Konfirmácia

Konfirmačné oslovenie Lk 11, 24-28: „Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok. A keď nenájde, povie si: vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. (25) A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. (26) Vtedy ide a pojme so sebou iných sedem duchov, horších od seba, a vojdúc, prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé. (27) Keď to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala Mu: Blahoslavený život, čo ťa nosil, a prsia , ktoré si požíval! (28) On však riekol: Omnoho blahoslavenejší sú...

Svätý Pastier

Svätý Pastier Žd 13, 20-21: “Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, (21) nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen”. Haleluja Bratia a sestry v Kristu, Pánovi! Na trhu práce v našej krajine panuje zvláštna situácia. Na úradoch práce je evidovaných vyše 13% nezmestnaných. Ak sa však stane, že nejaká zahraničná, alebo domáca firma otvára nejakú výrobu, alebo prevádzku, zrazu zisťuje, že: “niet ľudí”. Totiž, že niet kvalifikovaných...

Zdroj novej sily

Zdroj novej sily Iz 40, 26- 31: “ Zdvihnite vozvýš svoje oči a viďte, kto to stvoril! Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom; pred Premocným a Presilným nechýba ani jeden. (27) Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael: skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu? (28) Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neustáva a neumdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť.(29) Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. (30) Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa potkýnajú a klesajú. (31) Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu,...

Poznanie a prijatie Vzkrieseného vo sviatosti

Poznanie a priatie Vzkrieseného vo sviatosti Sk 10, 24, 34-43: “Nato Peter otvoril ústa a hovoril: Vpravde, teraz poznávam, že Boh nie je prijímačom osôb, (35) ale že Mu je príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa Ho bojí a koná spravodlivo. (36) To slovo, ktoré poslal synom izraelským, keď dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista, – a On je Pánom všetkých, – (37) vy znáte, totiž, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galiley, po krste, ktorý hlásal Ján; (38) ako Boh Duchom svätým, a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil, a uzdravoval všetkých diablom posadlých, pretože...

Zmŕtvychvstanie

Zmŕtvychvstanie Jasaj, duša, radosť svitá! Za moc mnohú – sláva Bohu po oblohu! Tajnosť hrobu odkrytá – nám k osohu! Sláva Bohu! Amen (M.R.) Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v Kristu Pánu! Refrén hymny kresťanských veľkonočných sviatkov napísal apoštol Pavel v prvom liste korintským nasledovne: ”Pohltená je smrť vo víťazstve. Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj?” ( 1 K 15, 54-55) V rozličných obmenách znie tento refrén v mnohých veľkonočných piesňach a choráloch na celom svete. Napriek tomu sa nám možno zdajú tieot slová príliš trúfalé. Možno až prehnané a neskromné, keď spievame...

Zelený strom Veľkého piatku

Zelený strom Veľkého piatku Lk 23, 27 – 28, 31-32: “Nasledoval Ho veľký zástup ľudu a žien, ktoré žialili nad Ním a oplakávali Ho. (28) Ale Ježiš obrátil sa k nim a povedal: Dcéry jeruzalemské, nenariekajte nado mnou. Ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami. (31) Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? (32) A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s Ním”. Amen Bohumilí kresťania! Ukrižovanie Pána Ježiša Krista, ktoré si dnes v deň Veľkého piatku pripomíname, chápu niektorí ako justičnú vraždu, iní ako dôsledok židovskej nenávisti, alebo komplot...

Vstúp do oblaku svedkov

Vstúp do oblaku svedkov Žid 12, 1-3: “Preto aj my, keďže toľký oblak svedkov máme okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko obkľučuje, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. (2) Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, ktorá Ho čakala, pretrpel kríž; pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. (3) Myslite na Toho, ktorý zniesol taký odpor hriešnikov proti sebe, aby ste neustávali a neklesali na mysli,” Amen Milí bratia a sestry v Pánovi! Pašiové udalosti ktoré sme v dnešnú Kvetnú nedeľu opäť vypočuli,...

Ježiš Veľkňaz

Ježiš Veľkňaz Žid 13, 12- 14: “Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud vlastnou krvou, trpel za bránou. (13) Vyjdime teda k Nemu von za ohradu, znášajúc Jeho hanenie. (14) Lebo nemáme tu trvalého miesta, ale hľadáme ono budúce”. Amen Bratia a sestry v Kristu, Pánovi! Keď sa predstavitelia Francúzka a Anglicka v r.1938 vrátili z rokovaní v Mníchove, kde obetovali Hitlerovi Sudety, vyhlásili: Priniesli sme vám mier. V skutočnosti sa touto zradou vojnové plány Hitlera posilnili. Keď si Molotov s Ribentropom, ministri zahraničia Sovietskeho zväzu a Nemecka pripili šampanským vo Veľkom moskovskom divadle na mier a spoluprácu v Európe, v...

Znamenia a ich zvesť

Znamenia a ich zvesť Ján 6, 1 – 15: “ Potom odišiel Ježiš na druhú stranu galilejského mora Tiberiadského (2) a nasledoval Ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. (3) Ježiš vystúpil na vrch a tam sa posadil so svojimi učeníkmi. (4) A blízko bola Veľká noc, slávnosť židovská. (5) Keď teda Ježiš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k Nemu, riekol Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? (6) Ale to povedal len preto, aby ho skúšal; lebo sám vedel, čo urobí. (7) Odpovedal Mu Filip: Za dvesto denárov chleba im nestačí, aby...

Ako vidíš svoju cestu?

Ako vidíš svoju cestu? 1 Kr 19, 1-8, 11-15,18: “ Acháb rozpovedal Ízebele všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pobil mečom všetkých prorokov. (2) Ízebel poslala k Eliášovi posla s odkazom: Nech mi hocičo urobia bohovia a nech čokoľvek ešte pridajú, ak zajtra o takomto čase neučiním tvoj život podobným životu hociktorého z nich. (3) Naľakal sa teda, pobral sa a odišiel k vôli svojmu životu. Keď prišiel do Beér -Šeby v Júdsku, zanechal tam sluhu. (4) Sám však odišiel na púšť na deň cesty. Keď došiel, sadol si pod kručinový ker a žiadal si smrť slovami: Dosť už;...