako sme začínali s obnovou

Ako sme začínali v službe obnovy a jednoty pred 18 rokmi Synoda: Bratislava 21.- 23. júna 2001  /Druhá časť správy predsedníctva cirkvi – Ing.J.Holčíka, CSc./ 4. Analýza a hodnotenie niektorých vnútrocirkevných problémov 4.1. Ústredie Evanjelickej Diakonie    “Osobitne je mi ľúto, že personálne problémy s vedením ED ECAV pretrvávajú tak dlho a sú z vonkajších pohľadov, podotýkam neinformovanej verejnosti, neriešené. Opak je však pravdou.          Generálne presbyterstvo trpezlivo viac ako rok sa zaoberá problémami ústredia ED ECAV. Spočiatku to boli problémy s definovaním štatútu ED ECAV, určením a vymenovaním riaditeľa a duchovného správcu ED ECAV. Zdalo sa,...

Konferencia cirkevných archivárov v Ostrihome

Konferencia cirkevných archivárov Dňa 9. mája sa v maďarskom meste Ostrihom uskutočnila konferencia cirkevných archivárov. Konferenciu usporiadala Spoločnosť cirkevných archivárov v Maďarsku (Magyarországi Egyházi Levéltáro-sok Egyesülete), ktorá sa už od roku 1993 snaží o vytvorenie efektívnej ľudskej a profesionálnej komunikácie medzi cirkevnými ar- chívmi v Maďarsku na ekumenickom základe. Cirkevní archivári združení v tejto spo- ločnosti sa na pravidelných stretnutiach nielen spoločne radia o riešení každoden- ných problémov, ktoré prináša profesia archivára, ale vzájomne spolupracujú aj pri digitalizácii archívneho dedičstva. (http://matricula.hu, http://arca.melte.hu)  Hlavným cieľom konferencie bolo tento- krát nadviazať vzťahy s cirkevnými archívmi na Slovensku, keďže naše národy zdieľajú spo-...

ECAV má nového riaditeľa GBÚ

Generálny biskupský úrad vedie JUDr. Igor Bartho Generálne predsedníctvo zvolilo za nového riaidteľa generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku, JUDr. Igora Bartho. Úrad prevzal 16.4.2019. Narodil sa v Hnúšti, je ženatý a má 3 deti. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1994 pracoval pre Ministerstvo zahraničných vecí SR. Od novembra 2013 do januára 2019 bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Austrálii, na Novom Zélande a v Papue Novej Guiney so sídlom v Canberre.  Riaditeľ je výkonným pracovníkom ústredných orgánov ECAV na Slovensku, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje metodická a koordinačná činnosť na nižších cirkevných organizačných jednotkách. Jeho činnosť je...