Ekumenické reformačné bohoslužby v Budapešti

V nedeľu 28. októbra 2012 sa v evanjelickom kostole na Budínskom hrade konali tradičné ekumenické bohoslužby reformačných cirkví v Maďarsku. Zúčastnili sa ich zástupcovia evanjelickej , reformovanej, metodistickej, baptistickej a letničnej cirkvi.Prítomný bol aj gen. tajomník ERC v Maďarsku Dr. Fischl Vilmos. Slovo Božie zvestoval na Lk 1, 67-75 Gustáv Boelcskei, reformovaný biskup. V kázni o.i. povedsal, že reformácia bola dielom Ducha svätého a ako taká netýka sa len n iekoľkých vyznaní, ale je vecou celého kresťanstva. (www.evangelikus.hu)

Evanjelické SB k Pamiatke reformácie 2012 v televíziách

Upozorňujeme Vás, že dňa 31. októbra 2012 na Pamiatku reformácie budú sa vysielať v niektorých televíziách evanjelické služby Božie. Sú to najmä: STV2 – Dvojka o 17.00 hodine z cz Málinec. TVP 2 – o 17.00 hod. z ev. kostola v Ustronu,Poľsko TV Slovenija 1 – o 10.00 hodine z ev. kostola v Lublani, Slovinsko ARD – o 10.00 hodine z ev. kostola sv. Tomáša v Lipsku. Ide o slávnostné SB 800. výročia založenia chrámu a chlapčenského zboru – Thomanerchor, ktorý bude tam vystupovať. Káže na Gal 5,1-6 predseda EKD ,prézes N. Schneider. Požehnané chvíle pri sledovaní aj cez online...

Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im!…

                                        Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im!…   Mk 10, 13- 16:        “Prinášali k Nemu dietky, aby sa ich dotýkal; ale učeníci im dohovárali. (14) Keď to Ježiš videl, namrzel sa a povedal im: Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. (15) Veru, vám hovorím: Kto nepríjme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde doň. (16) A bral ich do náručia, kládol ruky na ne a požehnával ich.”  Amen       ...

Podnet k pokániu

                                       Podnet k pokániu Mt 24, 1 – 2:   “Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu. (2) Riekol im: Či vidíte všetko toto? Veru, veru vám hovorím, že nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.” Amen             Milí bratia a sestry v Pánovi!              Keď svätíme dnešnú 10. nedeľu po Svätej Trojici ako nedeľu kajúcu, neznamená to nejaký výnimočný...

Ajhľa, voda!

                                                          Ajhľa, voda! Sk 8, 26 – 39: “Tu anjel Pánov hovoril Filipovi a riekol: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gázy a je pustá. (27) I vstal a šiel. A hľa, muž z Etiópie, eunuch, dvoranín etiópskej kráľovnej  Kandáces, správca celého jej pokladu, ktorý bol prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha (28) vracal sa domov; sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. (29) I povedal...

Ako neminúť cieľ

                                                        Ako neminúť cieľ 1 J 1, 5 – 2, 6:   “ A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy. (6) Ak hovoríme, že máme spoločenstvo s Ním, a chodíme v tme, lužeme a nečiníme pravdu. (7) Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, očisťuje nás od...

Pridaná hodnota viery

                                                          Pridaná hodnota viery 2 Pt 1, 3-11: “Ako nám Jeho božská moc v známosti Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť, (4) obdarujúc nás vzácnymi a veľmi veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na Božskej prirodzenosti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť: (5) tak aj vy podobne vynaložte všetko úsilie a pridávajte ku viere cnsoť, k cnosti známosť, (6) k...

Obrátenie apoštolov

                                                          Obrátenie apoštolov   Žalospevy 5, 21:   “ Priveď nás opäť k sebe a my sa vrátime. Obnov naše dni, ako za starodávna”. Amen   Bratia a sestry v Pánovi!       Tam, kde prorok Jeremiáš končí svoj plač nad situáciu neverného ľudu a vyslovuje slová nádeje v Božiu milosť, tam začínajú apoštolovia svoju svedeckú službu. Medzi nimi dvaja najpoprednejší z nich – sv.Peter a sv.Pavol, ktorých vieru si dnes pripomíname...

Evanjelické bohoslužby počas Svätodušnej nedele v TV a rozhlase

V nedeľu 27. mája kresťania slávia Svätodušnú nedeľu. Prinášame pozvanie pre tých, čo nemôžu ísť do zhromaždenia, pozrieť si prenos evanjelických služieb Božích v rozhlase a televízii. Rozhlas: Slovensko a Regíny : Evanjelické služby Božie z cz Častkov o 9.04 hodine. Televízia: ARD o 10.00 hodine: prenos ev. služieb Božích z Dómu v Ratzenburgu. Česká televízia 2: o 9,30 hodine ev. služby Božie z Prahy-Vršovíc. "Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím Duchom- hovorí Hospodin mocností." Zachariáš 4, 6 Požehnané Svätodušné sviatky!

Záverečné bohoslužby 8. Luteránskych cirkevných dní SELK

V nedeľu 20. mája 2012 v Kongresovom centre v Hannoveri sa konali záverečné služby Božie 8. Luteránskych cirkevných dní Nezávislej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (SELK). SB boli bohaté na hudobno-spevácke prvky.Ako lektori, modlitebníci a vysluhovači VP slúžili početní duchovní a neordinovaní. Liturgoval superintendent Walter Hein, kázal biskup SELK Hans Joerg Voigt. Prítomných 2 tisíc veriacich darovalo v ofere na Božie ciele spolu 13 500 €. (www.selk.de)